فلسفه discussion

39 views
plato

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

افلاطون شناخت صور را با فضایل یکی میشمرد به نظر من افلاطون اکمال روح را در شناختن صور میدانسته . دید اسطوره ای افلاطون به روح و کسب فضایل گر چه قانع کننده نسیت اما از نظر من جایگزین های دیگر هم برای تفکر اخلاقی چندان موفق تر از کار در نیامده اند( برای مثال توجیه زیبا شناختی .البته در این مورد شک دارم مایلم نظرات شما را بدانم)


message 2: by Mona (new)

Mona | 2 comments افلاطون فلسفه را اندیشه ی مرگ می نامد،زیرا به عقیده ی اوفلسفه نیز،مانند مرگ روح را از اشیائ دیدنی و مادی جدا می سازد. از این رو تا هنگامی که ما بین روح و اعضای جسم سازگاری و حسن روابط وجود دارد،می گویند که روح سلیم و معقول است نظر شما چیه؟


message 3: by Lohrasb (new)

Lohrasb شناخت افلاطون يعني شناخت سقراط


message 4: by Zahra (new)

Zahra | 16 comments از نظر افلاطون شناسایی عبارت است از فهم آن جنبه های از حهان که هرگز دگرگون نمی شود این جنبه ها و ارکان ثابت و سازنده در جهان در نظری ه افلاطون صور یا مثل نامیده می شود صور یا مثل با حس و تجربه قابل شتاخت نیستند ولی انسان قادر به کشف شناسایی مطلقا حقیقی است . از نظر افلاطون (سقراط ) آگاهی حسی فقط توهم است پس اموری که ما در تجربه ی حسی خود با آنها روبرو می شویم نیز موهوم است . معرفت واقعی ممکت است اما تنها به وسیله کوشش سخت برای وادار کردن ذهن و حافظه به مطالعه ی مداوم ریاضیات .از نظر افلاطون ، خوبی و خیر نیزمطلق است و نبود فضیلت را رزیلت می نامد . در واقع در عالم مثل افلاطون نسبت کمیت و نبود و نیست جایی ندارد.


message 5: by Lohrasb (new)

Lohrasb افلاطون:‌آنچه كه سبب شود كه نيستي صورت هستي به خود گيرد آفرينش و خلاقيت است. از اين رو، همه هنر ها آفريدن است و استادان و هنر مندان، همه خلاق و آفرينش گرند (رساله ضيافت)


back to top