گفتگوی صدای امریکا با من: امیرحسین فطانت

Author: اميرحسين فطانت
Book: یک فنجان چای بی‌موقع

 203 views
بالاخره منتشرشد. با 18 دقیقه کوتاه شدن که البته به کلیت مطلب آسیب چندانی نمیزند و تحت عنوان گفتگوی صدای امریکا با امیر حسین فتانت. با مصاحبه کننده ای که از ابتدا سعی دارد تا برای اثبات روایت تاریخ تحریف شده چهل سال گذشته از من تائیدیه بگیرد. وظیفه من در قبال تاریخ و نسل جوان مملکتم با نوشتن کتاب “یک فنجان چای بی موقع- ردّ پای یک انقلاب” و این مصاحبه تمام شد. در چه کسی از خیل نظریه پردازان و راویان حکایت های دروغ چهل سال گذشته شهامت تجدید نظر وجود دارد؟

Comments

No comments have been added yet.