Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก” as Want to Read:
เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก

really liked it 4.0  ·  Rating details ·  17 Ratings  ·  7 Reviews
ฟาลิขิตหรือจะสู หัวใจกำหนด...เมือ "ความรัก" เรียกรอง ฟากฟาเถอะ!...

อมาวสี หญิง สาวทีเกิดในวันพระจันทรดับ ตนตระกูลเปนโหราจารยชือดัง มีความเชือตกทอดมาวา ชือของคูแทจะซอนอยูบนรางกายของหญิงสาวทุกคนในตระกูล!

และยิปซีสาวกไดพบ ‘เนือคูตุนาหงัน’...‘หมอปู’ ชือทีอยูปรากฏบนเรือนกายสุดเพอรเฟคท

ไม ไดดวยเลหกตองเอาดวยกล ไมไดดวยมนตกตองเอาดวยคาถา หลอนจำเปนตองอาศัย ‘ตาหมีโหด’ เพือนบานเปนสะพานไปห
...more
Paperback, 282 pages
Published August 2009 by อรุณ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-33)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Bellbomb Bellbomb
May 07, 2012 rated it liked it
เปนเรืองทีอานไดเพลินๆ มีความนาสนใจของวงการสัตวแพทยและโหราศาสตรมาใหทึงกับความชางเกบขอมูลของนักเขียนทีไมรูสึกวาเฝือหรือยัดเยียด แมจะตองยอมรับวา หลายครังกเหวอเพราะความลนของนางเอก ดานมุกจิกกัดระหวางพระนางในเรืองมีเยอะแบบไมตองกลัวเบือ ชนิดทีถาเอาไปทำละครนีคนเขียนบทสามารถดึงบทสนทนาในเรืองไปใชไดเลย แตขอดอย (ในความคิดเรา) คือฉากไหนทีบรรยากาศนาจะหวานกดันมีเหตุการณอะไรโผลขึนมาขัดจังหวะประจำ ชวงทีพระนางหวานกันจริงๆ เลยไมคอยอินเทาไหร ออกไปทางโลงใจทีนางเอกยอมรับความจริงไดเสียทีมากกวา

เรืองนีเปนเรืองทีชอบคูรอ
...more
Clairdenoon
โอมม..Clairdenoon.....เจาจงตอบคำถามตอไปนี.......

ขอ1. ความรูสึกแทจริงหลังจากอาน “Gypsy เสียงหัวใจพลิกไพรัก”ของ นับดาว ฯจบ คืออะไร?

(ก.)รูสึกชอบ..มันสนุกและฮาดี^^ อานแลวยิมมมมๆกรุมกริมขวยๆเขินๆขำๆมากกกกกๆ ถึง ปานกลาง ^____^

(ข.)รูสึกเหมือนไดแอบดูคนขางบานเคาจีบกันเลย....
ดู(คุณพระเอก รศ.น.สพ.ดร.สิกขิม อินทราณี ชือเลน เกง อายุ36ปีคุณหมอเอกซโซติกผูเชียวชาญพิเศษดานเรพไทล )มา ตีมึนจีบๆหยอดๆหยดๆเกียวพาราสี สาวขางบาน (นางสาวอมาวสี ชือเลนพิงค นางเอกสาวนักพยากรณ สุดสวยวัย29ปี ทีดูเพียนๆโบฮีเมียนๆ สวยกรุยกราย
...more
SRWN
Mar 12, 2016 rated it liked it  ·  review of another edition
Shelves: e-book, thai-novels
จะวาไงดี... หลังจากอานเรืองยอ
สิงทีทำจากนันคือ หาทีซือแบบเปนรูปเลม ซึงบอแบ หาเฟสบุคของนักเขียนกไมเจออีก ;^;

