Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ทวิภพ (2 เล่มจบ)” as Want to Read:
ทวิภพ (2 เล่มจบ)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ทวิภพ (2 เล่มจบ)

4.36  ·  Rating details ·  705 Ratings  ·  52 Reviews
เจาของหองยังแตงตัวไมครบเครือง หากเมืออยูในชุด 'กางเกงฝรัง' กำมะหยีสีดำ เสือขาวอกแขงเรียบ เขากไมดูแปลกตาสำหรับเธอตอไป แตบัดนี ตาของมณีจันทรจะเปนอยางไรกสุดรู
คุณหลวงนุงผามวงสวยกวา
ทาทียืนคอยเธอขางฉากไม ตัวตรง สุภาพ ดวงตาใหญ เปลือกตาซอนขยายกวางกวาเดิมเลกนอย ริมฝีปากหนาไดรูปโคงหยัก ยักเยือนแยมละไมในที
อากัปกิริยาเชนนันทำใหมณีจันทรตัวแขง กาวขาไมออก
มือใหญเอือมออกมา ทอดใหเธอแตะแตปลา
...more
Paperback, 678 pages
Published December 2008 by ณ บ้านวรรณกรรม (first published 1987)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Srisurang
Aug 15, 2009 rated it it was amazing
Shelves: widget
ผานไปสิบกวาปี หยิบเรืองนีมาอานอีกครัง ไมไดคาดหวังวาจะรูสึกสนุกมากเหมือนครังแรกๆ ทีอาน (คิดวาสมัยนันนาจะอานไปแลวไมตำกวาสามรอบ) แตปรากฏวา สนุกมากมาย...อา หลงรักคุณหลวงใหมอีกครังนึง เปนคนทีแทบไมดูหนัง ดูละคร หรืออะไรกตามทีทำออกมาเลย ชอบอานจากหนังสือมากกวา เคยดูหนังรุนแรกๆ แบบแวบๆ ไมไดดูตลอด แลวกดูละครเพลง ยังไงกรักแมมณีกับคุณหลวงในหนังสือมากทีสุดคะ เรืองนีดำเนินเรืองเรวมากนะ เทียบกับนิยายสมัยเดียวกัน บทสนทนานีเหมือนเลือกเอามาแตตอนเดดๆ สันๆ กลอนประกอบ บทกวี เพลง ทานผูแตงชางไปเลือกสรรมาจากบทเพราะๆ สม ...more
Clairdenoon
Aug 20, 2016 rated it it was amazing
แมมณี..........
แมมณีจาาาาา..........
ขาาาาาา(ตอบเองเออเอง5555)
ในจำนวนนิยายของคุณทมยันตีทีไดอาน....ชอบตอนจบเรืองนีทีสุด(เพราะเรืองอืนๆทีอานพระเอกตายเรียบ ToT)
เรืองนีเปนนิยายคลาสสิคแหงชาติแบบทีวาคอนิยายไดอานสักครังกถือวาไมเสียชาติเกิดแลว(ทีเกิดมาเปนคนบานิยาย^^) เปนตำนานกระจกเงา...แบบทีถาเหนกระจกเงาบานใหญทีไหนราวตรงมุมนิดๆเนียจะตองคิดถึงเรืองนีกันเลย
ซีนทีชอบทีสุดคือ...ตอนทีคุณหลวงรังแมมณีไวไมใหทะลุกระจกกลับมายังปัจจุบัน จนแมมณีเปนลมสลบไปในออมกอด..คุณหลวงกยังกอดเอาไวอยางนันเนินนานไมยอมปลอยเหมือนกลัวว
...more
Gamaui Nobi
Feb 27, 2013 marked it as to-read
จะอานไดจากทีไหนครับ อยากอานมาก ในแอพนีอะครับ ใครรูวิธีหรือแหลงชวยบอกทีครับ ...more
Ratima
Mar 11, 2018 rated it it was amazing
หวานเจียบ ...more
百合花 Lily
ทวิภพ / ทมยันตี
54/2546

