Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ไข่ย้อย ดากานดา” as Want to Read:
ไข่ย้อย ดากานดา
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ไข่ย้อย ดากานดา

(กล่องไปรษณีย์สีแดง)

3.75  ·  Rating details ·  59 ratings  ·  12 reviews
กลองไปรษณียสีแดง (ภาคสอง) เกาปีตอมา…
ไขยอย

"ภาพวาดทังหมดของผม ไมมีอะไรมากไปกวาจดหมายในชวดแกวทีลอยทะเลเนินนานมาเกยหาดทราย

หากใครคนหนึงเปิดจุก เปิดกระดาษในขวดออกมาคลีอาน จะเหนขอความ วาดภาพสีนำมันทีฉันรักทีสุด ทำใหฉันยังเปนคนเดิม"ดากานดา

"เปนคำสาบอันเศราสรอย ฉันอายุมากขึน ๆ ทุกปี ทวายังแวดลอมไปดวยเรืองราวสถานทีเมือครังเขาและฉ
...more
Paperback, 173 pages
Published April 1st 2017 by สำนักพิมพ์นกดวงจันทร์
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ไข่ย้อย ดากานดา, please sign up.

Be the first to ask a question about ไข่ย้อย ดากานดา

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
Average rating 3.75  · 
Rating details
 ·  59 ratings  ·  12 reviews


More filters
 | 
Sort order
Start your review of ไข่ย้อย ดากานดา
Blackdogsworld
May 02, 2017 rated it it was ok
ผมจำไมไดวาตัวเองอานนิยาย "กลองไปรษณียสีแดง" หรือดูหนัง "เพือนสนิท" กอนกัน แตรูสึกวาตัวเองในวัยนัน เมือสิบกวาปีกอน ประทับใจทังนิยายและหนัง และยังคงเกบหนังสือและดีวีดีไวอยูจนถึงตอนนี

มาวันนี สิบกวาปีผานไป ผมมีโอกาสไดอาน "ไขยอย ดากานดา" ของอภิชาติ เพชรลีลา ซึงเปนภาคตอของเรืองราวความรักครังนันของไขยอยและดากานดา ทีไมไดลงเอยแบบแฮปปีเอนดิง

ผมรูสึกเหมือนไดเจอเพือนเกา ภาพความทรงจำในวันวานหวนกลับคืนมา แตแปลกทีผมไมรูสึกผูกพันกับเขาเหมือนเดิม บอกไมถูกเหมือนกันวามีอะไรขาดหายไประหวางเรา ผมตังหนาตังต
...more
ดินสอ สีไม้
การคืนชีวิตใหแกตัวละครทีเปนอมตะไปแลวนันเปนดาบสองคม
มีโอกาสทีจะทำใหคนอานผิดหวังสูงมาก
โดยสวนตัว เรานับวาผิดหวังนิดหนอยนะ แตไมแยมาก

เรารูสึกวา ปริศนาอันเปนเสนหนันหายไป
มีปริศนาใหมเปนตอนจบปลายเปิดทีชัดเจนขึน
ความตราตรึงลดนอยลง

แตขอดีของมันคือ
ทำใหเราหวนคิดถึงความทรงจำครังแรกรักกลองไปรษณียสีแดง
ตอนเริมตนเลมนีทำไดดีนะ
นำตาไหลพรากตังแตหนาแรกๆ
เสียดายทีทำไมไดในตอนจบ (ตกลงแกเสพติดดรามา!?)

โดยสรุป ถาคิดถึงไขยอยกับดากานดา กอานเถอะคะ<
...more
Natt Cham
Jan 08, 2018 rated it it was amazing
แรกทีเดียวไมคิดวาจะหยิบเลมนีมาอานเปนเลมแรกของปี.เพิงไดหนังสือมาวันนีเอง. ดวยทียังไมไดอาน กลองไปรษณียสีแดง ภาคแรกของเรือง แตการทีไดดูหนัง "เพือนสนิท" มากอนแลวกคงทำใหอานไดอยางตอเนืองราบรืนรวดเดียวจบอยางนาประทับใจ

แนละ ภาพหลังของเรืองไมไดไกลตัวนัก ดวยเปนเรืองราวทีเกิดขึนทีเชียงใหม เมืองทีเติบโตมา อีกทังยังมีฉากกรุงปรากดินแดนในฝันทีอยากไปเยือนสักวันหนึงกับ "เพือนสนิท" ไมไดไปตามใครแบบในกนังสือหรอกนะ

...more
Mook Woramon
May 01, 2018 rated it liked it
อานจบแลวรูสึกวากลับมาทำไมนะ 5555 รูสึกวากลองไปรษณียสีแดงมันคอนขางลงตัวดีงามในตัวมันเองอยูแลว พอมีภาคตอทำใหเราแอบคาดหวังสูงนิดนึง ปรากฏกลับมาเปนเรืองตามสูตรสำเรจแบบทุกคนสมหวัง happy ending เสมือนเอาใจแฟนหนัง ไมใชไมชอบเรืองสมหวังนะ แตรูสึกวามันไมนาจะจบแบบนีไปได คงเปนความรูสึกไมคอยอินกับเรืองราวมัง ...more
Ek Guevara
Jun 27, 2017 rated it it was ok
เราชอบตอนกำลังอานมากกวาตอนทีอานจบแลว อภิชาติใชแรงสงจากหนังมาเขียนเลมตอของกลองไปรษณียสีแดง รายละเอียดเลกนอยในหนังจึงมาปรากฎในหนังสือใหเหนเปนระยะ จะชอบมากกวานีถาเขาเขียนมันโดยไมอิงกับหนังเพือนสนิท เราอยากเหนตัวละครของเขาโลดแลนในแบบของเขามากกวาทีจะใชความสำเรจของหนังมาผลักดันตัวละครใหกาวตอไป ...more
Supertanut
Jun 09, 2017 rated it liked it
จบทีหนังดีแลว ...more
Nattawut Phetmak
Aug 26, 2017 rated it liked it
ภาคตอของ "กลองไปรษณียสีแดง" ใชเทคนิคการเลาเรืองทีแตกตางจากภาคตนอยางสินเชิง ดวยการมองเหตุการณตางๆ ผานมุมมองของตัวละครหลักหลายๆ ตัว ไมใชแคตัวเอกตัวเดียวคือ "ไขยอย" อีกตอไป