ความรูสึกหลังจากอานจบเหมือนกับพรหมลิขิตผิดประตูใจเลย คือไมอิม
พออานไปใกลจบเราแทบไมสนใจเลยวาคูเอกจะสมหวังกันมัย เรากลับไปลุนคูของนภามากกวาซะอีก มันทำใหเราผิดหวังมากหลังจากทีรีบอานเพือมาเจอตอนจบ แตกลับปลอยเราคางเติง คูนี ;^;
-ตอนแรกเฉยๆกับนภานะ แตพอทายๆเลม เฮยเราชอบอะ ผูหญิงแบบนี- ดูเหมือนผูแตงจะประสบความสำเรจในการปูเนือเรืองใหไปตามเลมตอ แตไมมีซะงัน -ถามีนะ ภาคตอขอใหนภาไดคูกับคนอืน บอกตามตรงเร
...more
LookPla
Sep 19, 2014 rated it really liked it
เปนนิยายนารัก นาหยิก ทีอานแลวตองอมยิมคะ
เมือนางเอกกะพระเอกเหมือนไมถูกกัน
ปะฉะดะกันตลอดเรือง ทันเหลียม ทันมุกกันนาดู
อานแลวนารัก และชวนใหขำขันคะ
สังเกตดูวานับดาวเปนนักเขียนคนนึงทีเขียนฉากแบบนีไดธรรมชาติ
บทสนทนาตอลอตอเถียง ทีทำใหรูสึกเหมือนตัวละครมีตัวตนจริงๆ
พลอตเรืองอาจไมไดมีอะไรซับซอนคะ
แตอานแลวกลับรูสึกสนุก ทีชอบกมุกปะทะคารมของตัวละคร
ไมรูคิดสรรคำดา ประชด ประชันกันไดยังไง
เพราะอานแลวทำใหเผลอแอบยิม และเกือบหลุดหัวเราะออกมาหลายที
คงจะดีถาไมไดอานอยูในทีสาธารณะ จะไดระบายอารมณไดเตมที 555
...more
Nony
Apr 20, 2016 rated it it was amazing
ชอบทีสุด ชอบพระเอก นางเอกมาก ไมหวานแตฟินกระจาย นางเอกโกะไดใจแตไมงีเงานะคะ แบบนารัก นางชางอึนไดใจจริงๆ พระเอกกมึนอึนตามไกันไป เปนนิยายของนักเขียนทานนีทีทำใหตามหานิยายของ เธอมาอานอีก แตยังไมมีเรืองไหนๆของนับดาวทีชอบเทาเรืองนีเลยอะ ใหไป4.8 หักฉากหวานๆจะเพิมสักหนาสองหนากไมได ใจดำจริง ...more
Ning
Sep 13, 2014 rated it really liked it
Shelves: thai-novel
เพลินกับ นางเอก พระเอก คัวรอง ปากจัดๆ มากคะ
ดากันที วากันที กระทบกันแรงมาก
อานไป อมยิมไป (มันไมถึงกับขำอะนะ)

สนุกดีคะ

เพิงรูวา นับดาว กับ จันทรเจาขา คือคนเดียวกัน
...more
nanziiy
Nov 07, 2016 rated it it was amazing
อานจบแลว ขำๆ ฮาๆ ดี เอาเปนวาชอบคาแรคเตอรทังนางเอกและพระเอกเพราะเคาคือชายในสเปค
...more
Aerial
rated it liked it
Jul 19, 2016
Catt
rated it liked it
Oct 19, 2016
Kaw_econ
rated it it was amazing
Oct 02, 2016
Pan Miles
rated it really liked it
Mar 11, 2015
nightnice
rated it really liked it
Mar 07, 2015
MeMe MooMoo
rated it it was ok
Nov 20, 2016
Funnyfo Thip
rated it really liked it
Jul 17, 2015
Ann
rated it it was amazing
May 14, 2012
Lullabii
rated it really liked it
Jan 14, 2016
Polyj
rated it it was amazing
Mar 30, 2018
Miny Nee
marked it as to-read
Nov 09, 2012
Patriya
marked it as to-read
Jan 05, 2013
Monaliz Juang
marked it as to-read
Jul 21, 2014
Fon
marked it as to-read
Jan 14, 2016
Way-tal Ratee
marked it as to-read
Feb 07, 2016
Kanita
added it
Apr 26, 2016
KorBua Bao
marked it as to-read
Jun 06, 2016
Jemi Chung
is currently reading it
Jul 17, 2016
Kathi
marked it as to-read
Sep 20, 2017
百合花 Lily
marked it as to-read
Mar 28, 2018
Moo Montatip
marked it as to-read
Apr 02, 2018
Breezy Riz
marked it as to-read
Jun 17, 2016
arabica jay
marked it as to-read
Oct 31, 2016
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »