Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “இலங்கை பிளந்து கிடக்கும் தீவு” as Want to Read:
Blank 133x176
இலங்கை பிளந்து கிடக்கு...
 
by
சமந்த் சுப்ரமணியன்
Rate this book
Clear rating
Open Preview

இலங்கை பிளந்து கிடக்கும் தீவு

really liked it 4.00  ·  Rating details ·  1 rating  ·  1 review
தமிழில: கே.ஜி.ஜவரலால
விடுதலைப புலிகளின தலைவர பிரபாகரன, 2009 கோடையில கொலலபபடடார. இலஙகையில நடநத விடாபபிடியான, சிககல நிறைநத போர ரததமயமான முடிவுககு வநதது. சுமார 30 வருடஙகளாக நடநத போரின கொடூரக கரஙகள இலஙகையின அனைததுப பகுதிகளிலும தன கோர நகததைப பதிததிருககிறது. தேசம முழுவதிலுமான பௌதத மடாலயஙகள, மததிய இலஙகையின இனிமையான மலைபபிரதேசஙகள, கிழககின மடடககளபபு திரிகோணமலைக கடறகரை, வெபபம மிகுநத
...more
Paperback, 1, 200 pages
Published December 30th 2014 by கிழக்கு பதிப்பகம்
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about இலங்கை பிளந்து கிடக்கும் தீவு

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-6
really liked it Average rating 4.00  · 
Rating details
 ·  1 rating  ·  1 review


More filters
 | 
Sort order
Start your review of இலங்கை பிளந்து கிடக்கும் தீவு
Haran Prasanna
Feb 12, 2015 rated it really liked it
சமீபததில வாசிதத சிறநத புததகம.

இலஙகையில நடநத போரில மககளின மனநிலை எனன எனபதை பலவேறு மககளிடம பேசி அதை மிக அழகாகப பதிவு செயதுளளார சமநத சுபபிரமணியன. இபபுததகததில போரில பாதிககபபடட தமிழரகளில இருநது, மலையகத தமிழரகளின குரல உடபட, புலி ஆதரவாளரகளின குரலும ஒலிததுளளது. சிஙகள அரசின அடடூழியஙகளையும புலிகளின தீவிரவாத அடடூழியஙகளையும எவவித சாயவும இனறி பதிவு செயதிருககிறார ஆசிரியர.

சிஙகள அரசு பயஙகரவாதததின பலவேறு மாதிரிகளை இபபுததகததில படிககுமபோது ஒரு திகில திரைபபடம பாரககும உணரவு ஏறபடுகிறது.

தமிழரகளுககாகத தொடங
...more
Kiruthiga
marked it as to-read
Feb 12, 2015
M.Ramamoorthi
marked it as to-read
Feb 12, 2015
Prîñçê Deepu
marked it as to-read
Feb 12, 2015
Rajivgandhi
marked it as to-read
Feb 13, 2015
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »