Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “บุพเพสันนิวาส” as Want to Read:
บุพเพสันนิวาส
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

บุพเพสันนิวาส

4.46  ·  Rating details ·  445 Ratings  ·  51 Reviews
เรืองราวสนุกสนานเกิดขึนเมือ เกศสุรางค อาจารยสาวรางทวม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต แลวลืมตาตืนขึนมาในรางของสาวสวย ผอมบาง ทีตอนแรกเธอเองกอยากจะดีใจหรอก เพียงแตวาเธอกลับรับรูวาตัวเองไดโผลมายุคในยุคพระนารายณมหาราชยและไมรูจักใครเลย แถมยังเปนทีเกลียดชังของคนทังเรือนยกเวนบาวพีเลียงสองคน ดวยรางของคนทีเธอเขามาอยูคือรางของแมหญิงการะเกดผูมีความงามเปนเลิศพอ ๆ กับความรายกาจ ยิงลูกชายเจาของ ...more
Paperback, 512 pages
Published January 2012 by Happy Banana (first published February 2010)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about บุพเพสันนิวาส, please sign up.

Be the first to ask a question about บุพเพสันนิวาส

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Ning
Apr 10, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai-novel
เสียงลือ เสียงเลาอาง อันใด พีเอย
(อะนะ เอาใหเขาตามทองเรือง)

ไดยินคำรำลือเกียวกับหนังสือเลมนีมานานละคะ
แตเพิงไดมีโอกาสอาน
เพราะหวังวามันอาจจะมีโอกาสลดราคาลงมา50%
แตกตองใหผิดหวังอยูทุกคราไป
เพราะนอกจากจะไมเคยลดแลว
มันยังขาดตลาดอยูพักนึงดวยซำ

ชอบมาก ๆ คะเรืองนี
ใหคะแนนการคนควา นันกเตม 5 ดาวแลวคะ
ยังไมรวมถึงคะแนนพลอตเรือง ผูกเรือง ดำเนินเรือง
สำหรับเรานัน ใหเกิน 5 ดาวไปเลย

อานแลวสนุกเพลิดเพลินดี
แมจะไมไดใหความรูสึกอิมเอมใจมากนัก
แตความสนุกอยางเดียวกเหลือ ๆ ละ

สวนตัวแลวเปนคนออนดอยเรืองประวัติศาสตรสยามประเทศมาก ๆ
...more
Srisurang
May 17, 2012 rated it it was amazing
ชอบมากๆ คะ นารัก ไดทังสาระประวัติศาสตรไทยสมัยพระนารายณ และความสนุก ชอบตัวละคร ทังนางเอก ทังพระเอก และตัวละครประกอบทุกตัว ตลอดจนการตีความและนำเสนอประวัติศาสตรไดอยางกลมกลืน แบบไดสาระโดยไมรูตัว แตสวนมากจะสนุกสนานมากกวา ขำและอมยิมกับนางเอกตลอดเลยคะ และทังหมันไสกับหมันเขียวพระเอก คนอะไรนารักเยียงนี พลอตกลงตัวมากดวย
พลอตนางเอกยอนเวลากลับไปในอดีตนีเปนเหมือนพลอตหลักอันนึงทีคนเขียนกันมากทังของไทยและตางประเทศมานานแลว แตทีจะหาโดดเดนเปนเอกลักษณนาประทับใจนันยากพอสมควร แตเรืองนีทำไดคะ ทังลักษณะสวนตัวของนางเอก
...more
Polyj
Jan 26, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: read-2015
เรืองนีไดยินมานานแลววาสนุก ... เหนตัวเลขพิมพซำแลวตาโตเลยคะ

เรืองนีนางเอกขามเวลายอนอดีตไปสมัยสมเดจพระนารายณ สมัยกรุงศรีอยุธยา เนือเรืองอิงประวัติศาสตร ซึงเขียนออกมาไดนาสนใจ ไดความรู (ทีเคยเรียนมานานและลืมไปหมดแลว) และไดความสนุกจากอาการ รัว ๆ ของนางเอก ภาษาทีใชบรรยายมีภาษาไทยโบราณทีใชในสมัยนัน ปนๆกันไปกับภาษาทีเกิดจากความคิดของนางเอกทีไปจากยุคปัจจุบัน ทำใหโดยรวมแลวอานงาย และเรืองกมีสีสันขึนมามากจากความคิดแบบไมเหมือนใครของนางเอก
.
.

