Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ราชินีเคียงใจ” as Want to Read:
ราชินีเคียงใจ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ราชินีเคียงใจ (皇帝的那口子)

3.53  ·  Rating details ·  32 Ratings  ·  6 Reviews
นับตังแตไดพบหนา หัวใจสองดวงกพันผูกเขาดวยกันและหลอมรวมเปนหนึง คงมีเพียงความตายเทานันทีจะพรากเขาและนางจากกันได
..........

เพราะรางกายออนแอมาตังแตเดก จันหลูซินจึงไมกลาไขวควาความสุขทีตนอยากได ยิงเมือคนทีนางรักเปนถึงมังกรในหมูคนทีสูงสงเทียมฟา สวนนางเปนไดเพียงแคบุปผาพิกลพิการทีพรอมจะแหลกสลายไปไดทุกเมือ

แตดูเหมือนวาวาสนาระหวางเขาและนางจะยังไมสินสุดลง คนไรสิทธิเชนนางจึงกลายมาเปนสตรีผ
...more
Paperback, 184 pages
Published February 2011 by Jamsai (first published July 20th 2009)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ราชินีเคียงใจ, please sign up.

Be the first to ask a question about ราชินีเคียงใจ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Srisurang
Apr 11, 2011 rated it it was amazing
Shelves: chinese-novel
ชอบมากคะ หวานซึงงง บีบคันนิดๆ พระเอกรักแบบทุมเทมาก ตอนใกลจบซึงจนนำตารวง นางเอกออนแอเพราะตอนยังเดกกินขนมของพระเอกซึงมียาพิษเขาไป แทบตายแทนพระเอก เขากเลยคอยหวงใยดูแลเธอมาตังแตเลกๆ เนือเรืองไมมีอะไรมากแตชอบตัวละครคะ ทังพระเอกนางเอกเลย
ความรักทีไมนาเปนไปได ผานแรงกดดันจากความไมเหนดวย และเปนหวงของคนรอบขาง แตกฝาฟันไปไดเพราะความมุงมัน มันคงและเทใจเตมรอยของพระเอก เรืองนีตางจากราชินียอดรักมากเพราะพระเอกไมเคยชายตามองใครนอกจากนางเอกมาตังแตเลกๆ เลย
...more
Or_O
Jun 22, 2016 rated it did not like it
ตังแตเริม หนานกงชือ รัชทายาทแหงแควนหนานหวน กรูสึกถูกชะตากับจันหลูซิน ธิดาคนโตของอำมาตย

นางราเริงแจมใส มักยิมแยมอยูเสมอ โดยเฉพาะเมือบนโตะของเขามีขนมทีนางชอบ

ขนมหวานทีนางโปรดปรานกลับมีพิษ นางโดนพิษแทนรัชทายาท

แมจะรักษาตัวจนหายดีแลว แตรางกายนางกไดรับผลกระทบทำใหออนแอ ไมอาจใชชีวิตไดเหมือนคนทัวไป

สิบปีผานไป รัชทายาทยังคงใสใจ เสาะหาหยูกยามาบำรุงรางกายนางอยูเสมอ

และในทีสุดกถึงเวลาทีรัชทายาทขึนครองราชยเปนกษัตริยคนตอไป พระมเหสีทีเขาเลือกกยังคงเปนนาง

เขาไมสนคุณสมบัติหรือเสียงคัดคานใดๆ รับนางเขามาเปนมเหสีคูบัลลั
...more
百合花 Lily
ชือเรือง – ราชินีเคียงใจ ชุดจอมนางคะนึงหา (棄夫皇后)
ผูแตง – อูหลิง (巫靈) เขียน เสียวเฟิงหลิง แปล


เรืองนีอานครึงเรืองแรกไปไดอยางรวดเรวและชอบมากเลย สวนครึงหลังแอบเอือยๆ และนาเบือสำหรับเราไปหนอยคะ บีบคันหัวใจดวย เรืองนีสงสารจันหลูซิน นางเอกของเรืองทีสุดเลย เพราะตอนเดกเธอรับพิษแทนหนานกงชือ องครัชทายาท ทำใหสงผลถึงปัจจุบัน ทำใหรางกายออนแอ ไมสามารถไปไหนมาไหนไดเหมือนเดกทัวไป และไมคูควรกับตำแหนงมเหสีของหนานกงชือแตอยางใด

