داستان كوتاه discussion

124 views
دانلود كتاب > فارسي شکر است- محمد علي جمال زاده

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments نامک کتاب: فارسي شکر است
نويسنده:‌محمد علي جمال زاده
توضيحات : نویسنده در این کتاب دغدغه های خویش را در مورد ورود زبانهای بیگانه به زبان فارسی بیان می کند

فايل دانلود به صورت PDF:


http://files.myopera.com/sadsongs/fil...message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ممنون
خانوم گُل


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قابل شما رو نداره بانوي با احساس و دوست داشتني


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ;)


message 5: by zst (new)

zst taheri (zsadattaheri) | 3 comments من نتونستم دانلود کنم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments چرا؟! فايلش مشکلي نداره


message 7: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments نوشته هاي جمال زاده جالبند
ممنون


message 8: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
جالب بود
نخونده بودمش
ممنون خانومی


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خواهش میشه دوست من


message 10: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ديوونه بازي داري در مياري ها ديوونه عزيز.
اگر منظورمو نفهميدي بگو تا خصوصي بهت بگم چرا.

ممنون.


back to top