แอบอิจฉาเกศสุรางคมาก ทีตอนแรกอวนมาก พอยอนอดีตไปปุบ ...นางสวยคะ ผอมสวย
...more
Arisa
Mar 04, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai-novels, thai
ชอบเรืองนีมากกกก (ถึงมากทีสุด)
เกศสุรางค นางเอกเปนคน(เคย)อวน แลวจูๆกมีเหตุอันตองยอนกลับไปยังสมัยกรุงศรีฯยุคพระนารายณ
โดยแทนทีจะไปเปนนางเอก(เหมือนกับเรืองอืนเขา) กลับกลายเปนอยูในรางการะเกด คนสวย แตเปนนางรายซะนี
การะเกดเปน(วาที)คูหมันของพระเอก ซึงพระเอกคอนขางเกลียดนางรายมาก
พอเกดสุรางคมาเขารางการะเกดกเริมชอบ
เรืองนีอิงประวัติศาสตรเยอะมากกกก
(view spoiler)
...more
Fe-rin Fernita
Apr 24, 2015 rated it it was amazing
เปนหนังสือทีมีอยูในครอบครองมานานมากแลวแตไมคอยอยากหยิบมาอานเลย ตอนทีซือกดวยความรูสึกวาเปนหนังสือทีแตงโดยคุณรอมแพงและคอนขางโดงดังมากนาจะสนุก เลยจัดมาแตกดองมานาน เพราะวากลัวมากวาอานไปแลวจะไมชอบใจเพราะดูจากชือเรือง กลัวจะเปนหนังสือแบบรักหวานหยดยอยแตรันทดนางเอกเปนแมหญิงยุคโบราณชำรักลำบากลำบนกวาจะพบรักแทอะไรเทือกนี ไมปลืมแนวนันเทาไหรอีกทังเปนคนทีจะไมคอยอินกับคำศัพทเกาๆมากนักเพราะทักษะความรูความเขาใจในภาษาไทยแบบศัพทยากๆนันแคหางอึง...เลยกลัวไมสนุก และงงกะภาษาไทยโบราณ เลยไมเอามาอานซะงัน...

แต......

พอไดอาน
...more
Bsmirai
Dec 03, 2011 rated it it was amazing  ·  review of another edition
นางเอกของเรืองมีอันจะตองยอนกลับไปในยุคของพระนารายณ สมัยอยุธยา
แตแทนทีตัวเองจะเปนทีรักของคนทีนันดังทีเคยอานๆ นิยายหลายๆ
เธอกลับเปนคนทีไมคอยมีใครชอบเสียนี ทาทางจะไมใชนางเอกแตเปนนางรายซะแลว

ตอนแรกอานแบบไมไดหวังอะไรมาก แตอยากบอกวาดีเกินคาด
แมวาพลอตการยอนกลับไปในอดีตจะคลายกับนิยายเรืองดัง แตความคลายกมีเพียงเทานัน
เนือหาคอนขางแนนทีเดียว คำพูดของตัวละครอาจจะยอนยุค (มากนิดนึง) ทำใหอานยากในแรกๆ
แตอานไปเรือยๆ กไมมีปัญหา กรีดพระเอกมาก ปากแขงเปนทีสุด (อันนีทำใหนึกถึงคุณหลวงของทวิภพมาหนอยๆ)

