สุวรรณี สุคนธา

สุวรรณี สุคนธา

Author profile


born
in Thailand
March 01, 1932

died
February 03, 1984

gender
male

genre


About this author

สุวรรณี สุคนธา เปนนามปากกาของสุวรรณี สุคนธเทียง นักเขียนชาวไทย เกิดเมือวันที 1 มีนาคม 2475 จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนครูสอนศิลปะทีโนงเรียนศิลปศึกษา กอนไปเปนอาจารยประจำทีมหาวิทยาลัยศิลปากร

"จดหมายถึงปุก" (2508) เรืองสันเรืองแรกของเธอ ไดรับการตีพิมพในสตรีสาร ใชนามปากกาวา "สุวรรณี" ตอมา ประมูล อุณหธูป บรรณาธิการสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ไดตังนามปากกาใหใหมวา "สุวรรณี สุคนธา" เมือไดสงเรืองสันใหตีพิมพในสยามรัฐ โดยนวนิยายเรืองแรกของเธอ "สายบหยุดเสนหหาย" (2512) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

ผลงานการเขียนของสุวรรณีมีจุดเดนตรงการเนนตัวละครทีสมจริง ตัวเอกของเรืองมิใชคนสวยวิเศษแสนดีตามแบบฉบับทีนิยมกันในสมัยนัน แตมีชีวิตจิตใจ อารมณ และกิเลสเหมือนบุคคลทัวไปทีผูอานสามารถพบเจอไดในชีวิตจริง ทังตัวละครยังสะทอนดานมืดของความเปนมนุษย ภาษาท
...more


Average rating: 3.97 · 156 ratings · 12 reviews · 8 distinct works · Similar authors
สวนสัตว์
4.1 of 5 stars 4.10 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
งูร้องไห้ดอกไม้ยิ้ม
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 8 ratings
Rate this book
Clear rating
เขาชื่อกานต์
3.86 of 5 stars 3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
ดอกรักบานสาย
4.5 of 5 stars 4.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
แม่ศรีบางกอก
3.5 of 5 stars 3.50 avg rating — 2 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 1 rating — published 1997
Rate this book
Clear rating
ดอกรักบานสาย
0.0 of 5 stars 0.00 avg rating — 0 ratings
Rate this book
Clear rating
เรื่องของน้ำพุ
by
3.94 of 5 stars 3.94 avg rating — 131 ratings — published 1974 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
More books by สุวรรณี สุคนธา…