Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ตื่นบนเตียงอื่น” as Want to Read:
ตื่นบนเตียงอื่น
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ตื่นบนเตียงอื่น

3.96  ·  Rating details ·  46 ratings  ·  14 reviews
และแลวการเดินทางกมาถึงวันทีผมตองถามตัวเองวา กำลังหนีอะไรอยู…

ความทรงจำจากชวงเวลาหนึงปีทีพลัดถิน เดินทางไกล เพือทำงานวิจัยเกียวกับแนวคิดทางปรัชญาทีเรียกวา “แพนเธอิสม” หรือแนวคิดทีวาธรรมชาติกับ “พระเจา” คือสิงเดียวกัน

ปราบดา หยุน พาตัวเองไปในทีทีไมคิดวาจะไป และมีแตคนหามปรามไมใหไป นันคือเกาะเลกๆในฟิลิปปินส เจาของฉายานาสะพรึงกลัว: “เกาะมนตรดำ” ทีอยูของแมมดหมอผี และอำนาจเรนลับ

...more
Paperback, 176 pages
Published July 2015 by ไต้ฝุ่น
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ตื่นบนเตียงอื่น, please sign up.

Be the first to ask a question about ตื่นบนเตียงอื่น

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
Average rating 3.96  · 
Rating details
 ·  46 ratings  ·  14 reviews


More filters
 | 
Sort order
Start your review of ตื่นบนเตียงอื่น
Phakin
Aug 16, 2015 rated it really liked it
ผมอานงานเลมนีของพีคุนจบในเวลาไมกีชัวโมง เหตุผลสำคัญเพราะเนือหาเปนประเดนทีผมกำลังสนใจและการเขียนของพีคุนทียังคงสนุกและนาสนใจเสมอ ผมมีอะไรไดคิดหลายเรืองจากงานนี และแนะนำมากๆ สำหรับใครกตอทีอยากคิดเกียวกับ "ธรรมชาติ" ใหลึกซึงไปกวาแคการรักษโลกอยางขอไปที สิงทีดีงามมากมีสองสวน สวนนึงคือการนำเสนอแนวคิดทางปรัชญาใหเขาใจงายขึนกวาอานตนฉบับมาก (และไมไดลดทอนความซับซอนของมันไปมากนัก) อีกสวนนึงคือ เราคิดวาพีคุนประสบความสำเรจในแงของการวิพากษวิจารณ ทังวิจารณความรูสึก/นึกคิดแบบชนชันกลาง แนวคิดของพวกสิงแวดลอมนิยม ...more
ดินสอ สีไม้
Sep 22, 2018 rated it it was ok
Shelves: 2018, thai
การไดอานหนังสือเลมนี
กถือวาไดอานอะไรแปลกๆ เปิดมุมมองใหม
แตถาถามวาสนุกมัย .. กไมใชทุกคนทีจะสนุกกับเรืองแบบนี
ไมมีหนังสือดีสำหรับทุกคน
มีเพียงแตหนังสือดีสำหรับใคร ในชวงเวลาใดเทานัน
ตืนบนเตียงอืน .. ในเวลานี .. ยังไมใชสำหรับเราคะ
...more
Nakwan sriaru
Jul 19, 2018 rated it liked it
จากบทนำ ผูเขียนเขียนหนังสือเลมนีอยูหลายปี ถึงชวงเวลาสันๆ ทีปลีกวิเวกบนเกาะซิกิฮอร เกาะมนตรดำของชาวฟิลิปปินส ตามหาแมหมอพอมด เพือหาคำตอบทีตนเองสนใจ

จากความสงสัยตังตนระหวางมนุษยและธรรมชาติ คือถาเริมแบบนีกคือการติดบวงของการแยกตัวออกมาจากธรรมชาติ ซึงนำไปสูความวุนวายหลากหลาย ทังถวิลหา อยากหวนคืน ตอตาน ทำลายลาง ฯลฯ แตนักปรัชญาและแนวคิดทียกมา(อยางรวบรัด)กพาเราไปพนจากการ 'ปลีกวิเวกพักรอนสองสามเดือน' ซึงนาจะเปนฝันรวมหมูของคนเมืองชันกลางอยางเราๆ

ไปๆมาๆวกกลับมาทีแนวคิดรักษโลก กรีน สิงแวดลอม ทีไปกันได
...more
Blackdogsworld
Oct 21, 2018 rated it really liked it
"เราตางอาศัยอยูในความคิดและจินตนาการของตัวเอง และบางครังกอยูกับมันนานเกินไป

ยิงกวานัน ความคิดและจินตนาการสวนใหญเปนภาพทีถูกปอนใสใหกับเรา หรือถูกปันแตงโดยสถานะและสภาพแวดลอมทีเราดำรงอยู เราอาจใชทังชีวิตอยูในความคิดและจินตนาการโดยไมตองตังคำถามกับมัน แตบางครังประสบการณและการไตรตรองกอาจสะกิดใหเราตระหนักรูอีกแบบ"

