Amir ’s Reviews > علیه تفسیر > Status Update

Amir
Amir is on page 31 of 436
مسئله‌ی تفسیر در زمانه‌ی ما حتی از این نیز پیچیده‌تر است. چرا که عطش معاصر برای پروژه‌ی تفسیر عموما بر خلاف گذشته برآمده از وفاداری به متنی مسئله‌دار نیست، بلکه ناشی از تهاجمی آشکار و خوارشماری صریح نمودهای ظاهری است
.
Sep 02, 2015 07:55AM
علیه تفسیر

7 likes ·  flag

Amir ’s Previous Updates

Amir
Amir is on page 330 of 436
Oct 03, 2015 07:10AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 270 of 436
Sep 25, 2015 01:39PM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 190 of 436
در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که تراژدی یک فرم هنری نیست، بلکه شکلی از تاریخ است
Sep 15, 2015 12:33PM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 157 of 436
Sep 13, 2015 12:23PM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 89 of 436
قهرمانان فرهنگی تمدن بورژوایی لیبرال، ضدلیبرال و ضدبورژوا هستند
.
Sep 10, 2015 03:50AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 62 of 436
ارتگا و حتی رب‌گریه هنوز نتوانسته‌اند خود را از افسون مفهوم «محتوا» رها کنند. زیرا احساس می‌کنند برای محدود کردن محتوای انسانی هنر، و کنار زدن ایدئولوژی‌های آزمایش‌شده‌ای از قبیل اومانیسم یا واقع‌گرایی سوسیالیستی که هنر را به خدمت انگاره‌ای اخلاقی یا اجتماعی درمی‌آورند، لازم است کارکرد هنر را نادیده بگیرند یا محدود کنند
.
Sep 07, 2015 07:58AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 62 of 436
تمامی آنچه گفتیم، نهایتا ما را به این جمله‌ی معروف نیچه در زایش تراژدی بازمی‌گرداند: «هنر تقلید طبیعت نیست بلکه مکمل متافیزیکی آن است، چیزی که در کنار آن برافراشته می‌شود تا بر آن غلبه کند
.
Sep 07, 2015 07:47AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 52 of 436
هنر با اخلاقیات مرتبط است. یکی از چیزهایی که این ارتباط را نشان می‌دهد توانایی هنر در ایجاد لذت اخلاقی است؛ اما لذت اخلاقی خاص هنر همان لذت تایید و تکذیب برخی رفتارها نیست. لذت اخلاقی هنر، و همین‌طور خدمت اخلاقی‌ای که هنر به انجام می‌رساند، در ارضا هوشمندانه‌ی آگاهی ماست
...
Sep 06, 2015 10:54AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 52 of 436
طبیعتا آثار هنری (استثنا مهم موسیقی به کنار) با جهان واقعی در ارتباط‌اند-با دانسته‌های ما، تجارب ما، ارزش‌های ما. آثار هنری اطلاعات و ارزش‌گذاری‌هایی [در مورد جهان] دارند. اما وجه ممیزه‌ی آن‌ها ایجاد دانش مفهومی نیست، بلکه ایجاد چیزی چون نوعی برانگیختگی است، پدیده‌ای که با نوعی حس تعهد در ارتباط است، با قضاوتی که در موقعیتی هم‌چون سحرزدگی یا احساس عبودیت شکل می‌گیرد
.
Sep 06, 2015 09:16AM
علیه تفسیر


Amir
Amir is on page 51 of 436
دست‌کم از زمان دیدرو به این سو، سنت اصلی نقد در تمامی هنرها، با توسل به معیارهای آشکارا ناهماهنگی چون واقع‌نمایی و درستی اخلاقی، در عمل با اثر هنری به عنوان گزاره‌ای که در قالب یک اثر هنری مطرح شده است برخورد می‌کند
.
Sep 06, 2015 09:06AM
علیه تفسیر


No comments have been added yet.