داستان كوتاه discussion

18 views
سیب / مهدی بهروزی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
برایم سیب بیاورید
سیب
فرقی ندارد سرخ یا سبز
همین که سیب باشد، هست
سیب
که بوی عطر تنش را بدهد
بوی عاشقی
سرخ نباشد
سبز هم نباشد
سیب باشد
کال باشد
رسیده باشد
فرقی نمی کند
همینکه یادش را بیاورد
بویش را
بوی تنش
اما فقط سیب باشد
برایم سیب بیاورید
به حرمت همه دوستم داشته باش ها
به حرمت همه دوستتان دارم
به نام همه دوستی ها
برایم سیب بیاورید
هرکدام یکی
فقط سیب باشد لطفا
مگر شما چند تا هستید
مگر من چقدر سیب می خواهم
و کدامتان هستید که سیب بیاورید
یکی می گفت از کالیفرنیا برایت سیب می فرستم
یکی می گفت از بیروت
آن دوستت داشته ام دیگری از برن سویس
و آن یکی از توکیو
استکهلم
میامی
بیرجند
کاونتری
شیراز
مون پلیه
سمیرم
بروژ در قلب بلژیک
و من چشم به راه نشسته ام
هر روز به تی ان تی زنگ می زنم
به فدکس
اما خبری از سیب ها نیست
نیست
خبری از دوستت داشته بودم ها نیست
نیست
برایم سیب بیاور
سیب
فرقی نمی کند سرخ یا سبز
کال یا رسیده
فقط سیب.

اصفهان
27/8/92


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments زیبا بود.


back to top