نوبت عاشقی نوبت عاشقی discussion


10 views
آیا چاپ جداگانه ای سراغ دارین ؟

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Cyrus (last edited Aug 25, 2016 11:37AM) (new) - rated it 3 stars

Cyrus تا اونجایی که من می دونم، نوبت عاشقی کتابی شامل فیلم نامه های: نوبت عاشقی، نان و گل، مرا ببوس و قصه محبوبه های شب. من چاپ جداگانه ای ازاین فیلم نامه ها و قصه (در قالب کتاب) ندیدم. به همین دلیل ادغامشون کردم. اگه چاپ جداگانه ای سراغ دارین لطفا بگین


message 2: by Hossein (new) - added it

Hossein faqihy(faghihi) در این سایت "مرا ببوس" یک کتاب جداگانه معرفی شده که من چنین کتابی ندیدم.


message 3: by [deleted user] (new)

نوبت عاشقی فقط یک چاپ بیشتر نداره . من گشتم ولی ندیدم مورد دیگری


back to top