Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

3 views
مروری بر کتب برگزيده

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
اشارات و تنبيهات اثر ابن سينا - قرن پنجم هجری
نام اين کتاب به عربی الاشارات و التنبيهات است و ابن سينا آن را در دوران پختگی فلسفی خود نوشته و سعی کرده است در کمترين کلام بيشترين حکمت را بگنجاند. اين کتاب يک دوره منطق و طبيعيات و الهيات اسلامی است و توسط دکتر حسن ملکشاهی به فارسی ترجمه شده است. ترجمه نسبتاً خوب است اما رسا نيست. نقطه اوج اين کتاب در بخش فلسفه نمط نفس و سه نمط آخر کتاب است که شيخ در آن به موضوعات عرفانی و سير و سلوک می پردازد.
اين کتاب از امهات کتب فلسفه اسلامی است و هنوز در حوزه های علميه سنتی تدريس می شود. سبک نگارش کتاب متأثر از فصوص الحکمه فارابی است.
امام فخر رازی متکلم معروف اسلامی که در علوم و فنون اسلامی شهرتی خاص دارد، کتاب اشارات را پاسخ گفته و جز در مورد بخش مقامات العارفين( نمط نهم کتاب) که با تحسين از آن ياد کرده در بقيه مطالب کتاب تشکيک کرده و قدم به قدم اشکال گرفته است. اما خواجه نصير الدين طوسی حکيم و رياضی دان بزرگ اسلامی با شرح مفصل و ارزشمندی که بر اشارات نوشته پاسخ اشکالات امام فخر را با احترام تمام داده است. اشارات معمولاً با شرح خواجه طوسی تدريس می شود. اين کتاب در شمار متون درسی است و بهتر است با استاد خوانده شود و استاد آن امروز کمتر يافت می شود. مگر افراد نادری در گوشه و کنار برخاسته از حوزه های قديم.


آثار ادبا غرب:
والدن- هنری ديويد ثورو
Walden- Henry David Thoreau
اين کتاب از جمله مهمترين کتابهای خوب در ادب جهان و از بزرگترين هديه هاي امريکا به فرهنگ جهان است. متأسفانه ترجمه کاملی از آن به فارسی در دست نيست و کتاب همچنان در انتظار يک مترجم حکيم و با تجربه بسر می برد. ستايشگران اين کتاب در ميان بزرگان بسيارند از جمله "جيمز راسل لوئل"، اين کتاب را يکی از بزرگترين آثار ادبی جهان در نوع خود شمرده است. "ثورو" اثر معروف ديگری دارد که در حقيقت يک مقاله بلند است در شيوه های مبارزه منفی که نام آن را Civil Disobedience يعنی "نافرمانی مدنی" گذاشته است.
"والدن" گزارشی است از دوران خلوت نشينی "ثورو" در جنگلی به نام والدن که تفکرات و مشاهدات خود را به زبانی ساده و مؤثر و صديق و صميمی در آن بيان کرده است. بعضی معتقدند اين کتاب پاسخی شيرين است به ماده گرايی تلخ روزگار او و نيز نجوای ملايمی است از آنچه که والت ويتمان بعدها با صدای بلند و فرياد و غوغا بيان کرد. اين کتاب همچنين منقدانی داشته است که آن را در حل معمای زندگی ناتوان دانسته اند. اما بهر حال تصديق کرده اند که کمتر کسی به خوبی "ثورو" بی اعتباری زندگی خاکی را مجسم کرده است.


