Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เรื่องเล่าจากร่างกาย” as Want to Read:
เรื่องเล่าจากร่างกาย
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เรื่องเล่าจากร่างกาย

4.55  ·  Rating details ·  129 Ratings  ·  13 Reviews
เขาใจรางกาย พฤติกรรมและธรรมชาติ ผานกระบวนการวิวัฒนาการ

หนังสือเลมนีจะนำทานเดินทางไปยังสวนตางๆ ของโลก ทังในอดีตและปัจจุบัน โดยมีคำถาม "ทำไม?" ทำหนาทีเปนเหมือนไกดนำทาง คำถามเหลานีเมือดูผิวเผินจะเหมือนวามันไมเกียวของกันเลย แตเมือการเดินทางของเราสินสุดลง เราจะนำเรืองราวตางๆ ทีเราจะไดพบระหวางทางมารอยเรียงเขาดวยกัน เพือใหเหนเปนภาพใหญ และเมือเราเขาใจเรืองราวเหลานีดีแลว เราจะไปดูกั
...more
Paperback, 287 pages
Published January 2011
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เรื่องเล่าจากร่างกาย

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Indy Korpong
Apr 03, 2017 rated it really liked it
เปนหนังสือทีอธิบายไดเขาใจงาย อาจจะเนืองดวยการเปนหนังสือแนว pop-science หรืออะไรกตาม นับวาผูแตงสามารถนำขอสังเกตใกลตัวมาแตงเปนเรืองราวไดดี แมวาการพูดถึงประเดนหนึงๆอาจจะยืดยาวไปและมีการสรุปเนือหาทีสันไปหนอย แตหนังสือเลมนีกทำไดดีในการอธิบายวิทยาศาสตรของรางกายมนุษย ...more
Srisurang
Apr 03, 2011 rated it it was amazing
Shelves: non-fiction
เปนหนังสือวิทยาศาสตรเกียวกับวิวัฒนาการทีอานสนุกคะ เขาใจงาย มีมุขตลกดวย ไดความรูเยอะเลย เกียวกับรางกายและพฤติกรรมของคน ซึงมีทีมาจากวิวัฒนาการเพือความอยูรอดมาตังแตมนุษยยุคหินโนน

"...รางกายและพฤติกรรมทีเราเหนกันเปนประจำทุกวันนันมีเรืองราวความเปนมาของเราซอนอยู... เพราะรางกายของเรามีอดีตทียอนกลับไปไดเปนแสนปีหรือเปนลานๆ ปี...แตจะไขเรืองราวนันออกมาไดเราตองรูวิธีทีจะอานมัน..."

"...กลไกธรรมชาติทีทำใหผูชายมอบแหวนเพชรใหผูหญิงในวันแตงงาน กไมตางอะไรจากกลไกทีทำใหนกเพนกวินอะเดลีตัวผูหาหินมาใหตัวเมีย..."...more
Boong
Nov 19, 2012 rated it really liked it
หนังสือแนว Pop-Sci ทีวาดวยเรืองการวิวัฒนาการของสิงมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย....จากลิงตัวแรกทีเริมเดินสองขา จนมาเปนมนุษยในยุคปัจจุบัน รางกายของเราไดผานการเปลียนแปลงอะไรมาบาง และไปหาคำตอบของคำถามทีวา "ทำไมคนหลอถึงหลอ คนสวยถึงสวย" "ทำไมอารมณหึงถึงทำใหเราฆากันได" "ทำไมผูชายอยูเปนคูกับผูหญิง" "ทำไมคนเรามีชู"

....คุณหมอชัชพล เขียนสนุก อานงาย แถมมีรายการหนังสือแนะนำสำหรับคนทีสนจไปศึกษาตอดวย