- ปราบดา หยุน, ตืนบนเตียงอืน

----------

เลมนีคือหนึงในหนังสือบันทึกการเดินทางทีผมอานแลวชอบมาก โดยเฉพาะบทสุดทาย ผมชอบตรงทีผูเขียนไมมีความพยายามจะหาขอสรุปการเรียนรูอะไรจากการเดินทาง และไม
...more
Kanin Nitiwong
Dec 13, 2015 rated it liked it
หนังสือเลาบันทึกการเดินทางไปยังทีอืน (เกาะซิกิฮอร ฟิลิปปินส) เพืออยูกับตัวเองและแสวงหาอะไรบางอยางในชีวิต ประกอบไปกับเลาประวัติศาสตรปรัชญาสายธรรมชาติ สลับไปมา ในแงความรูเรืองปรัชญาถือวาสนุกไดความรูดี สวนเรืองการบันทึกประสบการณและความคิดถือวาเราไมคอยอินและไดอะไรกลับมาเทาไหร สงสัยเราจะชอบความโรแมนติค มองโลกในแงดีมัง ในขณะทีปราบดาดูจะมองโลกในแงรายไปหนอยสำหรับเรา แกเขียนยอมรับตัวเองไวในหนังสือดวยวา "...มันเปนชวงเวลาทีผมไดอานหนังสืออยางจริงจัง ศึกษาคนควาสิงทีไมเคยรูและตองการรู ไดอยูกับตัวเองอยางอิ ...more
Khaikung
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Rapeepat Ingkasit
Feb 03, 2016 rated it it was amazing
ตอนแรกนึกวาจะไดอานสไตลบันทึกเดินทาง แตดันไดอานปรัชญาสายธรรมชาตินิยมทีคอนขางถูกจริต สำหรับแฟนคลับธอโร สปิโนซา และอีเมอรสัน ...more
สุวิชชา จันทร
การเดินทางทีพาเราไปสูเกาะลึกลับในประเทศฟิลิปปินสดูจะเปนพลอตทีนาสนใจ แตการบรรยายทีเตมไปดวยเรืองราวทางปรัชญา (และแนวความคิดของนักปรัชญา) ทำใหบันทึกการเดินทางเลมนีตางจากงานชินอืนของปราบดาทีเคยอานมา มันเปนงานทีลึกซึง เตมไปดวยขอมูลทีชวนใหเราขบคิด อยางนอยกในแงของคำถามวาเราเปนใคร และอะไรหรือเหตุผลของการใชชีวิตแบบทีเปนอยู ...more
October_wind
May 18, 2019 rated it it was amazing
การตังคำถามทีเรารวมเดินทางแบงปันมุมมองและทัศนะ ไมเคยเบืองานของคุณปราดา ...more
Suphanat Boonyiamyien
สาระสำคัญของหนังสือเลมนีคือทอนหนึงในเพลง No new tale to tell ของวง Love and Rockets ผมลองเปิดหาฟังใน YouTube ระหวางทีอาน กพบวาเปนเพลงทีมีเนือหาดีแตทำนองคอนขางฟังยาก(เมือใชรสนิยมสวนตัวเปนเกณฑ) ตรงขามกับเรืองราวของปรัชญา(ซึงเปนยาขมสำหรับใครหลายคน)ในหนังสือ ทีเลาดวยทวงทำนองนาติดตาม สอดแทรกความขบขันในชีวิตอันเปนเครืองหมายการคาหนึงของนักเขียน
เหมาะสำหรับชนชันกลางทีอยากปลีกวิเวกทำตัวใกลชิดกับธรรมชาติแตไมมีเวลา หรือชนชันกลางทีมีเวลาวางพอจะปลีกวิเวกแตไมรูจะหาหนังสืออะไรไปอานแกเซง
...more
Panchaya
Aug 04, 2015 rated it it was amazing
Shelves: travelogue
ปรัชญาวาดวย 'ธรรมชาติ' และการตังคำถามถึง 'การปลีกหนี' | เหมาะอยางยิงสำหรับเปนหนังสือสงทายปีเกาตอนรับปีใหมเชนนี ...more
Toy Erdos
Mar 09, 2016 rated it really liked it
เปนหนังสือทีนาสนใจ ชอบการเลาเรืองมากๆ ทำใหอยากไปเทียวตามหนังสือ ...more
Tanya Norachit
Nov 05, 2015 rated it really liked it
ชอบเลมนีเปนอันดับสอง รองจากเรือง สมมุติสถาน จากหนังสือทังหมดของพีคุน
...more
Jenjira Suvanich
Nov 07, 2016 rated it it was ok
คำศัพทลึกมาก ...more
Sinlapin
rated it it was amazing
Jul 10, 2017
THEBOATZAA
rated it it was ok
Mar 24, 2019
Dawut Sassanapitax
rated it really liked it
Jul 20, 2017
Iamasnat
rated it liked it
Jun 14, 2016
Eyejong Cosmic
rated it liked it
Mar 20, 2016
Kao Chayanin
rated it it was amazing
Aug 19, 2017
Patikal P.
rated it it was amazing
Jun 09, 2016
Shinosuke
rated it really liked it
Jul 28, 2015
Choco Aim
rated it really liked it
Oct 18, 2016
BookNotBite
rated it really liked it
Jul 29, 2015
Duke Kittisiri
rated it it was amazing
Nov 28, 2017
Pakawadee
rated it it was amazing
Feb 16, 2020
Hornbill
rated it it was amazing
Apr 09, 2018
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • ทางรถไฟสายดาวตก
 • เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
 • Beating the Street
 • ดาวหางเหนือทางรถไฟ
 • Warren Buffett: The Life and Business Lessons of Warren Buffett
 • โปรดอ่านใต้แสงเทียน เพราะผมเขียนใต้แสงดาว
 • One Up On Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market
 • พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่
 • Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute
 • Brief Answers to the Big Questions
 • Awakening Your Ikigai: How the Japanese Wake Up to Joy and Purpose Every Day
 • Winter Cottage
 • A Woman of War
See similar books…