Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เลือดขัตติยา(2 เล่มจบ)” as Want to Read:
เลือดขัตติยา(2 เล่มจบ)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เลือดขัตติยา(2 เล่มจบ)

4.41  ·  Rating details ·  108 Ratings  ·  8 Reviews
ชายหนุมผูมีมัน สมองเปนเลิศ อโณทัย...มีชีวิตทีมอบความภักดีสูงสุดตอราชบัลลังก เขาดำเนินทุกอยางเพือปกปอง เขาเลนการเมือง...เริมตนจากพระพีเลียงในเจาชายและราชกุมารี จนกาวขึนเปน ทานผูบัญชาการ ผูกุมอำนาจยิงใหญแหงรัฐยโสธร เขาถูกเตือนวา "แมอำนาจ กับ ราชศักดิ จะเปนของคูกัน แตประชาชนเชนเรากควรมีแตอำนาจเทานัน อยาไปกาวกาย ราชศักดิแหงราชบัลลังก เปนอันขาด" ทำไมอำนาจทานผูบัญชาการ จึงไมรวมก ...more
Paperback, 844 pages
Published by ณ บ้านวรรณกรรม
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about เลือดขัตติยา, please sign up.

Be the first to ask a question about เลือดขัตติยา

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
百合花 Lily
ชือเรือง - เลือดขัตติยา
ผูแตง - ลักษณวดี

ตัวละคร
เจาฟาหญิงทิพยรัตนดารากุมารี (ดารา)
อโณทัย

รีวิวหลังอาน

8/2546

ปกติไมชอบอานเรืองทีจบเศราเลยอะ เพราะคิดวาชีวิตกเจอเรืองทุกขอยูแลว แตยอมใจใหเรืองนีเลยอะ ตอนอานเปนหวัดพอดี ถึงชวงทายๆ โอยยยย อานไปนำตาไหลไป รองไหเปนสายเลือดเลยจริงๆ มันเศรามาก ยิงฉากทีผาเชดหนาลอยออกจากมือของอโณทัย โฮกกกกกกกก เศราตอนจับมือแยกกันในนาทีสุดทายดวย และทีสะเทือนใจสุดๆ คือ ถาประหารคนทีรักทีสุดได ดารากจะเปนราชินีทีสามารถกุมอำนาจไวในมือได คือแบบวาสามารถตัดสินโทษคนทำผิดไดโดยไมไรความยุติธ
...more
KawaiiSusu
Nov 10, 2012 rated it it was amazing
4.5 ดาว ถูกหัก 0.5 เพราะตัวละครทูลหมอมแมของหญิงดาราคนเดียวเลย เวลาอานเจอแตละฉากนีแบบ เอาปาแกไปเกบทีซิ ทนไมไหวแลวนะ ตอนจบที...... อยากบอกวา เอาปาแกมาแลกแทนไดมัย T^T ตอนนีปาแกเลยขึนแทนเปนตัวละครสุดยอดนารำคาญประจำปีแทนคุณนายเบนเนตนีไปแลว

ชอบการชิงไหวชิงพริบ แงมุมทางการเมืองในเรืองนีมาก 70% ของเรืองเนนไปทีเรืองนี ความจริงตอนทีหยิบกกะไวนิดหนอยแลวแหละวาจะตองมีเปอรเซนตการเมืองมากหนอย แตไมคิดวาจะเยอะขนาดนี (นึกวาจะมีความรักมากกวานีหนอย) เลยอานไปแลวไดใชสมองสมใจ พลอตเรืองแนน และมีจุดชวนใหลุนเปนระยะ เรียกได
...more
Auraprang Pornpermpoon
Feb 22, 2015 rated it it was amazing
เพือบานเมืองแลว สละไดแม..ความรัก
เพือความรักแลว สละไดแม..ชีวิต
เรืองนีอารมณนีเลยคะ โอย แมจะดูมีฉากหวานไมมาก แตความรักของทังคูลึกซึงมากๆเลยคะ ซาบซึง ตราตรึง นำตาจะไหล ฮรือออ
ชอบประโยคนีจังเลยคะTT
"ถาเราทำใหหัวคนทีเรารักหลุดจากบาได เราจะไมอาทรตอหัวใคร แมแตหัวตัวเอง!!"
...more
Spyairy
Nov 10, 2013 rated it it was amazing
เปนนิยายทีแนะนำใหอานอยางยิง ...more
จัทร์กระจ่าง
เปนหนังสือเรืองแรกทียอมอาน ทังๆทีรูวาตอนจบไมhappy ending. แตถาคนแตงเปนลักษณวดีกยอม. วางไมลงเหมือนกัน ถึงแมจะเศราเฮอ++++ ...more
Nattapan
Sep 15, 2013 rated it it was amazing
Shelves: thai-fiction
Unforgettable. Really love it.
Awaree Jittsopa
Feb 26, 2014 rated it it was amazing
เรืองนีกชอบนะคะ แมจะจบเศรา อยากลืมแตลืมไมลง ...more
มอง ดาว
Feb 14, 2016 rated it it was amazing
ไมชอบนิยายทีจบเศรา แตเรืองนีขอยกขึนหิง ยอมใจพระเอก ยิงดูละครตอยิงเศรา ...more
Poupée Panita
rated it really liked it
Oct 07, 2013
Ppporing
rated it liked it
May 12, 2014
Waranya Tang
rated it really liked it
Aug 20, 2013
133113
rated it really liked it
Aug 28, 2012
Muli
rated it really liked it
Mar 06, 2014
Aor Umaporn
rated it it was amazing
Aug 28, 2014
Pynchewl
rated it it was amazing
Nov 21, 2011
Nan Ny
rated it it was amazing
Jun 19, 2016
Melfina
rated it really liked it
Oct 19, 2011
Bee Tanyapat
rated it it was amazing
Apr 10, 2017
Jutartip
rated it it was amazing
Jul 18, 2017
Apple Trifle
rated it really liked it
Oct 27, 2014
Minddear Nun
rated it really liked it
Apr 01, 2013
Themay
rated it liked it
Sep 15, 2009
Nancy Karanthakarn
rated it liked it
Mar 10, 2016
Pang
rated it it was ok
Feb 09, 2017
Pingping Pakwan
rated it it was amazing
Oct 06, 2013
Diamondthorns
rated it really liked it
Dec 24, 2016
Melody Blood
rated it liked it
Aug 30, 2015
Srisurang
rated it it was amazing
Aug 15, 2009
Surisa
rated it it was amazing
Jun 03, 2014
Pum Darat
rated it really liked it
Mar 14, 2016
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Share This Book