ขอบอกวา อานเพลินกวานิยายบางเรืองซะอีก
...more
Alp
Apr 01, 2015 rated it it was amazing
Shelves: thai-science
รูแลววาทำไมแตกอนไมชอบเรียนชีวะ มันไมสนุกเหมือนอานหนังสือเลมนีนะสิ
เปนหนังสือทีอานงายๆ ชอบมาก
...more
Teera
Jul 28, 2014 rated it really liked it
เปนหนังสือเลาเรืองทีสนุกมาก ตอบคำถามทำไมตางๆ ไดนาติดตาม เชน ทำไมคนหลอถึงหลอ ทำไมคนสวยถึงสวย ทีมาทีไปของมนุษย เรืองราวของความเครียดกับชีวิตเมืองปัจจุบัน มีเซกสมันดียังไง ทีมาของเพศชายเพศหญิง ทำไมผูชายตองจีบ ทำไมผูหญิงตองอุมทอง ทำไมผูหญิงชอบผูชายใจดี ทำไมผูชายขอบดูหนังโป ทำไมคนมีชู ทำไมอารมรณหึงทำใหคนฆากันได ...more
Zeal Chaiwut Chaianuchittrakul
Jul 29, 2013 rated it really liked it
ตอนแรกผมกคิดวาเปนหนังสือธรรมดาๆเลมหนึง(หมายถึงสาระมีแตวิธีเขียนอาจจะไมเอนเตอรเทน)
แตชวงครึงหลังของหนังสือตองบอกวามาทังสาระทังความสนุกนาติดตาม
ผมชอบการเขียนอุปมาของผูเขียนมาก สาระกแนนเหมาะกับคนทีอยากจะเพิมความรูในสมองอีกดวย

อยางทีไดกลาวไปวาครึงแรกออกจะนาเบือไปหนอย ในเรืองประวัติของมนุษยผมเลยใหแคสีดาวครับ
...more
Pinnstir Pych
Mar 08, 2013 rated it it was amazing
ชอบๆ :D
เปนหนังสือแนววิทยาศาสตรทีอานงายดีมากๆอะ เขียนละเอียดดีจัง นึกภาพตามไดเลย คิดวาพวกนีเปนสิงทีควรรูไวตอบคำถามเดกๆจำไมในชันเรียนวันอาทิตย 555

นีรางกายเรามีทีมาทีไปเปนเหตุเปนผลขนาดนีเชียว เทอะะะะ
...more
Watiti
May 11, 2012 rated it really liked it
หลายเรืองทีไมรูมากอน และไมคิดวาจะมีทีมาไปไดแตจริงๆ แลวมันมีทีมา มีสาเหตุวาทำไมถึงเปนอยางนันอยางนี นาอัศจรรย ...more
Nattapan
Jan 31, 2014 rated it it was amazing
Shelves: thai-non-fiction
Very interesting book. I wish I had had a chance to read it in high school.
Nattakan
Nov 14, 2013 rated it liked it
เนือหาดีมีสาระ ^^ ...more
Mongkol Rotwiboonchai
Jun 12, 2013 rated it it was amazing
เลมนีตอบคำถามทีคางคาใจมาตังแตเดกๆ
อานจบ มุมมองตอสิงตางๆเปลียนไปไมนอย
แนะนำใหเปนหนังสือบรรจุเปนหนังสือนอกเวลาวิทยาศาสตร (แตไมตองสอบ)
...more
Vyll
rated it really liked it
Oct 23, 2015
Kapoh20
rated it really liked it
Apr 07, 2013
Apisara Por
rated it really liked it
Jul 14, 2014
Pinda Pineda
rated it it was amazing
May 24, 2012
Sutthipong Sutthiwat
rated it it was amazing
May 02, 2017
Nattaporn Pornsawan
rated it liked it
Dec 19, 2014
Kiang
rated it it was amazing
Jun 10, 2014
Phakin
rated it it was amazing
Jul 03, 2015
Edz Estedzed
rated it it was amazing
Dec 16, 2015
Karan Hemwongsak
rated it it was amazing
Oct 15, 2015
Ping Ping
rated it liked it
Oct 18, 2016
ammbot
rated it really liked it
Apr 30, 2016
วรรณศุกร์
rated it it was amazing
Dec 06, 2015
Kanin Nitiwong
rated it really liked it
Apr 25, 2015
Kamonnat
rated it it was amazing
May 11, 2015
Airr Alisa
rated it it was amazing
Sep 18, 2016
Suwannee Duangmanee
rated it really liked it
May 02, 2017
Phongmanus
rated it it was amazing
Nov 05, 2016
« previous 1 3 4 5 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • โลกจิต
 • The Big Questions: Mathematics
 • คนอยู่วัด
 • The Big Questions: Physics
 • ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล (Pla Thi Wai Nai Sanam Futbon)
 • New York 1st Time (นิวยอร์กตอนแรกๆ)
 • คำพิพากษา
 • The Big Questions The Universe
 • เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1-4
 • The No-Nonsense Guide to World History
 • ลูกอีสาน
 • กาหลมหรทึก
 • The Happiness of Kati
 • Privacy: A Very Short Introduction
 • ปีศาจ
 • ถั่วงอกและหัวไฟ :ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด (BEANSPROUT & FIREHEAD: IN THE INFINITE MADNESS)
 • สิ่งมีชีวิตในโรงแรม
 • My Mania

Share This Book