احمد شاملو discussion

46 views
گل باغ آشنایی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahan (new)

Mahan ...
گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی
که نه سرو می شناسد
نه چمن سراغ دارد
نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی
نه به دست مست بادی گل آتشین جامی
نه بنفشه ای نه بوئی
نه نسیم گفتگوئی
نه کبوتران پیغام نه باغهای روشن
گل من میان گلهای کدام دشت خفتی
به کدام راه خواندی
به کدام را رفتی
مه من تو راز ما را به کدام دیو گفتی
...


message 2: by Afshin (new)

Afshin Fathollahi (fatal) | 2 comments درود
علیرضای عزیز از شعر بسیار زیبایی که گذاشتی لذت بردم ولی اگه اشتباه نکنم
این شعر از م.آزاد (محمود مشرف آزاد تهرانی )باشه نه از الف.بامدادmessage 3: by Mahan (new)

Mahan افشین نازنین و دوست داشتنی
درست می گویی اما من احساس کردم در این بی بامدادی می توان این شعر را برای او که دیگر نمی آید زمزمه کرد

اگر دوستی را بدینوسیله به اشتباه انداخته ام پوزش می طلبمback to top