เอาเปนวาอานสนุกไมเสีย
...more
Pannanat Janthong
สนุกคะ อานเลย ไมตองคิดเยอะ ...more
Soradajung
Apr 21, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
ใชเวลาอานหนังสือเลมนี 2 คืน แบบวา ไปทำงานอีกวัน ตาเหลือง...5 ดาว คะ..ไมตองพูดอะไรมาก ...more
Manna
โปรยหลัง

"กลุมผูหญิงทีเธอมองเหนนัน บางกตัดผมเกรียนไวปีกกันรอบลงนำมัน จนเหนขอบตังขึนเดนชัด สองขางหูมีจอนผมยาวเคลียแกม บางกตัดผมสันเพียงตนคอ บางกตัดเปนทรงดอกกระทุม
"ตอนนีทานใดเปนพระเจาอยูหัวละพีผิน"
"สมเดจพระนารายณเจาคะ" พระนารายณมหาราช!

"คงสาสะใจแลวสิหนา"
เสียงทุมเขมนันเอยออกมาพรอมวงตาอริทีจองมองมา ยิงไดมองเหนสายตาของบาวไพรคนอืนๆ ทีมองเธออยางตำหนิชิงชัง กยิงทำใหรูวานิสัยของแมหญิงการะเกด คนทีเธอมาอาศัยรางนีคงรายกาจไมเบาเลยทีเดียว
"เออเนาะ เขามีแตขามภพมาเปนนางเอก ตูดันขามมาเปนนางรายซะงัน เฮอ เครียดไดโล
...more
Taew
Nov 02, 2016 rated it liked it  ·  review of another edition
ปวศแนนมาก แตยัดเยียดไปหนอย เอาพลอตไปพิงปวศจนบางทียืดๆ บางทีกดูรีบๆ เหมือนอานหนังสือเรียนมากกวานิยายในหลายๆจุด หลายๆครังกแบบ นีเรืองของการะเกดหรือตามติดชีวิตพระนารายณ เพราะเดินเรืองไปตามเหตุการณสำคัญในรัชสมัยแบบใสมาครบหมด หมดจริงๆ บางทีกแอบตลก เออการะเกดจะไมรูจักคนดังจากอดีตสักคนไดไหม (spoilers: ไมได รูครบหมด55555 ขนาดminorมากๆๆอยางสมเดจปูของรัชกาลที1ยังตองเจออะ555)

ตัวละครตลกกตลกดี แตอยางนางเอกนียังแมรีซูสุดๆ พระเอกดวยแตไมเทา อยางนางเอกอะไรมันจะรูแมนรูเปะไปทุกเรืองปวศ. 555 เลือกคนยอนยุคมาถูกมาก ท
...more
LookPla
Apr 18, 2012 rated it really liked it  ·  review of another edition
เพิงอานงานของรอมแพงเลมนีเปนเลมแรกคะ รุนนองใหยืมมาอีกเชนเคย
พลอตเรืองเปนแนวทะลุเวลากลับมาอดีต เพียงแตเรืองนีนางเอกเราตายจากชาติปัจจุบันเลย
ทำใหไมตองคิดเรืองจะกลับไปสูยุคปัจจุบันเลย ตัดปัญหาเรืองนีไป
อานเรืองนีแลวเหมือนไดอานหนังสือประวัติศาสตรไปดวย
จากทีเคยเรียนมา แตคืนครูบาอาจารยไปหมดแลว 555
กตองบอกวาไดความรูกลับมาพอสมควรคะ
ปกติไมคอยไดอานนิยายอิงประวัติศาสตรแบบนีสักเทาไหร
สำหรับเรืองนีอานจบแลวตองบอกวา
คอนขางชอบนะคะ เพราะรูสึกวาไดความรูไปดวยเลย
ไดเหนวิถีชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเรืองเลกๆ นอยๆ กตาม
อานแลวกคิดวา
...more
Aom Tungkananukulchai
Mar 08, 2016 rated it it was amazing
สนุกจัง...
ชอบความรักของนางเอกกับพระเอก ดูไมเยินเยอดี แมพระเอกจะดูชอบเกกขรึม แตความรักทังคูกลับคอยๆเกิดขึนอยางเปนธรรมชาติ ไมตองมีตัวรายใหมาผิดใจกัน เอาจริงๆแลวเปนนิยายทีเรียบมากนะสำหรับเรา ไมไดมีเหตุการณใหญๆพลิกลอคอะไร เนนเลาเกรดเลกเกรดนอยในยุคของพระนารายณมหาราชผานสายตาของผูหญิง ทีรูเรืองราวความเปนมาในประวัติศาสตรอยูแลวเสียมากกวา ซึงนิยายอิงประวัติศาสตรหลายเรืองกเปนอยางนัน แตเราคิดวาเรืองนีทำไดดีเลยละ ปมการขามภพชาติหยิบขึนมาพูดในตอนแรกและตอนหลังเทานัน เปนเหมือนเหตุผลทีทำใหนางเอกตองมาขามภพขามชาติ
...more
Chanya
Nov 14, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
นิยายทีอานกีรอบกยังชอบมากๆๆๆๆๆๆ ...more
Nippon Ssp
Mar 10, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
อยากอานมากๆๆๆ เปนครังแรกทีอานแนวยอนยุคของไทยบาง นาสนุกมาก อานไปแคตัวอยางสีสิบกวาหนาคือไมไหว สนุกมากจริงๆตองหาทางอานใหได ...more
Winrata Jks
Dec 26, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: reading-goals
สนุกมากพีขุนนารักทีสุด.. อานแลวหลงรักตัวละคร ...more
Phatsawee Kannathep
4/5
จริงๆ อยากให 4.5 นะ

