جهان و تأملات فیلسوف؛ گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور جهان و تأملات فیلسوف؛ گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور discussion


37 views
در باب زنان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Reza-H دفتر اول ،‌مقاله ی "در باب زنان" رو اگه مترجم حذف میکرد بهتر نبود؟؟ عکس العمل خانمها دربرابر همچین مقاله ضدزنانه ای دیدنیه!!!!!!


Amir Soleimani Reza-H wrote: "دفتر اول ،‌مقاله ی "در باب زنان" رو اگه مترجم حذف میکرد بهتر نبود؟؟ عکس العمل خانمها دربرابر همچین مقاله ضدزنانه ای دیدنیه!!!!!!"

عکس العمل آقایان هم


back to top