Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

6 views
شمس و مولانا

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elham (new)

Elham | 1 comments سلام
می خوام بدونم نظر شما راجع به رابطه مولانا و شمس چیه؟ شما به این رابطه چی می گین؟ مرید و مراد یا عاشق و معشوق یا ...؟


message 2: by f. (last edited Jan 11, 2008 05:13AM) (new)

f.  | 1028 comments Mod
سلام
ضمن تشکر از اینکه سوال خود را در این گروه مطرح کردید و دوستان نیز در تعریف این رابطه حتما مشارکت خواهند کرد ، از نظر اینجانب با مطالعات اندکی که دارم

رابطه دو عاشق به معشوق مشترک

شاید در مقایسه با تعریف عشق مرسوم بین انسانها این نوع عشق مفهوم نداشته باشد ولی اگر مثال کار در یک گروه کاری را که باصطلاح تیم ورک میگویند را بزنم هیچکدام از اعضاء گروه کاری به موفقیت و علائق خود فکر نمی کنند و بلکه فقط رسیدن به هدف برای تک تک آنها مهم است

شمس محرک ، مشاور ، انژری (باطری و استارت) دهنده به مولوی بوده و خودش در طول عمرش فقط یک بیت شعر گفته نه بیشتر و هارمونی هر دو با هم مثنوی و دیوان اشعار مولوی را پدید آورده مثال ارکستر سمفونی بهترین مثال است به هر کدام از ساز ها که تنهایی گوش بدیم زیاد دلنواز نیست ولی وقتی با هم نواخته میشوند و رهبر ارکستر هم واحد است کار بینظیر میشود

یکی ار علتهای اینکه سالهاست که ما مولوی و شمس دیگری نداشتیم این است که نتوانستیم این هارمونی و روح یکی بودن را ایجاد کنیم ضمنا اعتقاد به پیروی از رهبری ارکستر هم متفاوت بوده و انجا ها که این هارمونی کما بیش شکل گرفته کار ها و آثار و بزرگی انجام و یا شکل گرفته است

ضمنا شدت احترام و علاقه بعضا در انسانها بحدی میرسد که حتی بدون گفتگو هم منظور یکدیگر را در میابند.

این مطالب به ذهن خامم رسید دوستان دیگر آنرا پخته تر نمایند

با احترام
ف مقدم


back to top