ปกติชอบอานแนวยอนยุคอยูแลว
อานเรืองนีแลวกชอบนะ
เนือเรืองสนุก พระ-นางเขากัน(มาก)
มีฉากฟินๆ(?) นารักๆเยอะ
มีเกลดประวัติศาสตรแทรกดวย
ขอคิดอะไรกมีครบ
จะอานเอาเรืองเอารสหรือทังสองกได

จริงๆ ไมอยากเปรียบเทียบกับอีกเรืองหนึงทีเคยอานแลวชอบมาก(ยอนยุคยอนเวลาเหมือนกัน) เพราะวาแตละเรืองกมีเรืองราว สไตลและสเนหในแบบของตัวเอง แตกอดไมไดเพราะตอนไปซือทีงานหนังสือคนขายขายของหนักมากก hard sell สุดๆ บอกวาสนุกมาก สนุกกวาเรืองนันเรืองนี เลยทำใหตังความหวังมากไปนิดนึง

แตทีหักคะแนนไมใชเพราะเอาไปเทียบกับเรือง
...more
KawaiiSusu
นิยายขามเวลายอนยุคไปยังยุคสมัยของพระนารายณ สำหรับเรืองนี นางเอกเหมือนเขาไปเปนผูชม ผูรับรูเหตุการณทีเกิดขึนจริงในสมัยนัน มากกวาจะเปนตัวละครขับเคลือนประวัติศาสตร ถึงอยางนัน เรืองนีกเปนเรืองทีสนุกและนาจดจำ

ตังแตขามเวลากลับมาในอดีต จะรูสึกเหมือนกำลังติดตามชีวิตของคนปัจจุบันทีตองปรับตัวเขาหาอดีตอยางชาๆ ผูเขียนใสใจเกบรายละเอียดในสวนนีเปนอยางดี ทังยังหาขอมูลประกอบมากมายเพือเสริมใหแตละฉากสมจริงโดยไมยัดเยียด แถมสอดแทรกมุกตลกทีชวยใหโทนเรืองไมเครียดจนเกินไป