ซึงการจะทำเชนนีไดดีนัน ถาไมใชการรวมมือกันของนักเขียนหลายๆ คน กคงตองเปนวาคนเขียนคนนันคงเปนคนหลายบุคลิกแนๆ

เพราะทุกอยางทีอยูในหัวของตัวละครแตละตัว มันแทบไมไดมีความแตกตางกันเลยแมแตนอย ในแงทัศนคติการมองโลก ปรัชญาชีวิต

พูดอีกอยางคือในภาคตอนี เราไมสามารถเชือไดวาคำพูดตางๆ เหลานันจะออกมาจากปากตัวละครทังห
...more
Kamons
Jul 08, 2017 rated it liked it
ไขยอย ดากานดา เดินเรืองตามหนังเพือนสนิทมากกวากลองไปรษณียสีแดง สำหรับคนทีอิมเอมกับหนังเรืองเพือนสนิทเรามีคำแนะนำใหเลือกสองทาง คือ
1). อาจทำเปนลืมๆ หนังสือเลมนีซะ หรือ
2). ถาจะอานเลมนีตอควรทำใจแตแรกวาเราทำไดเพียงเปนแคผูเฝาดู

ถาเพือนสนิทคือสีสันของความรักในวัยหนุมสาว ไขยอย ดากานดาคือความรักของผูใหญทีมีบรรยากาศของเมฆหมอกสีเทาอึมครึมเจือจางอยู เปนบรรยากาศทีทุกตัวละครมีความเศรา ความหวังและความเจบปวดตามติดไปทุกหนาทีอาน และเราดันชอบความอึมครึมทีปนมานีเสียดวย
แตตอนจบเราคอนขางผิดหวังเ
...more
Rapeepat Ingkasit
Nov 27, 2017 rated it really liked it
เปนภาคตอทีตัวละครเปนผูใหญดี ...more
Puengmintz
Jan 14, 2018 rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Natchaya Chayawiwat
Jul 07, 2018 rated it liked it
ภาษาสวย ออกแนวหวองๆรักเหงาๆปนเซกสคลายสไตสมูราคามิ นาเสียดายทีจบเรืองเหมือนตัดใหจบๆไปเลยไมอิน ...more
Pattrawut
Aug 29, 2017 rated it it was ok
ทังเลมชอบแคตอนงานรวมรุน ...more
Paralee Waenkaew
rated it really liked it
Jul 21, 2017
Skye Krissada
rated it really liked it
Jul 24, 2018
Eye Kalayakorn
rated it liked it
Sep 02, 2018
Pipatpon
rated it really liked it
Jul 23, 2017
Hachi
rated it really liked it
May 17, 2017
Lapthawan
rated it liked it
Feb 22, 2019
Narathip Meesattham
rated it it was ok
Apr 17, 2017
เก่ง จัง
rated it it was amazing
Sep 09, 2019
Nick
rated it it was amazing
Apr 11, 2017
GN-z11
rated it really liked it
Jun 14, 2019
Eyeleen Fatty
rated it liked it
Apr 09, 2017
Papope Mueanpaopong
rated it liked it
Jun 11, 2017
Gumyoon Sky
rated it it was amazing
May 04, 2017
Adalnohc Nam
rated it really liked it
May 04, 2017
Earn Jirawong-aram
rated it it was amazing
Apr 30, 2019
Wanatsanan Janniem
rated it it was amazing
Dec 07, 2018
Karuna
rated it it was amazing
Nov 15, 2017
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

  • ナミヤ雑貨店の奇蹟
  • à Paris
  • ยอดมนุษย์ดาวเศร้า
  • How to Travel with a Salmon and Other Essays
See similar books…

Other books in the series

กล่องไปรษณีย์สีแดง (2 books)
  • กล่องไปรษณีย์สีแดง
“คัต! ละครรักจบแล้วหวะเพื่อน มา กูจะบอกอะไรให้ มึงแม่งไม่ได้รักดากานดาจริงหรอก มึงรักภาพสีน้ำมันของมึงมากกว่า มึงแค่เลี้ยงความรักไม่สมหวัง ความเศร้ารวดร้าวที่มีต่อดากานดา ไว้เป็นเชื้อไฟเวลาสร้างงานศิลปะ นี่ไงความช้ำชอกมาแล้ว สุดแสนจะเจ็บปวด มึงเสพติดมัน ความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยว” 1 likes
“ถ้าผู้หญิงคนไหนพร้อมอยู่ก่อนแต่ง แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอยากจะแต่งงานแล้ว ถ้าผู้ชายคนไหนอยากอยู่ก่อนแต่ง แสดงว่าผู้ชายคนนั้นยังต้องการมีอิสระ” 0 likes
More quotes…