Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เพลิงสีน้ำเงิน” as Want to Read:
เพลิงสีน้ำเงิน
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เพลิงสีน้ำเงิน

by
4.16  ·  Rating details ·  37 Ratings  ·  9 Reviews
เฟืองโมรา เกลียดกลัวงูจับใจมาตังแตเลก แตตองตกอยูในฝันรายทีมีพญานาคสีดำตามจองลางจองผลาญ หากในทีสุดกมีพญานาคสีขาวอีกตนมาชวยเหลือเธอใหรอดพนจากอันตราย
ศรสูรย...คือพีชายทีแสนดี คือผูคอยคุมครองดูแลเฟืองโมราเสมอมาตังแตยังเยาว เปนคนทีเธอไววางใจทีสุด และคงไมลังเลเลยทีจะตอบตกลงหากเขาขอแตงงาน แตเธอจะสามารถไวใจชายหนุมขางกายคนทีปกปองดูแลเธอมาตลอดชีวิตคนนีได ไหม หากเขามิใชชายหนุมธรรมดาคน
...more
Paperback, 296 pages
Published September 2007 by fine Book
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about เพลิงสีน้ำเงิน, please sign up.

Be the first to ask a question about เพลิงสีน้ำเงิน

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Polyj
Jan 31, 2015 rated it really liked it
Shelves: read-2015
เรืองนีเปนแฟนตาซีทีหวานละมุนคะ มีเรืองราวเกียวกับพญานาค ความรัก ความแคน และเรืองของชาติภพ

นางเอกเรืองนีนารัก มีมุมสวย มุมโกะ และดูเขาใจอะไรงายดีคะ เจอเรืองราวทีดูเหนือจริงกยังนิงไดอยู
สวนพระเอกเปนคนดีมาก รักนางเอกมาก รักครอบครัวมากดวย
ชอบตอนบททดสอบความซือสัตยของพระเอกทีมีตอครอบครัวคะ มันตืนตันใจมาก

พออานจบกอยากอานเรืองของ เวหน (เพือนพระเอกขึนมาเลยคะ คาดวาจะตองมีดรามา555)

>> 4 / 5
...more
Bellbomb Bellbomb
Oct 12, 2011 rated it it was amazing
เพลิงสีนำเงินเปนเรืองแรกของศรีสุรางคทีไดอาน เนืองจากเหนรีวิวในบลอกฟีลิเซียนาเขียนชมไวดีมาก (ปล.แตไมใชทุกเรืองทีคุณฟีนาแนะนำจะเขาทางเรา ของศรีสุรางคนีถือวาแจกพอตโชคดี)

พอไดอานแลว กตกหลุมรักทานอมาลหรือพีศรสูรยไปเลย ซึงพระเอกทีเคยทำใหเราเพอไดขนาดนีคนกอนหนาคืออิซัคจากการตูนของ อ.ฮิคาวะ เคียวโกะเมือสิบกวาปีมาแลว อาจเพราะคลายกันในจุดทีพระเอกมีพลังพิเศษทีเจาตัวกไมอยากใหใครรู และรักนางเอกมาก ปกปองเธอทุกวิถีทางโดยทีเธอไมจำเปนตองรับรู และถาจะระเบิดอารมณหรือเกิดความไมมันคงในจิตใจกคือในเรืองทีเกียวกับสวัสดิ
...more
Ning
Feb 28, 2011 rated it really liked it
Shelves: thai-novel
อานไดเพลิน ๆ ดีคะ มีแทรกตำนานนาค ครุฑ มาเลกนอย สำนวนดี อานแลวยอยงายดีคะ

จะมีติด ๆ ขัด ๆ บาง วา เดียวขำ เดียวจริงจัง
จัดโหมดตัวเองเวลาอานไมถูก
นางเอกงองแงงไปหนอย เหมือน ๆ จะชอบดรามา (สรางเรือง)
แตพอเหนหนาพระเอกกละลาย หายอารมณเสียซะงัน ..
ประหนึงนางเอกเปนงู
พระเอกเปนเชือกกลวยเชียว

พระเอกเทหดีคะ สวนนางเอกกหืนไปหนอย 555
สนุกดีคะ :)
...more
Pichayaratna
Jun 30, 2013 rated it really liked it
เปนเรืองแรกทีไดอานงานของ คุณศรีสุรางค เลยคะ เรืองสนุก อมาล พระเอกของเรืองนารักมากคะ รักมันคงไมเปลียนแปลง คอยตามดูแลนางเอกตลอด ใหึความรูสึกอบอุน หวาน ละมุน ดีจังคะ

