وسعت معنای انتظار وسعت معنای انتظار discussion


7 views
انتظار

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Roya Arya عالی بود. زیبا و رویایی. مثل همیشه.


Elham 8 Azimi از نادر ابراهیمی جز این هم انتظار نمی ره. اصلا اهل نمایشنامه خوندن نیستم، اما این کتاب رو واقعا دوست داشتم. باید یه بار دیگه از دوستم امانت بگیرم و بخونمش...


back to top