داستان كوتاه discussion

21 views
64

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سحر (new)

سحر | 381 comments [image error]


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments آره سحر خانوم
فقط عکس
و دیگر هیچ


حالا بماند که از این هم هیچی سر در نیاوردم
؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments اما سادگس طرحش اصلا بهم حس نمی ده
آخه این خروس ! کجاش شبیه پرنده ی عشقه
!

خب سلیقه ایه دیگه
تو این مورد اشکال از گیرنده ی منه احتمالا


message 4: by سحر (new)

سحر | 381 comments Nabi wrote: "سحر خانم قرار نبود نقاشی این قسمت بیارن
دیگه اینکه عکس قبلی 62 بود بعد یهو نمیدونم چطر شد 77 و حالا شمام پی اش رو گرفتی. "


من که نمی تونستم 77 رو تغییر بدم گفتم 78 بزنم خودتون متوجه میشین درست میکنید
که این کارم شد :)


back to top