Sarah Far’s Reviews > سفر به انتهای شب > Status Update

Sarah Far
Sarah Far is on page 121 of 534
آخر پیر شدن در جایی که تفریح نباشد، اصلا لطفی ندارد... جایی که آدم مجبور است خودش را توی آینه‌ای تماشا کند که خود آن روز به روز در حال زنگ زدن و پوسیدن و زشت شدن است...
Feb 04, 2020 03:09AM
سفر به انتهای شب

31 likes ·  flag

Sarah’s Previous Updates

Sarah Far
Sarah Far is on page 161 of 534
حوصلهٔ آدم هم کمتر سر می‌رود...
ولی البته این هم به طبیعت آدم بستگی دارد... ممکن است یکی برای سرحال آمدن به الکل پناه ببرد، ولی من از الکل خوشم نمی‌آید... حالم به هم می‌خورد...
به نظر می‌رسید که برای چیزی که اسمش را «طبیعت« گذاشته بود،احترام زیادی قائل است.

طنزش :)))))) 😍
25 minutes ago
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 161 of 534
آبی که به زور می‌نوشند هنوز هم همان‌قدر ترشمزه است؟ همان‌قدر گرم است؟
آنقدر که بعد از هر بار نوشیدنش تا یک هفته از داشتن دهن احساس نفرت کنی؟...

خدای توصیفات واقعی 😍😍😍
9 hours, 37 min ago
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 161 of 534
گل‌ها هم عین آدم‌ها هستند، هر چه درشت‌تر، احمق‌تر!
20 hours, 21 min ago
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 154 of 534
برای اینکه آنجا سرپا بایستی می‌بایست مثل سگ به‌به بزنی.
این است راهی که همهٔ آدم‌ها می‌روند،البته کار سختی است که هر چه از تو بخواهند به آن عمل کنی، وقت جوانی است پروانه باشی و وقتی کارت تمام شد، کِرم.
Feb 26, 2020 10:09AM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 153 of 534
ساعت‌های وسط روز آنقدر کثیف و سرگیجه آور و داغ است که حتی مگس‌ها هم از حال می‌روند.

انتخاب کلمات این بشر برای یک جمله ناب فوق‌العاده‌اس 😍
Feb 24, 2020 10:06AM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 147 of 534
سیاه‌پوست ها کم و بیش فقط به ضرب چماق کار می‌کنند، لااقل آن‌ها هنوز عزت نفس‌شان دست نخورده، در حالیکه سفید پوست‌ها که نظام و تمدن‌شان، طبیعت‌شان را به غلتک انداخته، خود به خود به کار می‌افتند.
Feb 19, 2020 12:24PM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 130 of 534
سگ‌های خوابیده، شبیه گرگ می‌شوند
Feb 08, 2020 09:59AM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 120 of 534
درست مثل شیطان و خدا زبانزد خاص و عام بودم. اما چنان قالب عوض می‌کردم و آنقدر لیز بودم که از دست جهانیان و حیات درمی‌رفتم و در واقع کسی به‌ام نمی‌رسید.
Jan 29, 2020 10:19AM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 107 of 534
این جنگ برای پدر و مادرهای که بچه‌های بزرگ دارند چقدر دردناک است!
Jan 29, 2020 03:42AM
سفر به انتهای شب


Sarah Far
Sarah Far is on page 94 of 534
آن‌ها قهرمان می‌خواستند و هر کس هم ابداً قهرمان نبود می‌بایست یا ظاهر قهرمان‌ها را به خودش بگیرد یا خودش را برای شرم‌آورترین سرنوشت‌‌ها آماده کند.
Jan 22, 2020 10:28AM
سفر به انتهای شب


No comments have been added yet.