Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “สองฝั่งคลอง” as Want to Read:
สองฝั่งคลอง
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

สองฝั่งคลอง

4.39  ·  Rating details ·  64 Ratings  ·  3 Reviews
สังคมในชวงรอยตอวัฒนธรรม ระหวางปลายสมัย รัชกาลที ๖ จนถึงปัจจุบัน ...ชีวิตผูคนบนสองฝัง "คลองสาน" ในอดีต ถูกถายถอดผานจินตนาการของ 'ว.วินิจฉัยกุล' กอใหเกิดความรืนรมย และชวนใหทบทวน ตังสติ ดวยธรรมขององคพระพุทธองค ...more
Paperback
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about สองฝั่งคลอง, please sign up.

Be the first to ask a question about สองฝั่งคลอง

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Pairin Seelakhan
Feb 05, 2018 rated it really liked it
เรืองราวของทับทิมเดกหญิงกำพราแมและพอไมเหลียวแล อาศัยอยูกับปูยาในบานริมคลองทีใหญโต ชีวิตหลอนดำเนินมาอยางเปนสุขตามประสาเดกภายใตรมเงาของปูยา แตวันเวลายอมเปลียนแปลงทุกๆอยาง หลังจากสินทานทังสอง ทับทิมกพบวาชีวิตตนนันไมไดราบรืนมีความสุขอยางเกากอนอีกแลว เนือเรืองกเลาถึงชีวิตทับทิมตังแตเดกจนกระทังแกมีลูกมีหลาน พบเจออุปสรรคตางๆในชีวิตมากมาย แอบหักหนึงดาวเพราะขัดใจความทับทิม บางทีกเหมือนฉลาดทันคน บางทีนางกพาซือจนเซอและบือ อรายย....แตรวมๆสนุกไมผิดหวัง อนไดเรือยๆและทราบซึงถึงสัจธรรมแหงชีวิต สอดแทรกประวัติศาส ...more
Jidapa Mai
May 20, 2014 rated it liked it
Shelves: thai-novels
เปนเรืองราวในสมัยตังแตรัชกาลที๖ การเปลียนแปลงการปกครองในสมัยร.๗ เรือยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ชวงเกิดสงครามโลกและเสรีไทย ฯลฯ นางเอกเปนหลานกำพราของขุนนางใหญทีมีบานอยูริมคลองสาน ผูเขียนบรรยายไดสละสลวยสวยงามถึงชีวิตในยุคกอน ถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูคนตอเหตุการณสำคัญๆตางๆ การใชชีวิตอยางผิดพลาดของญาติๆนางเอก ความอดทนตอความยากลำบากของนางเอก ยึดธรรมะเปนหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เนือเรืองผูเขียนเขียนในสไตลเลาเรืองไปเรือยๆ แตคนอานๆแลววางไมลง ทีใหสามดาวเพราะวาเรืองนีแมจะสนุกและไดขอคิดมากมาย แตเปนเรืองทีนางเอ ...more
Kib Chan
Apr 15, 2016 rated it really liked it
ดีงามมากคะ นางเอกรักหนังสือ ชอบการเรียนรู นาเสียดายทีตามบทเขียนใหนางเอกเปนคนไมสวยเทาไหร อานแลวไดกลินอายของสีแผนดินนิดหนอยดวยค ...more
Preechaya
rated it it was ok
Jan 08, 2015
Muchi Muchima
rated it liked it
Jun 08, 2018
Stella Ice
rated it really liked it
Apr 28, 2017
Pichayaratna
rated it it was amazing
Jan 10, 2014
Charlie Thienmongkol
rated it it was amazing
Feb 07, 2010
S
rated it liked it
Jun 15, 2016
Ploywadee Thungsri
rated it it was amazing
Apr 07, 2017
Doco
rated it liked it
Oct 10, 2017
Nat Huang
rated it really liked it
May 26, 2015
Readalone
rated it liked it
Jun 15, 2011
Up Abril
rated it it was amazing
Aug 24, 2018
Asama
rated it really liked it
Aug 30, 2017
Rongrong
rated it it was amazing
Jul 12, 2013
Auraprang Pornpermpoon
rated it it was amazing
Mar 31, 2015
Areerat Sucot
rated it really liked it
Jun 18, 2018
Tae
rated it it was amazing
Sep 19, 2015
Got
rated it it was amazing
Jun 26, 2017
Metinee
rated it really liked it
Jan 18, 2017
Sujitra Nont
rated it really liked it
Nov 25, 2017
Ploy
rated it it was amazing
Nov 01, 2015
Raklavender
rated it it was amazing
Mar 05, 2015
Toomood Lovethaiking
rated it really liked it
Jun 04, 2013
Qiu
rated it liked it
Jul 01, 2013
Junieas
rated it really liked it
Jul 02, 2018
Bowtje
rated it really liked it
Feb 14, 2014
Oouumm
rated it it was amazing
Jun 15, 2016
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
ว.วินิจฉัยกุล เปนหนึงในนามปากกาของ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต ซึงเปนนักประพันธนวนิยายชาวไทย นามปากกาทีเปนทีรูจักอืนๆ ไดแก แกวเกา, รักรอย, ปารมิตา, วัสสิกา และ อักษรานีย ...more