สุวรรณี สุคนธา

สุวรรณี สุคนธา


Born
in Thailand
March 01, 1932

Died
February 03, 1984

Genre


สุวรรณี สุคนธา เปนนามปากกาของสุวรรณี สุคนธเทียง นักเขียนชาวไทย เกิดเมือวันที 1 มีนาคม 2475 จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนครูสอนศิลปะทีโนงเรียนศิลปศึกษา กอนไปเปนอาจารยประจำทีมหาวิทยาลัยศิลปากร

"จดหมายถึงปุก" (2508) เรืองสันเรืองแรกของเธอ ไดรับการตีพิมพในสตรีสาร ใชนามปากกาวา "สุวรรณี" ตอมา ประมูล อุณหธูป บรรณาธิการสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ไดตังนามปากกาใหใหมวา "สุวรรณี สุคนธา" เมือไดสงเรืองสันใหตีพิมพในสยามรัฐ โดยนวนิยายเรืองแรกของเธอ "สายบหยุดเสนหหาย" (2512) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

ผลงานการเขียนของสุวรรณีมีจุดเดนตรงการเนนตัวละครทีสมจริง ตัวเอกของเรืองมิใชคนสวยวิเศษแสนดีตามแบบฉบับทีนิยมกันในสมัยนัน แตมีชีวิตจิตใจ อารมณ และกิเลสเหมือนบุคคลทัวไปทีผูอานสามารถพบเจอไดในชีวิตจริง ทังตัวละครยังสะทอนดานมืดของความเปนมนุษย ภาษาท
...more

Average rating: 3.99 · 174 ratings · 12 reviews · 8 distinct works · Similar authors
สวนสัตว์

4.08 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
งูร้องไห้ดอกไม้ยิ้ม

4.50 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
เขาชื่อกานต์

3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
ดอกรักบานสาย

4.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
แม่ศรีบางกอก

3.50 avg rating — 2 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ

really liked it 4.00 avg rating — 1 rating — published 1997
Rate this book
Clear rating
ดอกรักบานสาย

0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
เรื่องของน้ำพุ

by
3.97 avg rating — 148 ratings — published 1974 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
More books by สุวรรณี สุคนธา…