کرمِ کتاب discussion

102 views
معرفی کتاب > محبوب‌ترین‌ها

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
ده کتاب داستانی محبوب شما کدام‌اَند؟


message 2: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
پرواز بر فراز آشیانه فاخته
نان و شراب
زوربای یونانی
عالیجناب کیشوت
مکتب دیکتاتورها
دایی جان ناپلئون
زندگی و عقاید تریسترام شندی
فرزندان سانچز
در جبهه غرب خبری نیست
شانس دوم


message 3: by Ali (last edited Dec 21, 2019 04:46AM) (new)

Ali Amiri (aliamiri) | 22 comments Mod
مرسی کامیار.‏ از لیست تو من هنوز مکتب دیکتاتورها رو نخوندم و علاوه بر اون، فرزندان سانچز و شانس دوم رو هم نمی شناسم. نویسنده هاشون رو بگو.‏
فکر کنم از لیست تو "در جبهه‌ی غرب خبری نیست" توی لیست ده تایی من هم باشه.‏


message 4: by Kamyar (new)

Kamyar Ghaffari | 32 comments Mod
فرزندان سانچز از اسکار وایلد و شانس دوم هم از ویرژیل گوئرگئو


back to top