مهدی صاحب الزمان discussion

6 views
جالبه!

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) پروفسور هانری کربن که جریان مذاکراتش با علامه طباطبایی خیلی مشهوره در سخنرانی هایی که در اروپا در مورد تشیع داشته گفته که شیعه تنها دین زنده دنیاست. چرا که به آرمان مردی زنده معتقده و در این اعتقاد پابرجاست
فکر نمی کردم اعتقاد به منجی زنده در میان ما اینقدر مهم باشه


message 2: by Tayyebeh (new)

Tayyebeh | 2 comments و ادیان دیگه چی همه حتی زرتشت هم منجی داره چرا به آون ها نمی گه زنده؟message 3: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) چون اونها به زنده بودن منجی شون و این که در میانشون راه میره و دستگیری می کنه و ... به شکلی که ما معتقدیم اعتقاد ندارند. اکثرا اعتقادشون به شکلیه که منجی دوباره زنده میشه و ظهور می کنه ولی ما حضرت ولی عصر رو در بین خودمون کاملا حس می کنیم و این از مختصات ماست


back to top