داستان كوتاه discussion

93 views
نوشته هاي ديگران > ترجمه - شکسپیر/مهیار

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahyar (last edited Sep 25, 2012 06:38AM) (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments جهان سراسر صحنه ای ست
و همه مردان و زنان بازیگر اند
که یکایک خاصّه گذرگاه شان را دارند
هر کس در عمرِ خویش نقشِ بسیار گیرد،‏
که هر نقش، هفت صحنه است

در آغاز
آن طفل که در آغوشِ تیماردار
ناله می کند.‏

سپس کودکی شکوه کنان،‏
با کوله اش و درخشان صورتِ سحرگاهی
که چون لیسَکی، بی میل به مدرسه می خزد

در پسِ آن
عاشق،‏
که چون تنور آه می کشد،‏
سرودِ آن مشقّت را که از ابروی یار برده است

و سرباز
انباشته از سوگند های جوراجور و ریشی چونان پلنگی مهیب
حسودِ سرافرازی و چابک و تیز در نبرد
که افتخاری حباب گونه می جوید، حتّی در دهانه ی آتشبار

و دیگر دادرس
با شکمِ گردِ بزرگی که با گوشتِ رشوه پروار است
و چشمانِ بی رحم و ریشی منظّم و صاف
پر از کنایات و امثالِ جدید
و او چنین بازیگری ست.‏

شش ام به احمق دلقکِ لاغرِ گیوه پایی می گردد
با عینکی به چشم و کیسه ای بر کمر
تن پوشِ نونوارِ جوانی اش، چونان جهانی که بر تنِ آب رفته اش پهناور شده می ماند
و صدای کلفتِ مردانه اش، به ناله ای کودکانه از سوت و جیغ می گرود

در آخِرینِ صحنه ها امّا
دگر کودکی ست و بی اهمّیّتی ناچیز
بی دندان، بی چشم، بی ذایقه، بی هیچ


شکسپیر، هر طور دوست داری، مهیار محمّدی


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ترجمه کار سختیه مخصوصا که مال شکسپیر باشه
ممنون از زحمتی که کشیدی


message 3: by Mehrnaz (new)

Mehrnaz | 41 comments چقدر زیبا


message 4: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments بهزاد، به نظر ات در اومده؟

مهرناز جان ممنون. :)‏


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
آره من فکر می کنم می تونه منظور رو به مخاطب برسونه
خوب باید توجه کرد که متن های شکسپیر حتی در زبان اصلی هم کلمات ثقیلی دارند پس در ترجمه هم نیاز به روان نویسی نیست
ترجمه با تفسیر جداست که کاملا پیداست اینو خیلی خوب عمل کردی
باز هم ممنون


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments سپاس گزار ام دوستِ عزيز. :)‏


back to top