مهابهارات:
مهمترين حماسه دينی هندوان است که همراه با رامايانا، حماسه ديگر اين قوم کهن، دو کتاب از برجسته ترين حماسه های بشری شمرده شده است. کتاب گيتا که خود به تنهايی يک دوره فلسفه جاويد را شامل است، نيز جزئی از اين کتاب بزرگ است. حجم کتاب چند برابر مجموعه اوديسه و ايلياد و دو برابر شاهنامه فردوسی است. مهابهارات يکی از منابع الهام برای آثار بزرگ ادب و حکمت در هندوستان بوده است. از جمله کتاب معروف شاکونتالا که نقطه اوج ادب نمايشی هندوان است، ملهم از اين کتاب است. تاريخ نگارش مهابهارات به حدود دو قرن بيش از ميلاد می رسد. اما کتاب رامايانا بسيار قديمی تر است و به حدود هزار پيش از ميلاد باز می گردد.
در طبيعت اشياء – اثر لوکريتوس شاعر بزرگ رومی در قرن اول پيش از ميلاد
(On The Nature of Things)
لوکريتوس از پيروان اپيکور بنيان گذار فلسفه لذت و شارح فلسفه دومکريتوس واضع نظريه اتم است. لوکريتوس در اين کتاب اصول فلسفه ماترياليستی دومکريتوس و مبانی فلسفه لذت جويی را به تفصيل بيان کرده است. ترجمه بخش کوچکی از اين کتاب در کتاب فيلسوفان نظری آمده است که طعمی و رايحه ای از کتاب را بدسـت می دهد. اما توصيه ما اين است که کتاب به يکی از زبانهای اصيل اروپايی مطالعه شود.


نمايشنامه ابرها: اثر اريستوفانس كمدي نويس مشهور يوناني، معاصر سقراط قرن پنجم پيش از ميلاد
اين نمايشنامه طنزي بر فلسفه سقراط است. اين نمايشنامه در مجموعه اي از هشت نمايشنامه كمدي از بهترين كمدي نويسان طول تاريخ آمده است. به زبان فارسي ترجمه شده اما ترجمه انگليسي آن مرجح است.

part 1


message 2: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
part 2


مجموعه اشعار سافو(Sapho) قرن ششم پيش از ميلاد
سافو بزرگترين شاعر زن در يونان باستان و قديميترين شاعر زن در جهان است. اشعار او دعوت از زنان به برخورداري از فرهنگ و معنويت و هنر و شعر و ادبيات و در كنار آن دعوت به آزادي و استقلال زنان است. افلاطون درباره او گفته است:
الهگان نه گانه هنر، "موزه ها"، به حقيقت ده نفرند و دهمين آنها سافو است.در آزادي بيان:
آريوپجي تيکا (AreoPagitica) اثر جان ميلتون شاعر معروف انگليسي در قرن هفدهم.
اين اثر در حقيقت نامه اي است که جان ميلتون به پارلمان انگليس نوشته و طي آن به قانون سانسور کردن مطبوعات مصوب سال 1643 پارلمان پاسخ گفته است. اين رساله نسبتاً کوچک شايد بزرگترين و مؤثرترين اثري باشد که در تاريخ مطبوعات جهان عليه سانسور مطبوعات نوشته شده است. پيش از ميلتون يکي از فيلسوفان خطيب با خطيبان فيلسوف آتن به نام ايسکرانيس کتابي در همين موضوع با عنوان Arepagiticus نوشته و طي آن از حکومت در خواست کرده است که آزادي بيان به ميدان Areopagus باز گردد .آرئوپاگوس نام ميداني بوده است در آتن که آنجا مردم مي توانستند به آزادي هر سخن که مي خواهند بگويند ( مشابه گوشه هايد پارک در لندن که تصور مي رود در دوره معاصر چنين جايي است).
کتاب ميلتون اگر چه بلافاصله موجب لغو فرمان نشد اما در تضعيف و لغو نهايي آن در حدود پنجاه سال بعد نقش اساسي داشت.
از جملات معروف اين کتاب که از کلمات قصار ميلتون محسوب مي شود جمله زير بسيار آموزنده است.
§ کشتن يک کتاب کمتر از کشتن يک انسان نيست .
§ آنکس که انساني را مي کشد موجود خردمندي را کشته است که به صورت خداوند ساخته شده است، اما آنکس که کتابي را مي کشد جوهر عقل را که همان صورت خداوند است نابود کرده است.
افسانه هاي پريان : اثر هانس کريستين اندرسن (Hans Christian Andersen)
اندرسن داستان سراي معروف دانمارکي (1805-1875) مجموعه اي از داستانهاي پريان و قصه هاي قديمي سنتي رايج در فرهنگ غرب را باز آفريني کرد و روحي تازه و لطيف در آنها دميد و از عشق و شور و ذوق زندگي و لطائف عرفاني و معنوي آکنده ساخت .
اين کتاب در 1835 به طبع رسيد و طولي نکشيد که به همه زبانهاي مهم دنيا ترجمه شد . ترجمه فارسي اين داستانها نيز بطور کامل و همچنين در مجموعه هاي کوچکتر يا حتي تک داستان به فارسي عرضه شده است .
اندرسن کودکان را دوست مي داشت و حال و هواي خيالات شيرين و معصومانه آنها را که از فطرت پاک الهي آنها سرچشمه مي گيرد، خوب مي شناخت و خود نيز تا آخر عمر کودک ماند . کودکي عاشق ادبيات و عاشق قصه و عاشق خيالات عجيب و ماجراهاي غريب در عين حال آشنا با روح آدمي.
از وي نقل کرده اند که گفته است:
"در ايام نوجواني روزي گرسنه بودم و در هواي سرد گرفتار و چند سکه کم بها بيش در جيب نداشتم. به يک دکان کتاب فروشي رفتم و با آن سکه ها يکي از داستانهاي سروالتراسکات را خريدم و هم گرم شدم و هم سير شدم."
داستانهي اندرسن همه لطيف و شيرين است و اغلب كوتاه، اما چنان آكنده از بينشهاي معنوي و روحاني است كه مي توان آنها را براي بيان بلندترين لطايف حكمي و عرفاني به عاريت گرفت.
كــودكـــان افســـانه ها مي آورند
درج در افسانه شان صد درس و پند
از كــليله باز خــوان آن قصـــه را
تا بيـــابي از حقيــقت حصّــــه را
نقطه اوج اين داستانها از نظر پروازهاي معنوي، داستان ملكه برفهاست كه متضمن حقيقتي بزرگ در زندگي همه آدميان است. اندرسن مانند همه لطيف طبعان و نازنينان روزگار شفقتي و مهري تمام به بشريت داشت و از ظلم و جور آدميان بخصوص بر كودكان سخت در رنج بود و تلاش كرد كه با شمشير پرنيايي داستانهاي لطيفش، اندكي از اين رنج ها را بكاهد.