อีกจุดหนึงทีชอบกคือ ความสมเหตุสมผลในการขามเวลาของนา
...more
Sunny Pimkarnda
Jan 25, 2017 rated it it was amazing
หลังจากไดอานทวิภพและบวงบรรจถรณทำใหไดมาเจอเลมนีทีสนุกไมแพเลมไหนไหนเลย
ภาษาอาจจะอานยากตรงทีตัวละครมียศในอดีตทียาวและอาจจะงงแตกไมไดทำใหเนือเรืองสนุกนอยลงเลย
เลมนีอานไปยิมไปทังนางเอกและพระเอกมีความนารักในแบบของตัวเองแถมยังไดรูประวัติศาสตรเกียวกับชวงพระนารายณทำใหไดรูจักตัวละครทีมีอยูจริงในประวัติศาสตรไทย
คำพูดคำจาของคนในอดีตกมีความแปลกแตมีเสนหอยูในตัวทำใหเราผูอานติดไปพูดกับคนปัจจุบัน กยังคงตลกตัวเองไมหาย
สิงหนึงทีมีความสุขมากคือจบแบบแฮปปีเอนดิงทำใหเราไมคางคาแถมยังแอบกลับไปอานซำ อีกสองสามรอบใหหนำใจกอนเอาไ
...more
Pimsmmy Jitrawishwesh
เปนนิยายอิงประวัติศาสตรไทยทีอานแลวสนุกมาก ผูแตงบรรยายเหตุการณ,พิธีโบราณ,ขาวของเครืองใชไดเหนภาพ
ตัวละครแตละตัวมีเอกลักษณโดดเดนใหสนใจใครรูวาเคาคือใคร โดยเฉพาะเรืองราวของนางเอกทียิงอานยิงรูสึกวานางเกศสุรางคนีนารักชะมัด มีแอบลุนนิดๆกับเรืองราวรักขามภพดวยจะ
ตองขอชมผูแตงวาทำการบานหาประวัติศาสตรมาดีมาก ไมแนนไป ลงตัว
ประทับใจมากคะ
...more
Pang Ratawan
Jun 04, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
นิยายดังมากกกก เลยตามหามาอานจนได แตอานแลวคอนขางจะผิดหวังนิดหนอยนะคะ คืออาจจะตังความหวังไวสูงกวานี ดวยความทีดังมาก ใครๆกพูดถึง สวนตัวคิดวาเนือหาชวงแรกๆ สนุกดีคะ นาติดตาม เดินเรืองไดดี แตชวงหลังเราวามันเอือยๆไปนิด เนือเรืองมันวนๆ แตโดยรวมกอานได ไดความรู สนุกดีคะ

พระเอก นางเอกนารัก กคอยลุนกับความรักของทัง 2 คน พอๆกับลุนเหตุการณบานเมืองในสมัยนันไปดวย
...more
Moontoonlady
Feb 16, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai-novel
พยายามไมคาดหวังจากการอานหนังสือเลมนี
เพราะทีอานรีวิวผานๆ มา ทุกคนใหความเหนไวในทิศทางคอนขางดีเหลือเกิน...

