لطفاً گوسفند نباشید لطفاً گوسفند نباشید discussion


19 views
گوسند نباشید خواننده ها

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Soolmaz (new)

Soolmaz این کتاب ومحتویاتش کاملا برگرفته از سایر کتابهای روانشناسی و خود شناسی مشهور ه و نویسنده همه مطالب کتاب رو دزدیده از واز نویسنده های ارزشمندی مثل سکاولشین و بقیه ......... متاسفم برای این نویسنده چون هر ادم کتاب خونی با یه بار ورق زدن میفهمه مطالب این کتاب کپی برداری شده .عمیقا جای تاسف داره


message 2: by JJ (new) - rated it 2 stars

JJ Khodadadi با سولماز موافقم البته نه با این شدت عصبانیت!!؛


ahoora Soolmaz wrote: "این کتاب ومحتویاتش کاملا برگرفته از سایر کتابهای روانشناسی و خود شناسی مشهور ه و نویسنده همه مطالب کتاب رو دزدیده از واز نویسنده های ارزشمندی مثل سکاولشین و بقیه ......... متاسفم برای این نویسنده ..."

ّبله درست میگید. ولی ترجمه کرده و گرد آوری کرده انقدر ایرانی خوندش. فکر نمیکنم کاره خیلی بدی بوده باشه.


back to top