ديوان حافظ: اثر شمس الدين محمد حافظ شيرازي
حافظ را غربيان شهريار غزل و شعر غنايي پارسي دانسته اند و در شرق و در خود ايران نيز پيوسته همين مقام را براي حافظ قائل بوده اند و هستند. ديوان حافظ تقريباً در خانه هر ايراني، به عنوان يك اثر آسماني و قدسي، عزيز و محبوب است. او را لسان الغيب گفته كه اين لقب مهم شاعران حقيقي و آسماني است. اما حافظ در انتساب اين لقب بخود توفيقي بيش از ديگر شاعران پارسي گو داشته است:
هزاران آفـرين بر جان حافظ
همه غرقيم در احسان حافظ
ز هفتــم آسمان غيـب آمـد
لسان الغيب اندر شأن حافظ فيض كاشاني
از نسخه هاي معروف و قديمي حافظ، نسخه قدسي است كه توسط شاعر معروف قدسي شيرازي تدوين و تصحيح شده است. البته در اين ديوان غزليات و قطعاتي هست كه انتساب آنها به حافظ بعيد مي نمايد. حافظ مرحوم محمد قزويني و پژمان بختياري و خانلري و دهها نسخه ديگر پس از قدسي نيز تدوين شده است. نگارنده نيز در سالهاي اخير نسخه اي از ديوان لسان الغيب فراهم آورده كه طبيعتاً به اقتضاي آنكه پس از آنهمه نسخه به انجام اين كار پرداختم و ملاحظات ادبی و عرفانی تازه ای را در تصحيح ديوان بکار بستم. آن را از ديگر نسخ به كمال نزديكتر مي بينم. در چاپ دوم اين كتاب كه توسط انتشارات پيك علوم به طبع رسيد افزون بر پيشگفتار، حواشي و توضيحاتی نيز بر آن افزوده شد و در نسخه سوم كه عنوان نسخه دانشگاهي حافظ خواهد داشت افزون بر توضيحات مفصل شرح موارد مهم مورد اختلاف، در نسخه بدلها نيز در آن خواهد آمد. نظرات نگارنده درباره عرفان حافظ در پيشگفتار كتاب آمده است.

