دوستداران شهریار discussion

16 views
تخيل يا واقعي؟..

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

لامارتين شاعر شهير فرانسوي در خاطرات كودكي خود نوشته است كه پيچكي دم در خانه پدري كاشته شده و شاخ و برگ آن همه جا را فرا گرفته بود مادر لامارتين در خاطرات خود مي نويسد :چنين پيچكي در خانه ما وجود نداشت و من براي اينكه پسرم شرمسار نشود وسخنش مطابق با واقعيت باشد پيچكي خريدم و دم در خانه كاشتم ...ومن از خودم مي پرسم آيا براستي اينهمه زيبايي را كه شهريار به تصوير كشيده همه آنها وجود خارجي دارنند؟من فكر مي كنم تخيل وقدرت ذهني تجسم شهريار بوده كه بيشتر از آنچه بوده را به تصوير كشيده . گل را زيباتر ديده با كوه حرف زده عشق را با وفا لمس كرده ..تصاويري كه هرروز از كنارشان مي گذريم و نمي بينيمشان ..
حيدربابا بولاخلارين يارپوزي
بوستانلارين گولبسري قارپوزي
چرچيلرين آغ ناباتي ساقيزيي
اينديده وار داماغيمدادادوئرر
ايتگين گئدن گونلريمدن يادوئرر
بايراميديگئجه قوشي اوخوردي
آداخلي قيز بيگ جورابين توخوردي
هركس شالين بير باجادان سوخوردي


message 2: by [deleted user] (last edited Jan 12, 2008 06:05AM) (new)

حيدر بابا را شهريار معروفش كرد وگرنه خاموش مي ماند مانند تمام كوهها ..دهها ... سرزمين ها
روحش قرين شادي ها و آرامش ..


message 3: by Sahar (new)

Sahar kiya | 8 comments حید بابا شاعری بود که شناخته نشد
ما ایرانی ها عادت داریم، بعد از از دست دادن نعمتی بزرگ، قدرش رو بدونیم.
من از آقای سینا و آقای مقدم تشکر میکنم که سعی میکنند این شاعر بزرگ و این شعر هایی که میشه گفت جزو ثروت ملی به حساب مییان رو به مردم معرفی کندmessage 4: by [deleted user] (new)

شهريار شاعري شناخته شده بود
از همان روز اولش
محدوده به محدوده شهر به شهر و كشوري
مسئله چيز ديگري بود(ترك و فارس)كه بحثش اينجا نيست


ویتگنشتاین  | 1 comments این مسئله ترک وفازس باغث همه ویرانی های ادبی تاریخی اقتصادی ما شده است و شهریار قربانی آن لعنت به بانییانش


message 6: by Reza (new)

Reza | 6 comments از اول خلقت ادمیزاد همیشه مسئله فارس وترک بوده وبنطرمن این بحث زمانی پایان میپذیرد که هموطنان فارس ما ایران راباملیتهایش قبول کنند واین طرزتفکرشان راکه ایران فقط فارس است وبس راعوض کنند.حتی خود استاد نیز به این مضوع اشاراتی دارن انجا که میفرمایند .....توپنداشتی که ایران زتهران تاکرج باشد.....ازدیگرسوبا یک نگاه سطحی درجهان میبینیدکه در خیلی از جاهاازجمله اروپامرزها برچییده میشوندپس ایجادمرزی جدید درداخل یک کشور یقینا به صلاح ملتها نخواهدبود.چنین بنظرمیرسدکه ضروریست که ازطرف دولت کمیته ای جهت بررسی وشناسائی عواملین اختلاف افکن که اغلب ازطرف فارس زبانها میباشدکه نمونه بارزان شبکه پنج میباشدتشکیل وبه سزای اعمالشان برسانند نه اینکه باماسمالی کردن بغضی کارهاملتی مظلوم رامحکوم به تجزیه طلبی کنند.دلیل تشنج مهمترازخود تشنج است که متاسفانه در کشور مااین اصل نادیده گرفته شده است.

نکته دوم اینکه هیچ شاعری به اندازه استاد شهریار در زمان حیاتش مشهورنبوده حتی حافظ وخیام و...وفراموش نکنیم که استاد شهریار به اندازه هیچ شاعری به حاکمان زمان خویش شعری نسرائیده حتی حافظ وخیام


back to top