مهدی صاحب الزمان discussion

10 views
کدام اسلام کدام مسلمانی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) اخیرا سخنانی شنیدم که توقع بیشتری از خودم در من ایجاد کرد. و آن مبحث اسلام مترقی و اسلام سنتی بود که شنیدم اخیرا به خیلی دلایل بیشتر اسلام سنتی در ایران تبلیغ میشه و آنچه که اسلام مترقی خوانده می شد و امثال مطهری ها به خاطرش خون دلها خوردند و شهید شدند در حال کنار زده شدن است
باید مراقب باشیم. بنا به فرمایش حضرت امیر (ع) دین را نیک بیاموزید که در آن پیچیدگی هایی است که جاهلان گمراه می شوند


message 2: by Tayyebeh (new)

Tayyebeh | 2 comments اگه برای اسلام مترقی بتونیم حدی پیدا کنیم می شه حذفش نکرد اما به شرطی که بی حد و حصر جلو نره

چرا اصرار دارید بگید اسلام این و اون بهتره بگید برداشت زمانه با توجه به محیط چون اسلام هم سر جاشه و هم روان
message 3: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) حضرت علامه طباطبایی فرمودند ظرفیت اسلام به حدی است که باید هر دو سال یک تفسیر به روز از اسلام ارائه داد. مگر نمی گوییم که اسلام نیازهای هر عصری را برآورده می کند؟ پس باید به نیازهای هر عصری و مشکلات علمی و فرهنگی هر عصری بپردازیم و دین را در انحصار سنتها و عادات مردم نگه نداریم.
چه بسیار احکام دینی که امروزه معطل بی انگیزگی ماست که به نظر من بزرگترینشون بحث ازدواج موقته که نبودش فسادهای پنهان بی نهایتی رو ایجاد کرده و کسی جرات نمی کنه کاری بکنه.
حد اسلام هم عقل و قرآن باید باشه و فرمایشات ائمه هم موید اونهاست نه حجت بر ما. چرا که مجعول و ... زیاد داره اما عقل و قرآن خدشه بردار نیستند


back to top