عقرب روی پله‌های قطار انديمشك يا از اين قطار خون می‌چكه قربان! عقرب روی پله‌های قطار انديمشك يا از اين قطار خون می‌چكه قربان! discussion


25 views
افراد ناراضي توي جبهه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

سياوش هيچ گاه توصيف سربازان پشيمان يا نا راضي را در فيلم و داستاني نديديم و نخوانديم جز يكي دو استثنا مانند فيلم ليلي با من است. نقد جنگ را جبهه را مي شود توي اين كتاب خواند


message 2: by [deleted user] (new)

این کتاب رو بسیار دوست داشتم.هم از لحاظ تم،هم فرم،هم زبان خلاقانه و منحصر به فرد هست.به فضای ذهنی من هم بسیار نزدیکه

خیلی خوشحالم که این کتاب بهم معرفی شد و با اینکه از بازار کتاب جمع آوری شده تونستم بخونمش


Ehsan Sharei بسیار مفافقم. بیان و توصیف ِ بسیار متفاوتی از جبهه بود.


back to top