Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คนเหนือดวง” as Want to Read:
คนเหนือดวง
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

คนเหนือดวง

4.36  ·  Rating Details ·  25 Ratings  ·  3 Reviews
ดวงจะมีประโยชนอะไร ในเมือใครกตามทีรูอนาคตกเปลียนไปไดตามทีเขาตองการ โพนไมอยากไดยินคำถามเชนนีเลย เพราะไดยินทีไรกยิงคิดถึงนาโหน แกเคยเปนคนใหคำตอบทีโพนจำไดแมนยำนัก

“นาโหนแกถึงบอกวา คนอยูเหนือดวงไงครับ เปลียนดวงตัวเองไดเพราะการกระทำ หากวาเขมแขงพอ แลวการกระทำนันแหละคือกรรม แกยำผมวาสิงทีแรงกวาดวงคือกรรม แตคนสวนใหญจะปลอยตัวเองไปตามดวง ไมคิดแกไขกเหมือนปลอยตัวไปตามกระแสนำ...”
...more
Paperback, 511 pages
Published May 2004 by เพื่อนดี (first published 1989)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about คนเหนือดวง, please sign up.

Be the first to ask a question about คนเหนือดวง

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-47)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Rujibelle
Oct 12, 2014 Rujibelle rated it it was amazing
สนุกมากคะ เปนนิยายทีอานแลวตองรีบไปหาซือเกบเปนสมบัติสวนตัวเลยทีเดียว

ชอบเรืองเสียดสีสังคมแบบนี สังคมทีนิยมคนมีตังค แตปัญหากคือคนรวยทีดอยคุณธรรม เรืองนีเขียนมานานแลวแตไมลาสมัยเลย คนรวยดีๆกมีคะ แตทีเปนแบบในนิยายเรืองนีกมาก คนทีทำตัวเองใหรวยโดยไมเลือกหนทางทีดีทีถูก จองเอาเปรียบคนอืนทุกอยาง ในทีสุดกตกเปนเหยือคนฉลาดทีจับจุดถูกอยูดี

เรืองนีมีอารมณขำๆไมเครียดเลย แตแฝงคติธรรมเยอะนะคะ ตัวละครทีมีหนาทีสังสอนมีเสนหมากคะ(ชอบตัวละครนีทีสุด ชอบมากกกกก) แกสอนไดเขาใจงาย(ผูเขียนใชภาษาเกง) พูดตรงแบบชาวบานๆ เหนบแหนม
...more
Manna
Jul 18, 2013 Manna rated it really liked it
สำหรับเรืองคนเหนือดวงนีกเปนเรืองที ดวง ทังเรืองจริงๆ เกียวกับโหราศาสตรทังหมด ตัวเอกเปนเดกผูชายกำพราพอ แตบังเอิญมาเจอโหรชรา ปากเปรียว แถมแมนซะยิงกวาอะไร ไปๆ มาๆ เลยไดกลายเปนครูสอนเรืองดวง

ปากกัดตีนถีบ ชีวิตตองสู ประมาณนันคะ แตอานแลวกตืนเตนแลวกลุนดี ขำ "นาโหน" ตอนแกบอกชือจริงนีฮาจริงเชียว "โหนตองแตง" ฮาๆๆๆ สวนคุณนาย จะเคมไปไหน สะอึกไปเลยตอนที คุณนำหอม บอกใหเอานำสมมาให แกบอกวาไมตอง เปลือง เอาสมมาลูกเดียวกพอ.... โหหหห

โหดไดอีก

ชอบตัวละครของแกวเกามาก ตังชือแตละคน แลวบทจะเอาตัวละครไประยำตำบอน กทำไดตลกซะไ
...more
ดินสอ สีไม้
เปนนิยายทีใหขอคิดทีดี
มีความสนุก ตลก เปนตัวขับเคลือน
ในขณะทีสาสนหลักทีผูเขียนตองการจะสือตรงเปา เขาใจงาย ถึงผูอานทุกระดับ
อานเอาสนุกกได อานเอาสาระกเพียบ
อานหลายรอบกไมเบือคะ

ปล. หัก 1 ดาว เพราะยังคาใจกับตอนจบของคุณนายทองถัก
ทนายวัฒน นายกระทิง และนายยิงยวดคะ
...more
Waisit Pureewirojkul
Waisit Pureewirojkul rated it really liked it
Jan 04, 2015
Celeste
Celeste rated it it was amazing
Apr 12, 2014
Prnchn
Prnchn rated it it was amazing
Mar 04, 2016
Kungfu
Kungfu rated it liked it
Dec 27, 2015
Nutty Nut
Nutty Nut rated it it was amazing
Apr 19, 2016
Rongrong
Rongrong rated it liked it
Jul 12, 2013
Prnchn
Prnchn rated it it was amazing
Apr 05, 2016
Mam
Mam rated it really liked it
Apr 29, 2014
Pichayaratna
Pichayaratna rated it really liked it
Apr 29, 2013
Moo Montatip
Moo Montatip rated it liked it
Jan 24, 2015
Saktaweechai Sirapokawat
Saktaweechai Sirapokawat rated it it was amazing
May 11, 2016
Themay
Themay rated it really liked it
Mar 06, 2015
Soda Soda
Soda Soda rated it it was amazing
Nov 15, 2016
Ploywadee Thungsri
Ploywadee Thungsri rated it it was amazing
Apr 07, 2017
Yaowaret
Yaowaret rated it really liked it
Jul 24, 2015
Dianns Zencrady
Dianns Zencrady rated it it was amazing
Nov 23, 2016
Waranya Tang
Waranya Tang rated it liked it
Aug 19, 2013
Titaya
Titaya rated it it was amazing
May 04, 2016
Zonya Tharynee
Zonya Tharynee rated it it was amazing
Nov 23, 2013
Muchi Muchima
Muchi Muchima rated it it was amazing
Jul 07, 2016
Chanissara Thanachaisakul
Chanissara Thanachaisakul rated it really liked it
Feb 29, 2016
Boyfilm
Boyfilm rated it it was amazing
Apr 22, 2016
SleepRunner
SleepRunner marked it as to-read
Mar 05, 2014
Poangtong Pantawang
Poangtong Pantawang is currently reading it
Oct 11, 2014
Phongsakorn
Phongsakorn marked it as to-read
Feb 18, 2015
Naniichan
Naniichan marked it as to-read
Jul 29, 2015
Auraprang Pornpermpoon
Auraprang Pornpermpoon marked it as to-read
Aug 07, 2015
Rapeeporn
Rapeeporn marked it as to-read
Nov 06, 2015
Kwang SangSuk
Kwang SangSuk marked it as to-read
Nov 20, 2015
Noony
Noony marked it as to-read
Dec 19, 2015
Maivzeb
Maivzeb marked it as to-read
Mar 29, 2016
Sarul Sakulthong
Sarul Sakulthong marked it as to-read
Apr 13, 2016
Taa
Taa marked it as to-read
May 05, 2016
Kathi
Kathi marked it as to-read
Jun 23, 2016
Kobsak Thongcharoenkiat
Kobsak Thongcharoenkiat marked it as to-read
Jul 05, 2016
A-One
A-One added it
Sep 05, 2016
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2942853
แกวเกา เปนหนึงในนามปากกาของ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ.
โดยเปนนามปากกาทีใชสำหรับเขียนนวนิยายแนวจินตนิยาย และเรืองเหนือธรรมชาติ

เปนบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และตอมาสมรสกับนายสมพันธ ดิถียนต มีบุตรสาว 2 คน

เธอจบการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที 3 จากโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
...more
More about แก้วเก้า...

Share This Book