มณีจันทร (เมณี)
เจาคุณอัครเทพวรากร (เทพ)
...more
Muchi Muchima
Nov 04, 2017 rated it liked it
Shelves: 2017december
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Winrata Jks
Sep 28, 2017 rated it it was amazing
Shelves: reading-goals
ชอบมากทีสุด.. อานหนังสือไมรูกีรอบกไมเบือเลยจิงๆๆ มันอินมากเหมือนเราเขาไปอยูในหนังสือเลยวางไมลงทังๆๆทีอานหลายรอบแลว ...more
Jinny Jinnipa jornkhokkruad
Mar 13, 2018 rated it it was amazing
อานกีทีกไมเคยเบือเลยคะ คำพูดบางชวงอาจจะอานยากไปบางตามสไตล แตคุณหลวงนุม ละมุน อยางกับชายในฝัน อานไปอมยิมไป มีความสุขมากกกคะ ...more
LookPla
Apr 18, 2012 rated it liked it
ตองยอมรับวาเชยมากคะ เพราะเพิงไดอานเรืองนีเปนครังแรก
สวนภาคหนังหรือละครไมตองพูดถึง ไมเคยดู 555555
แตเคยไดยินเรืองราว ไดยินคนพูดถึง เรืองยอพอไดรูมาบางเทานันเอง
เลมนีกใชวาซือมานะคะ รุนนองใหยืมมาอาน
ตองบอกวาอานไดเพลินดีคะ หรือเปนเพราะอยากรูวาสุดทายนางเอกจะไดอยูทีไหน
ทีสำคัญคือ ปกติจะหงุดหงิดกับสำนวนภาษาของคุณทมยันตี
แตเลมนีไมเปนคะ มีสะดุดในเรืองภาษาเกาบางกแคนิดหนอย
มีแอบสะดุดใจเลกๆ ในเรืองความไมรูของนางเอก ในเรืองพืนๆ
เชน เรืองยาพาราทีกินเพือลดไข แตนางเอกทำเหมือนไมรูจัก
นิยายเขียนใหยุคนางเอกเปนปี 29 ตอนนันเร
...more
ดินสอ สีไม้
Nov 24, 2014 rated it it was amazing
Shelves: thai
เรามักหาประวัติศาสตรสนุกๆ อานไดจากในนิยาย
ทวิภพกเปนอีกเรือหนึง

ประวัติศาสตร ทีผสมผสานจินตนาการบรรเจิด
เรืองราวทีเราๆ ทานๆ ตางกเคยคิดฝัน .. การยอนเขาไปในอดีตเพือแกไขขอผิดพลาด
มณีจันทรเองกเฝาคิดมาตลอด .. หากเธอมีโอกาสยอนกลับไปในอดีต
เธอจะทำใหดีกวาทีบรรพบุรุษของพวกเราเคยทำ
แตใครเลาจะรู .. คนในแตละยุคสมัย กลวนแตทำดีสุดความสามารถแลว
ควรฤา .. ทีจะใชบรรทัดฐานของคนในยุคปัจจุบันไปตัดสินอดีต

ทวิภพใหแงคิดแกคนทีอยูในประเทศทีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
เปนสวนผสมทีลงตัวอยางพอเหมาะพอเจาะระหวางประวัติศาสตรและจินตนาการ
ทวิภพจ
...more
Apapannee Siriruk
Feb 05, 2017 rated it it was amazing
แทบจะกมลงกราบแผนดินเลยคะ แตเขิน เลยเปลียนเปนกราบพระในหองแทน รัฐบุรุษของเราทานทำเพือแผนดินนีไวมากมายจริงๆ
ประทับใจทุกฉากทุกตัวละครเลยคะ โดยเฉพาะความผูกพันของคุณแมกับลูกสาว นำตาไหลเปนสายเลยคะ
คุณหลวงพระเอกของเรากสุภาพบุรุษเหลือเกิน เกินจริงๆ หาแบบนีทีไหนไมไดแลวแนๆ

ชอบจังเลยคะ ดีใจทีไดอาน อานชาดีกวาไมมีโอกาสไดอานเลยเนอะ คุณภาพจริงๆ
ขอบคุณคุณหญิงวิมลคะ นิยายของทานมีผลตอหัวใจทุกเรืองเลย
...more
Sunny Pimkarnda
Jan 25, 2017 rated it it was amazing
เปนนิยายไทยแทบจะเลมแรกๆเลยทีอาน แลวหลงรักตัวละครทุกคนแบบถึงขันเพอไปหลายเดือน
แมมณีซึงเปนสาวสวยเกงไดยอนเวลากลับไปอดีต ไปเจอกับพระเอกคุณหลวงแลวไดตกหลุมรักกัน แตหากวาไมใชนิยายทีมีแต เรืองราวความรักแตไดมีเรืองราวของอดีตทีนาสนใจและไดความรูอยางมาก พออานไปเรือยเรือยจะหลงรักกับ ยุคในอดีตและคำพูดคำจาของคนยุคโบราณจนทำใหอานเลมนีจนวางไมลง จนตองคนควาหาหนังสือยอนอดีตอิงประวัติศาสตรแบบนีมาอานอีกจึงไดอีกสองเลมคือบวงบรรจถรณกับบุพเพสันนิวาส
...more
Phatsawee Kannathep
Dec 23, 2015 rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Byubyu03
Aug 08, 2011 rated it it was amazing
เปนนิยายทีอานแลวชอบมากๆเลยคะ
คุณหญิงวิมลทานแตงถึงเรืองการเมืองในสมัย รศ112

นอกจากนันยังนาประทับดวยเรืองราว
ความรักของแมกับลูก ..ซึงตอนจบเมือแมมณีไดแตงงานกับหลวงเทพแลว
แมของแมมณีได กรวดนำลงพืนดินให เปรียบเสมือนหลังนำพระพุทธมนตให