หยิบมาอานอีกครัง กอนทีจะอาน วามเวหน ตอ กยังรูสึกสนุก นารักดี อยูคะ
...more
Joy
Mar 07, 2011 rated it really liked it
อานทีเดียวจบเลย มันสหยดติง แตขอหัก 1 ดาวเพราะฉากสวีทนอยไปหนอยจา ...more
Chompoo Choti
Jul 17, 2017 rated it liked it
เรืองนีเหมือนจะแคนกันวนไปมา ปองกัน สูกันเพือรักษาชีวิต แตเอาจริงมันกไมไดแลดูโหดรายกันขนาดนันคะ เพราะวาไปเรืองออกแนวอานเพลินๆ แบบเขาใจงาย เนนในเรืองของความงายของความเขาใจ ความรักของพระเอกทีอยากดูแลปกปองและนางเอกนันกนาปกปองเหลือเกินดวยวัย 21 ปีทีแบบวาบองแบวมาก แลวอีกอยางคือ แนวการเขียนทีงายๆ สำนวนกจะผลัดจะผอนจะสลับกันในความเครงขรึมจริงจังมาเปนสำนวนชวนอานไปขำไปแบบเรือยๆ ไดเสมอเพราะนางเอกนีละคะทีใชความเปนคนยุคปัจจุบันสลับกับการเฉลยปมความฝันและความเปนมาของตัวเองทีพระเอกเคาคอยๆ บอกเลา ซึงในสวนของความส ...more
Snow Fllake
Jul 22, 2013 rated it really liked it
เรืองเแรกทีอานงานคุณศรีสุรางค จริงๆไมชอบแนวนีเทาไหร แตเรืองนีอานและเขาใจงาย
มีมุกขำๆแทรก แตเหมือนเมนทขางลางเลยคะ อารมณมันขัดๆ ขาดๆเกินๆ
เดียวขำ เดียวกลัว เดียวจริงจัง โดยเฉพาะซีนนางเอก..

รวมๆแลวชอบคะ พระเอกคุณศรีสุรางคเอาอยูทุกเรือง..
...more
Bookworm
Oct 10, 2014 rated it really liked it
ตองบอกวาหาอานเรืองนี. เพราะไดยินมาวาเปนภาคกอนของวามเวหน เลยไปหาซือมาอาน สรุปแลวคือเพลินๆ อนไดไมเบือเลยคะ ...more
Noos Yo
Apr 06, 2014 rated it really liked it
สนุกดีคะ ...more
จันทร์กวี
rated it really liked it
Jan 03, 2016
Elle
rated it it was amazing
May 21, 2014
Onanong Jaikla
rated it it was amazing
Oct 25, 2014
Monaliz Juang
rated it really liked it
Feb 19, 2013
NeungZy Arisara
rated it liked it
Mar 05, 2017
Rabbittÿ
rated it liked it
Feb 24, 2015
Gaolat
rated it liked it
Apr 02, 2013
Modnun
rated it it was amazing
Apr 17, 2016
Wiphansa
rated it really liked it
Oct 09, 2012
Kittenlittle
rated it really liked it
May 09, 2013
Jintana
rated it it was amazing
Aug 03, 2010
Beam Stormz
rated it liked it
Feb 16, 2016
Themay
rated it it was amazing
Jul 07, 2012
Jeda
rated it it was amazing
Jun 20, 2013
Jidapa Mai
rated it liked it
Dec 19, 2013
Boong
rated it really liked it
Sep 08, 2013
Supha
rated it it was amazing
Dec 14, 2012
Amorampare
rated it it was amazing
Dec 25, 2015
ueiiyui
rated it really liked it
Mar 24, 2016
Waranya Tang
rated it really liked it
Dec 17, 2013
Nuknid
rated it really liked it
Jun 27, 2013
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
3475538
Hi
At Goodreads I keep reviews of books I've read, and really liked. (mostly the ones I gave 4-5 stars) Sometimes I love reading even more than writing. :p Reading a good book always gives me happiness and inspirations.

I hope to write and keep writing good books, too. I will always try my best. Wishing my passion for writing creates works which give readers satisfaction, that they'd have a good tim
...more
More about Srisurang...

Share This Book