خداحافظ گاری کوپر خداحافظ گاری کوپر discussion


188 views
دربارۀ طرح روی جلد نسخۀ فارسی کتاب

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Roozbeh کسی اطلاعاتی یا نظری دربارۀ این طرح داره؟


message 2: by Sal (new) - rated it 5 stars

Sal برای منم جای سوال بوده و هستmessage 3: by Mohsen (new) - added it

Mohsen با طرح نسخهٔ اصلی‌ بیشتر ارتباط برقرار کردم


Iman ASK بخونمش اول شاید بتونم ارتباطی پیدا کنم


Parisa عصرِ حاضر، عصرِ حضورِ چرخ دنده‌هایی است که آزادیِ انسان را در دلِ جمعیت مخفی می‌کند. عکسِ رویِ جلدِ این کتاب به خوبی انسانی را تصویر می‌کند که در میانِ چرخ دنده‌های ایستاده و سودایِ رهایی را با حرکتِ دستانش به خوبی در ذهن مخاطب تداعی می‌کند. جامعه گویی به گفته‌یِ دورکیم هم‌چون خدا می‌شود و انسان و فردیتِ او را می‌بلعد. انسانِ جامعه‌یِ حاضر بدونِ اینکه خود بداند، حضورش و زندگی کردنش تنها هنجارهایِ جامعه را بازتولید می‌کند.
بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


back to top