part 2


message 3: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
part 3

ديوان حافظ به اكثر زبانهاي زنده دنيا بطور كامل يا گزيده ترجمه شده است. به زبان انگليسي حافظ مترجمان متعدد دارد و ما در ميان گزيده ها كتاب "پنجاه شعر از حافظ" با مقدمه و توضيحات و ويرايش پرفسور آربري مستشرق بزرگ معاصر انگليسي كه مشتمل بر پنجاه قطعه شعر از حافظ و ترجمه آنها از مترجمان متعدد از جمله خود آربري است براي مطالعه انگليسي دانان توصيه مي كنيم. ترجمه پروفسور ويلبر فورس کلارک متن کامل ديوان حافظ را در بر می گيرد و توضيحات عرفانی و ادبی مفصلی بر بسياری غزلها در آن آمده است.
§ بهترين شرح ديوان حافظ همان مثنوی و گلشن راز و ديوان سعدی و پيش از آنها نظامی و عطار و سنائی است که همه آنها و بسياری شاعران کوچک و بزرگ ديگر در لفظ و معنی غزليات حافظ کم و بيش سهمی داشته اند. و چون ديوان حافظ به حقيقت حافظ مهمترين دستاوردهای عرفانی و ادبی شاعران پيشين است مهمترين شرح آن نيز همان اشعار و آثار منثور پيشينيان حافظ است.Mystical Verse in English
Edited by Alan Jacobs
شعر عرفاني به زبان انگليسی:
اين كتاب مجموعه مفصلي از اشعار عرفاني در ادبيات جهان است كه بخش قابل توجهي از آن به شاعران ايراني اختصاص دارد. مترجمان بسياري در ترجمه اين آثار از زبان اصلي به انگليسي با اين كتاب همكاري كرده اند. ترجمه ها عموماً قابل فهم و وفادار به متن است. . اين کتاب را می توان با استفاده از کتاب فروشی آمازون در شبکه جهانی بدست آورد.
انتشارات Element


كتاب مقدس(عهد عتيق و عهد جديد)
ترجمه: انجمن كتاب مقدس.
چاپ دوم در ايران 1987 – از روي نسخه چاپ 1904
اين كتاب از زبانهاي اصلي عبراني و كلداني و يوناني ترجمه شده است. نثر فارسي كتاب كمي قديمي است اما بسيار متين ، فصيح و زيباست و رنگ و آهنگ يك كتاب آسماني را داراست. مطالعه متن کامل اين کتاب را به اصحاب دين و فرهنگ توصيه می کنيم بخصوص بخشهای مزامير از حضرت داود، غزليات سليمان، امثال سليمان، کتاب اشعيای نبی و عاموس نبی.داستانهاي كوتاه تولستوي:
تولستوي رمان نويس معروف روسي و نويسنده شاهكارهايي چون جنگ و صلح، آناكارنينا و رستاخيز. علاوه بر رمانهاي بلند و كوتاه مجموعه اي از داستانهاي كوتاه نوشته كه بيشتر جنبه اخلاقي و اجتماعي و گاه عرفاني دارد. هر چند بعضي از اين داستانها به فارسي ترجمه و عرضه شده، هنوز مجموعه خوبي از داستانهاي كوتاه تولستوی بدست كودكان و نوجوانان ايراني نرسيده است. اما به زبان انگليسي مجموعه 29 داستان از او در مجموعه انتشارات آكسفورد به طبع رسيده است. داستانهاي لطيفي چون سه لبخند( يا خدا همه جا هست)، داستان انسان چقدر زمين نياز دارد، در اين مجموعه آمده است.
§ هنر چيست: اثر تولستوي به فارسي ترجمه شده ولي متن انگليسي يا فرانسه براي مطالعه دقيق مطمئن تر است. اين كتاب پاسخي است به پرسشي كه يك كودك ده ساله در يك نمايشگاه از تولستوي مي كند كه: هنر چيست؟ بين پرسش آن كودك و انتشار کتاب بيش از هشت سال فاصله وجود دارد. مطالعه اين كتاب نيز به علاقمندان نقد هنر توصيه مي شود.


