داستان كوتاه discussion

29 views
نوشته هاي كوتاه > میتونم یه چتر داشته باشم

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments حسابی خیس شده بودم. دنبال چتری میگشتم که خودمو زیرش جا بدم .
ببخشید. میتونم زیر چترشما وایسم؟

چترم کوچیکه.

........................

معذرت می خوام .زیر چتر شما جاهست؟

نه.

ولی ..چترتون که خیلی بزرگه؟

خب بزرگ باشه.چترخودمه دوس دارم زیرش تنها باشم.

.........................

اشکالی نداره زیر چتر شما بمونم؟

تا کی؟

تا وختی که بارون بند بیاد.

آخه اینم شد چتر؟..عین آبکش صدتا سوراخ داره..زیر بارون باشی سنگینتری.

هرچی باشه بهتراز اینکه زیر بارون وایسمو خیس شم.

نمیشه ..یه چتری بخرین..

پولشو ندارم.

هوا که آفتابی شد ارزون میشه.

یعنی تا اونموقع باهاس زیر بارون


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
خوب بود ولی بنظر من جمله اول اضافی بودmessage 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments زیر باران باید


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

چتر ميخواي چيکار


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments موافقم مهتابی خانم عزیز
واقعاً حیف نیست زیر بارون دنبال چتر بگردی


message 6: by Rose (new)

Rose | 449 comments من چترم رو به شما میدم
چون یه عمره معتقدم چترها را باید بست
زیر باران باید رفت


message 7: by SaRa (new)

SaRa | 7 comments گرچه باید زیر بارون مستانه رقصید و چرخید اما حسین پناهی عزیز می گه: اون کسی که چتر رو ساخت...نه عزیز دل من، عاشق نبود، آدم بود...!!!


back to top