ชอบๆ คะ
ฮามาก แมจะอานภาษาพูดบางประโยคไมรูเรือง
เขาใจยากเกิน

แตมีโอกาสคงอานหนังสือของนักเขียนคนนีอีก
เพราะถูกใจทังพลอตและสำนวน
...more
Monalize
Dec 14, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai-novel
เปนเรืองเบาสมองทีแฝงประวัติศาสตรสมัยพระนารายณเอาไว ความนารักของนางเอกกับมุกฮาๆทำใหอมยิมตลอดเรือง
ทังความฉลาดและความเจาเลหของนางเอก สวนพระเอกถึงแมจะรังเกียจตอนแรกแตกอดหลงรักความฮาบวกความนารัก
ของนางเอกได ภาษอานไหลรืนสนุกจนวางไมลง เกบไวเปนในนิยายโปรด
...more
Kamons
Dec 09, 2013 rated it it was amazing
เปนหนังสือทีสนุกจริงจังมากสำหรับเราคะ ทังขำและเขิน อานแลวแอบเผลอคิดวาอยากเปนแมนางการะเกดบาง นอกจากนียังมีเกรดเลกเกรดนอยของประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาแทรกดวย สุดทาย อานเลมนีจบอยากไปเดินเลนทีอยุธยาเหมือนทีแมนางการะเกดออกไปเดินเลนทีตลาดนูน นัน นี สมัยนัน ...more
Warisara Watanawongworakula
เราคิดวาเรืองนีสนุก ใชถอยคำทีเพราะหู อานแลวเพลินมาก ผูเขียนบรรยายเหตุการณเรืองราวไดดีมาก พูดไดวาผูเขียนทำการบานมาดีในสวนนี ใชคำไดถูกตองตามบริบท
เสียแตวาบางเหตุการณยังรูสึกวาบรรยายไดไมสุด คิดวาผูเขียนสามารถบรรยายตอหรือเจาะลึกเนือหานันได
...more
aida
Nov 02, 2013 rated it it was amazing  ·  review of another edition
ไมชอบแนวยอนยุค ไมเคยอานแนวนีมากอน
แตเหนรีวิวเลมนีแลว เลยทนไมไหว เสิรชในรานหนังสือแถวนีแลวไมมี
กเลย ซือฉบับ e-bookมาเลย อานรวดเดียวจบ
บอกไดคำเดียววาฟินมากคะคุณพีขา สมคำรำลือคะ
ใครมชอบแนวยอนยุค ลองดูนะคะ แลวจะเปลียนใจ^^
...more
Laksamee Phanpradit
Jun 11, 2014 rated it it was amazing
เปนแนวพีเรียดทีชอบทีสุดเลยเรืองนี สนุก เปนการรูจักประวัติศาสตรผานนิยาย อาจจะไมไดมีเนือหา ขอเทจจริงเหมือนตำรา แตกทำใหจำไดงายกวาอานตำราเยอะ ...more
Point Ravirujiphan
สนุกมากกกกก ตอนแรกคิดวาอานนิยายประวัติศาสตรยอนยุคจะเบือนาจะอานยาก แตทีไหนไดสนุกสุดๆ ถึงนงเอกจะเกงเวอรไปหนอย แตกโอเคคะ ...more
Rachanida Koosawangsri
Apr 20, 2014 rated it it was amazing
ชอบทีผูแตงศึกษาหาขอมูลกอนจะแตงนิยายสักเรือง มันทำใหเรารูสึกเขาใจบรรยากาศไดมากยิงขึน ...more
Sakura White
May 06, 2014 rated it it was amazing
นิยายเรืองนีสนุกมากคะ หลงรักนางเอกเลย ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • จันทราอุษาคเนย์ (2 เล่มจบ)
 • เสราดารัล
 • คิวบิก 2 (CUBIC, #2)
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • แอบรักออนไลน์
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • ของขวัญวันวาน
 • ทวิภพ (2 เล่มจบ)
 • ปริศนา
 • เปลวไฟในสายลม (The Sixth Sense, #5)
 • คุณชายรัชชานนท์ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#4)
 • คุณชายพุฒิภัทร (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#3)
 • ลมซ่อนรัก
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
3400307
‘รอมแพง’ เปนนามปากกาของ ‘อุย – จันทรยวีร สมปรีดา’ มีทีมาจากชือนางเอกเรืองเวียงกุมกามของทมยันตี โดยชือนีเปนภาษาลานนาโบราณ แปลวา ผูเปนทีรัก หรือหญิงผูเปนทีรัก ซึงมีความหมายทีดี ประกอบกับความชอบสวนตัวในตัวอักษรลานนาโบราณ จึงนำชือนีมาใชเปนนามปากกา

สำเรจการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกประวัติศาสตรศิลปะ โทภาษาไทย

เริมเขียนหนังสือประมาณปี 2549 และไดรวมเลมในปีถัดมา ขณะนันประกอบอาชี
...more
More about รอมแพง...