สุวรรณี สุคนธา

สุวรรณี สุคนธา


Born
in Thailand
March 01, 1932

Died
February 03, 1984

Genre


สุวรรณี สุคนธา เปนนามปากกาของสุวรรณี สุคนธเทียง นักเขียนชาวไทย เกิดเมือวันที 1 มีนาคม 2475 จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนครูสอนศิลปะทีโนงเรียนศิลปศึกษา กอนไปเปนอาจารยประจำทีมหาวิทยาลัยศิลปากร

"จดหมายถึงปุก" (2508) เรืองสันเรืองแรกของเธอ ไดรับการตีพิมพในสตรีสาร ใชนามปากกาวา "สุวรรณี" ตอมา ประมูล อุณหธูป บรรณาธิการสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ไดตังนามปากกาใหใหมวา "สุวรรณี สุคนธา" เมือไดสงเรืองสันใหตีพิมพในสยามรัฐ โดยนวนิยายเรืองแรกของเธอ "สายบหยุดเสนหหาย" (2512) ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

ผลงานการเขียนของสุวรรณีมีจุดเดนตรงการเนนตัวละครทีสมจริง ตัวเอกของเรืองมิใชคนสวยวิเศษแสนดีตามแบบฉบับทีนิยมกันในสมัยนัน แตมีชีวิตจิตใจ อารมณ และกิเลสเหมือนบุคคลทัวไปทีผูอานสามารถพบเจอไดในชีวิตจริง ทังตัวละครยังสะทอนดานมืดของความเปนมนุษย ภาษาท
...more

Average rating: 4.07 · 255 ratings · 17 reviews · 12 distinct works
สวนสัตว์

4.10 avg rating — 20 ratings
Rate this book
Clear rating
เขาชื่อกานต์

4.08 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
งูร้องไห้ดอกไม้ยิ้ม

4.20 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
ดอกรักบานสาย

4.20 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
แม่ศรีบางกอก

3.33 avg rating — 3 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
เก้าอี้ขาวในห้องแดง

4.50 avg rating — 2 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
ความรักครั้งสุดท้าย

3.50 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
ทองประกายแสด เล่ม ๑

really liked it 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ

really liked it 4.00 avg rating — 1 rating — published 1997
Rate this book
Clear rating
ทองประกายแสด เล่ม ๒

liked it 3.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
More books by สุวรรณี สุคนธา…