اخلاق ناصري: تصحيح مجتبي مينوي با همكاري
ترجمه كامل متن به انگليسي اثر Wickens
گزيده اخلاق ناصري براي دبيرستانها چاپ شده است.
اخلاق ناصري پس از اخلاق نيكوماك يا نيكوماخوس اثر ارسطو، مهمترين كتاب اخلاق نظري در آثار كلاسيك جهان است. اين كتاب اگر چه بر مباني اخلاق ارسطويي استوار است اما از فرهنگ و ادبيات اسلامي نيز عميقاً تأثير پذيرفته و آميزه اي از دو فرهنگ كهن يونان و اسلام است. در اين کتاب رذائل اخلاقی به عنوان بيماريهای شخصيتی مطرح شده و پس از بحث از سرچشمه بيماری، روش علاج هر يک آمده است. متن کتاب سنگين است از اين رو يا بايد آن را نزد استاد خواند يا زمينه های کافی برای فهم آن دارا بود.

اوصاف الاشراف:
كتابي است كوچك اثر خواجه نصير طوسي در بيان مراتب سير و سلوك در فرهنگ اسلامي كه بارها به طبع رسيده و از جمله يك نسخه نفيس از آن به خط عمادالكتاب سيفي قزويني طبع و انتشار يافته است. مقصود از اشراف در عنوان اين كتاب انسانهاي پاك و شريف است نه صرفاً انسانهاي اشرافی و ثروتمند و رجال سياسي و اجتماعي و خاندانهای صاحب ثروت و قدرت.
اين کتاب در عين کوچکی همه مراتب سير و سلوک عارفان و صوفيان حقيقی را در چهار چوب فرهنگ اسلامی به اختصار بيان کرده است. اين کتاب از مهمترين کتابهای کوچک محسوب می شود.part: 3


message 4: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
part 4داستانهاي كوتاه تولستوي:
تولستوي رمان نويس معروف روسي و نويسنده شاهكارهايي چون جنگ و صلح، آناكارنينا و رستاخيز. علاوه بر رمانهاي بلند و كوتاه مجموعه اي از داستانهاي كوتاه نوشته كه بيشتر جنبه اخلاقي و اجتماعي و گاه عرفاني دارد. هر چند بعضي از اين داستانها به فارسي ترجمه و عرضه شده، هنوز مجموعه خوبي از داستانهاي كوتاه تولستوی بدست كودكان و نوجوانان ايراني نرسيده است. اما به زبان انگليسي مجموعه 29 داستان از او در مجموعه انتشارات آكسفورد به طبع رسيده است. داستانهاي لطيفي چون سه لبخند( يا خدا همه جا هست)، داستان انسان چقدر زمين نياز دارد، در اين مجموعه آمده است.
§ هنر چيست: اثر تولستوي به فارسي ترجمه شده ولي متن انگليسي يا فرانسه براي مطالعه دقيق مطمئن تر است. اين كتاب پاسخي است به پرسشي كه يك كودك ده ساله در يك نمايشگاه از تولستوي مي كند كه: هنر چيست؟ بين پرسش آن كودك و انتشار کتاب بيش از هشت سال فاصله وجود دارد. مطالعه اين كتاب نيز به علاقمندان نقد هنر توصيه مي شود.
سير و سلوك ترسا اثر جان بانيان:
Pilgrim's Progress By John Bunyan
§ " سير و سلوك ترسا" يا سفر زائر يك داستان بديع تمثيلي است كه با الهام از فرهنگ كتاب مقدس، اطوار و مراتب سلوك آدمي را از نفس تا عشق، از شهر فنا تا شهر بقا و از هلاكت تا نجات، از غم به شادي و از مرگ به حيات ابد به زباني شيرين و پر جاذبه بيان مي كند.
§ اين كتاب در دنياي مسيحيت از زمان تصنيف آن در نيمه قرن هفدهم تا اوائل قرن بيستم بعد از كتاب مقدس پر فروش ترين كتاب بوده و به همه زبانهاي مهم دنيا ترجمه شده است.
§ در زبان فارسي يك ترجمه قديمي(قرن سيزدهم هجري) از اين كتاب وجود دارد كه با نثري روان و قابل فهم نوشته شده و يادداشتهاي سودمندي نيز بر آن افزوده شده و براي خوانندگان فارسي زبان قابل استفاده است. اما مناسب است كه در اين روزگار ترجمه تازه اي با نثر فارسي امروز و حواشي تحقيقي به علاقمندان داستانهاي عرفاني عرضه شود.


source:
http://www.persianwisdom.org/persian/...

