داستان كوتاه discussion

111 views
برو ای دوست کارو

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Apr 09, 2009 08:13AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


برو ای دوست برو
!!!
برو ای دختر پالان محبت بر دوش !
دیده بر دید ه ی من میفکن و نازم مفروش
من دگر سیرم ...سیر.
بخدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست
تف بر آن دامن پستی که تو را پروردست
کم بگو جاه تو کو ؟مال تو کو؟. برده ی زر
کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر
گر طلا نیست مرا . تخم طلا....مردم من
زاده ی رنجم و پرورده ی دامان شرف
آتش سینه ی صدها تن دلسردم من
دل من چون دل تو صحنه ی دلقک ها نیست
دیده ام مسخره ی خنده ی چشمک ها نیست
دل من مامن صد شور و بسی فریاد است
ضربانش جرس قافله ی زنده دلان
طپش طبل ستم کوب ستم کوفتگان
چکش مغز زدنیای شرف روفتگان
تک تک ساعت پایان شب بیداد است !
دل من ای زن بدخت هوس پرور پست
شعله ی آتش شیرین شکن فرهاد است!.
حیف از این قلب .از این قبر طرب پرور درد
که به فرمان تو تسلیم تو . جانی کردم!
حیف از آن عمر که با سوز شراری جانسوز
پایمال هوسی هرزه و آنی کردم
در عوض با من شوریده چه کردی؟ نامرد
دل به من دادی نیست؟
صحبت از دل مکن این لانه ی شهوت دل نیست!
دل سپردن اگر این است .که این مشکل نیست!
هان بگیر این دلت از سینه فکندم بدر
ببرش دور. ببر..
ببرش تحفه بهر پدرت! گرگ پدر


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments کمي تند بود
دلم را سوزاند

ولي افسوس که
حقيقت دارد


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
بگو شعر از کارو بوده دیوونه جان.

دبیا


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Mehdi wrote: "بگو شعر از کارو بوده دیوونه جان.

دبیا"


مهدی جان اون بالانوشتم که
:O
عجبا
:))


message 5: by Arina (new)

Arina | 14 comments ظاهرش را پشه اي آرد به چرخ/باطنش آمد محيط هفت رنگ
زيبا بود ممنون


message 6: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments اگرچه تند رفته بوديد ولي با اين وجود زيبا بيان كرده بوديد


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
اوكي
ممنون.


back to top