احمد شاملو discussion

12 views
پيام بوجود آورنده گروه شاملو !!!!

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mohammad (new)

Mohammad | 5 comments Mod
سلام
ممنون كه در گروه عضو شديد و ممنون كه جاي پاي مهمانان زيادي در اين جمع باز شده
اگر اطلاع داشته باشيد در اين سايت دو گروه شاملو هست و شايد دو نوع متفاوت نگاه به شاملو ...
من از كساني هستم كه تر جيح دادم نگاهي شايد متفاوت و شايد كمي عميق تر به اين انسان داشته باشم براي همين درخواست مي كنم در انتخاب اشعار و نوع نقد كمي توجه بيشتري داشته باشيد و شعر رو با توجه به رسالت شعري كه شاعر سروده انتخاب كنيد نه اوضاع فكري خودتون !!!!
به هر صورت ممنون از عضويت


message 2: by Mahan (new)

Mahan salam
age emkan dare manzoreton ro vazeh tar begin
khat e fekri shamloo taghriban maelome
shoma kodom janbe az afkar shamloo ro mikhahid bishtar behesh bepardazid?
baraye goroh mohemme ke afarinande goroh be shamloo chetor negah mikone


back to top