سایت دکتر الهی قمشه ای


message 5: by f. (last edited Jan 04, 2008 09:48AM) (new)

f.  | 1028 comments Mod

هفت روز هفته

رنگها, ستارگان و معانی رمزی و عرفانی آنها يکی از پنج گنج حکيم نظامی گنجوی مثنوی (هفت پيکر) يا هفت گنبد است که بر گرد ماجراهای بهرام گور می گردد. از آن ماجراهای شيرين يکی اين است که بهرام هفت عروس از پادشاهان هفت اقليم به خانه می آورد و مهندسی شيده نام و خورشيد رای هفت عمارت بديع با هفت گنبد رنگين به رنگهای سيارگان هفتگانه برای او بنا می کند و بهرام آن عروسان را هر يک به تناسب رنگ رخسار در يکی از آن هفت گنبد می نشاند

روز شنبه منسوب به ستاره کيوان (يا زحل) و رنگش سياه است. روز يکشنبه از آن خورشيد است و رنگ زرد و زرين است. دوشنبه روز ماه است که رنگ اصليش را سبز می دانستند. سه شنبه روز بهرام يا مريخ است که جامه سرخ بر تن دارد. چهارشنبه روز سود و سودا و دکان و بازار است و به عطارد(يا تير), که دبير آسمان است و رنگش فيروزه است, تعلق دارد. پنجشنبه روز سعادت و منسوب به مشتری است و رنگ آن صندل گون است و روز جمعه از آن زهره خنياگر است که چون الماس به رنگ سفيد در آسمان می درخشد.

بدين سان اين هفت گنبد از سياه تا سفيد همه رنگها و از کيوان تا زهره همه سيارگان و از شنبه تا جمعه همه زمان ها را در بر می گيرند و به زبان رمز تمامی قصه آفرينش را از سياه که رمزی از اسم باطن يا مقام ذات الهی و خلوت ابدی شاهد هستی با خويش است چنان که شيخ محمود شبستری گفت:سياهی گر ببينی نور ذات است به تاريکی درون آب حيات است

تا سفيد که ظهور کامل همه رنگ ها و تجلی اسم ظاهر از اسمای حسنای الهی است, باز می گويند: سياه همه رنگها را در خود نهفته است و هيچيک را باز نمی تابد, از اين رو رمز سکوت مطلق و مقام لا اسم و لا رسم يا عنقای مغرب ( شهريار در پرده) و امثال اين گونه تعبيرات است و سفيد همه رنگها را باز می تابد و چون روز همه را آشکار می کند و رمز جمال الهی است که نور آسمان و زمين است و به هر طرف رو کنند چهره اوست.

رنگها و ستارگان روزهای هفته در فرهنگ غرب نيز کم و بيش با آنچه نظامی در هفت پيکر آورده هم آهنگ است. از جمله در زبان انگليسی شنبه را Saturday گويند يعنی روز زحل و رنگ آن به همين مناسبت سياه است زيرا رنگ زحل در آسمان کمی به سياهی می زند.

در اساطير يونان زحل که نامش Chronos يعنی زمان است, پدر خدايان يونانی است که فرزندانش ژوپيتر و ديگران او را از آسمان راندند و او به زمين آمد در روم (ايتاليا) مهمان پادشاهی به نام ژانوس شد و هزار سال نزد او زيست و در اين هزار سال که دوران طلايی ناميده شده است به يمن قدوم زحل, مرگ, و بيماری و پيری و زشتی و قحطی و غيره وجود نداشت و پيوسته همه چيز بر وفق مراد بود و هنوز در ايتاليا جشنی بر پا می شود به نام Satunalia يعنی جشن زحل و نام ژانويه از همان ژانوس گرفته شده است.

