همشهری جوان discussion

12 views
یک تیم حرفه ای

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maryam (new)

Maryam | 1 comments فکر می کنم بهترین کار این گروه ، ویژه نامه کارتون های قدیمی بود که به دل همه نشست


message 2: by Massoud (new)

Massoud Barbad (massoud_tanha) | 1 comments Mod
salam

be nazare man aareshoon khoobe.........

kaash chandin majale vijeye javanoon haa bood...


back to top