احمد شاملو discussion

10 views
حقيقت روشن

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mohammad (new)

Mohammad | 5 comments Mod
سلام به همه
راستش چند روزي ي شيريني خوندن نوشته اي از سيروس شاملو من رو به وجد آورده و نوع نگاه اين مرد به حقيقت انساني پدرش
من رو بسيار شاد كرده !!!
من با همه ي نوشته هاي سيروس در مرود پدرش موافق نيستم ولي اين نوشته چنان مطلق و زيبا بود كه من رو به وجد آورده ...
بخونيد و نظر بديد و عمل كنيد
آبي باشيد
http://sirus-shamlu-bahsha.blogfa.com...message 2: by Mahan (new)

Mahan سلام
از متنی که معرفی کردی سپاسگذارم
بسیار تاثیر گذار بود
و می پندارم لازم است هر کس که شاملو می خواند چنین متنی را نیز بخواند تا قدم در راه بی بازگشت نگذارد و سیروس را می ستایم که ابراهیم وار بت راشکست
هرچند با اینکار باعث می شود ما به درون بت خود بیشتر نگاه کنیم و او را بیشتر به عنوان یک انسان ببینیم ب او سجده نکنیم بلکه بر آرمانهای زیبایی که در شعرش به ما نشان می داد سر تعظیم فرود بیاوریم ورنه شاملو در جایگاه خود قدرتمند تر از انست که نیازی بر ما داشته باشد
امیدوارم سایر اعضاء نیز نگاهی بر متن نوشته شده توسط سیروس بیندازند و در مورد آن چیزی بنویسند
بختیار و شادکام باشید


back to top