روز يکشنبه را Sunday می گويند يعنی روز خورشيد و با آنکه اکنون تعطيل است اما در فرهنگهای انگليسی از آن به عنوان روز اول هفته ياد می کنند, چنانچه ما نيز در فارسی (يک) شنبه می گوييم. گويی شنبه شماره صفر هفته است که هنوز آفرينش شروع نشده و با طلوع خورشيد که همان تجلی نور الهی است آفرينش در روز يکشنبه آغاز شده و روز يکشنبه اولين روز آفرينش و همچنين اولين روز هفته است.

part 1


message 6: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
Part 2

روز دوشنبه را
Monday گويند که منسوب به ماه و رنگ آن سبز است زيرا در هيات قديم رنگ اصلی ماه را سبز می دانستند و در زبان انگليسی نيز چنين است که رنگ ماه سبز است و گاهی از آن به حسادت ياد می کنند و رنگ غول حسادت نيز سبز است. و در زبان انگليسی اصطلاح Green with envy بمعنی سبز شده از حسادت, رايج است. اين روز به زن تعلق دارد زيرا ماه زن است و ارتباط ويژهای با زنان دارد از جمله آنکه مظهر نور الهی است و در غيبت خورشيد رسالت او رساندن نور خورشيد به جهان است و زن به علت بلندی مقام و اينکه نگاهش به سوی خورشيد است اين رسالت را می تواند انجام دهد.

روز سه شنبه را Tuesday گويند يعنی روز Tues که نام يکی از خدايان است معادل با مارس يا مريخ و رنگ آن قرمز است. اين روز به مردان تعلق دارد که عاشقند و سرخ رنگ عشق است و روز قربانی و جان فشانی در راه معشوق.

چهارشنبه را Wednesday گويند که روز Oden يکی ديگر از خدايان اساطيری است که آن نيز برابر با Mercury يعنی عطارد است و رنگ آن فيروزه ای است و روز تجارت و سود و سودا است. از همين لغت کلمه Merchant به معنی بازرگان و Mercantile به معنی تجاری آمده است يعنی مربوط به مرکوری يا عطارد که دبير فلک است و دانش دنيوی نزد اوست.

روز پنجشنبه را Thursday خوانند يعنی روز متعلق به Thor که باز از خدايان ژرمنی است و معادل با ژوپيتر يا زئوس در فرهنگ روم و يونان و معادل مشتری يا برجيس در فرهنگ ماست و روز سعادت است.پنجشنبه که هست روزی خوب در سعادت به مشتری منسوب(هفت پيکر)و بالاخره روز جمعه يا آدينه را Friday گويند که بعضی گفته اند به معنی روز آسايش و رهايی از کار و فعاليت است و بعضی گفته اند روز درخشندگی و سپيدی است و متعلق به ستاره زهره يا ونوس يا آفروديت است که رنگش در آسمان به سپيدی می زند.

اگر ما نيز چون بهرام هفت روز هفته را در صحبت يکی از هفت عروس هفت اقليم هنر يعنی شعر, نمايشنامه, موسيقی, نقاشی, معماری, مجسمه سازی و سينما که هنر هفتم ناميده شده است بگذرانيم و حکايتی از او بشنويم و به تعبير ديگر هر روز هفته را با يکی از تجليات جمال و جلال الهی سر کنيم همه روزها مبارک و روز اقبال و سعادت خواهد بود.

حسين محی الدين الهی قمشه ای
Source:

http://www.persianwisdom.org/persian/...message 7: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
خصوصیات رند در اشعار حافظ
رند و رندی و رندان در دیوان حافظ بیش از هشتاد بار به کار رفته است.و همین بسامد بالا اهمیت این کلمه و مفهوم کلیدی را در شعر و نگرش حافظ نشان می دهد. و اما خصوصیات رند و رندی آن چنان که از شعر حافظ بر می آید

رندی قسمت و سرنوشت ازلی است
رند اهل خوش دلی و خوشباشی است
رند میخواره و اهل خرابات است
رند نظرباز و شاهدباز است
ضد صلاح و تقوی و توبه است
نقطه ای مقابل زاهد و زهد است
دشمن تزویر و ریاست
مصلحت بین و ملاحظه کار نیست
قلندر هم هست
ملامتی است و منکر نام و ننگ است
عاشق است
رندی هنری دیریاب است
رند در ظاهر گدا و راه نشین است و اهل جاه نیست
در باطن مقام والا و افتخارآمیزی دارد.

اهل نیاز و رستگار است.

(برگرفته شده از کتاب حافظ نامه ـجلد ۱ ـنوشته بهاء الدین خرمشاهی)

Source:
http://adabiat-p.blogfa.com/


back to top