จำไดวาอานตอนอยูมัธยมเปนหนังสืออานนอกเวลาคะ
แตตอนนีเรียนจะจบแลว ยังจำความนารักของเรืองนีไดอยูเลยคะ
...more
 Kürbis
Jan 11, 2010 rated it it was amazing
นวนิยายเรืองนีเปนเรืองแรกทีไดอานผลงานของทมยันตีและรูสึกประทับใจ เปนหนังสือทีอานและวางไมลงจริงๆ ชอบคุณหลวงอัครเทพวรากรจริงๆ เรืองนีขอชมวาแตงเนือเรืองไดชวนนาติดตาม แตมีบางสวนของภาษาทียังไมคอยถูกใจเทาไร ชอบประโยคทีวา "ถึงจะจีบพลูไมสวย แตคาตัวเธอกเกินแลว" ...more
Je Taews
Jul 16, 2015 rated it it was amazing
ฟินนนนนนแลวฟินอีก คือมันใหอารมณคนอานแบบ...เหย มันมีอยูจริง เหมือนหลุดเขาไป รักกรักสุดๆ บทจะเศรากเศราสุดๆเชนกัน 555 สนุกๆ หนังสือสนุกมาก เอามาสรางเปนละครพระนางเปะมาก ดูเกิน 10 รอบ คุณหลวง แมมณี แอรยยยยยย!!! ...more
Sun Drys
Mar 05, 2016 rated it really liked it
อานครังแรกตังแตสมัยมัธยม หลายปีมาแลว ปัจจุปันกยังอานอยูเรือยๆ เปนเรืองนึงทีอานไดสบายๆไมเครียด ไมคิดเยอะ แตอานแลวมีสาระ มีเหตุผลแทรกอยู เรียกวาผูเขียนทำการบานมาดี ทำใหคนอาน อานไดไมสะดุดเพลินมากคะ ...more
กระต่าย
Jan 20, 2015 marked it as to-read
Shelves: ทว-ภพ
อานยังไงคะ ...more
Aimmy
Jun 13, 2014 rated it it was amazing
สนุกมากหลงรักคุณหลวงหมดใจรูสึกเปนผูชายในอุดมคติทีสมัยนีหายากมาแลว?
และยังประทับในการเขียนของคุณทมยันตีทีเขียนดีมากๆ
...more
Bua'tong Wongkamchan
Sep 06, 2013 rated it it was amazing
i like it
Duomaxval
so good
Tonnam
May 19, 2012 rated it it was amazing
นาอานมากๆเลย อยากอานแบบเตมๆจัง ...more
Salochar
Feb 26, 2013 rated it it was amazing
Shelves: ทว-ภพ
ชอบมากเจาคะ ...more
Ariya
Nov 21, 2012 rated it liked it
ตอนอานจบนำตาจิไหล จบซะที ทรมาน ...more
Jidapa Mai
Oct 08, 2013 rated it it was amazing
Shelves: thai-novels
รักนิยายเรืองนีมากมาย ประทับใจสุด ๆ กับความรักของคุณหลวง ความละเมียดละไมของบรรยากาศเกาๆในสมัยกอนทีผูเขียนไดถายทอดออกมาไดอยางดียิง อานซำตังหลายรอบแลวคะ ...more
Ruchira
Apr 09, 2013 rated it it was amazing
ชอบมากอะคะ ...more
Spyairy
Nov 10, 2013 rated it it was amazing
อานทถกครังกสนุกทุกครัง. นิยายสามารถนำประวัติศาสตรมาผูกเปนเนือเรืองไดอยางแยบยล ไมนาเบือ สนุก นอกจากความรักของคุณหลวงกับแมมณีทีหวานกันแลวยังทำใหคนอานรูสึกรักชาติมากขึนดวยคะ ...more
Iawwai
Jul 10, 2010 added it
ลึกซึงตรึงใจกับสไตลของทมยันตี... ...more
Neeneestarii Sermon
Aug 26, 2015 rated it did not like it
ชอบสุดๆ
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • จันทราอุษาคเนย์ (2 เล่มจบ)
 • สูตรเสน่หา
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • ของขวัญวันวาน
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • ปริศนา
 • บุพเพสันนิวาส
 • ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
 • ข้างหลังภาพ
 • อกเกือบหักแอบรักคุณสามี
1400930
ทมยันตี เปนนามปากกาของ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ เกิดทีกรุงเทพมหานคร บิดาเปนทหารเรือ สวนเชือสายทางมารดาเคยเปนชาววัง วิมลศึกษาชันประถมปีที 1 ถึงมัธยมปีที 8 ทีโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ จากนันเขาศึกษาตอคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตภายหลังเปลียนมาเรียนคณะพณิชยศาสตรและการบัญชี จนจบอนุปริญญา วิมลสมรสครังแรกกับ นายสมัคร กลำเสถียร และไดหยาขาดจากกัน ตอมาสมรสกับ ร.ต.ท.ศรีวิทย เจียมเจริญ (ยศขณะนัน) มีบุตรด ...more
More about ทมยันตี...