แตแลวเมือราชาจะสละสมบัติใหหนานกงชือ เขากตองเลือกมเหสี คนทีไมนาจะติดในรายชือและไดเปนมเหสีของ
...more
Vnusblue
Jun 10, 2014 rated it really liked it
Shelves: chainese-novels
ชอบเนือเรืองตอนนางเอกเดกมากคะ มองเหนภาพเลยวานางเอกนารักขนาดไหน พระเอกกรักนางเอกมากๆ แตพอไปกลางๆเนือเรืองแอบเฉือยๆ ไมคอยมีจุดนาสนใจไรมากนัก นอกจากตัวรายมากดดันนางเอกรวมๆกสนุกคะ แตไมตราตรึงใจเทาไร ดูนารัก หวานๆ เบาๆ ...more
Artanya
Mar 01, 2015 rated it liked it
เรืองสุดทายอานกอนนอน ชอบพระเอกมากกกกก เนือเรืองไมมีอะไร แตประทับใจความรักของพระเอก ...more
Manna
อานแลวเซงมาก
ตอนแรกๆ กโอเคอยูนะ จุดทีแมนางเอกดีลกะพระเอกกอนแตงงานเปนการสรางปมไดนาสนใจ...

แตอะไรวะ...

ปมกากมาก นางเอกโดนเปาหูงายจนงงเลย คือกโอเคนะ แตรูสึกวา เหย ไมตองมีแผนซับซอนเลยเรอะ พูดตรงๆ กไดแลว งายจังเลย แลวพระเอกตองมาตามงอพิสูจนรัก คืออะไรอะ พระเอกทำอะไรผิด นีไมเขาใจ แลวผิดถึงขันนางเอกปิดกันใจตัวเอง ตองมาพยายามแงะหัวใจนางเอกใหม
คือถาพระเอกเคยเลือกคนอืนมากกวานางเอก วาไปอยาง ถาพระเอกเคยละเลยนางเอก วาไปอยาง ถาพระเอกเคยทำรายจิตใจนางเอกสาหัส วาไปอยาง สมควรโดน แตนีอานยังไมรูเลยวาพระเอกทำอะไรผิดอะ คื
...more
Piyatida
rated it liked it
Oct 16, 2017
Noos Yo
rated it liked it
Oct 27, 2013
Namfon
rated it liked it
Nov 16, 2017
Abigail Hernandez
rated it it was amazing
Mar 17, 2013
Kook
rated it liked it
Aug 16, 2013
Teerarat Meaw
rated it liked it
Sep 30, 2013
Kapoh20
rated it really liked it
Apr 07, 2013
Kittenlittle
rated it really liked it
Aug 15, 2013
Monaliz Juang
rated it really liked it
Jul 02, 2013
Yutuo
rated it really liked it
Jul 24, 2015
Kate
rated it really liked it
Aug 04, 2013
Wiranya Jibs
rated it really liked it
Apr 23, 2015
Nat
rated it liked it
May 18, 2017
Somying
rated it really liked it
Aug 17, 2014
Mystreet.real
rated it really liked it
Nov 03, 2013
Jessica
rated it it was amazing
Oct 18, 2015
Themay
rated it it was ok
Jul 07, 2012
Pandaib
rated it it was amazing
Aug 05, 2015
PaPa Pajaree
rated it really liked it
Jan 28, 2016
Payuta
rated it it was ok
Jun 03, 2013
Jinn M
rated it really liked it
May 20, 2016
Nutty Nut
rated it liked it
Feb 10, 2017
PannaLayla
rated it liked it
Feb 23, 2018
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
0 followers
原新月出版社作者,此筆名已停止出版,目前以新筆名「簪花司命」繼續出版中,請至新筆名的粉絲專頁觀看消息

(source)
More about 巫靈

Other books in the series

皇帝的那口子 (3 books)
  • ราชินีตัวร้าย
  • ราชินียอดรัก