ภูมิไท Phum Thai Studio 371

Sign in to Goodreads to learn more about ภูมิไท.

http://phumthai.wix.com/phumthai
https://www.goodreads.com/phumthai

Add friend Follow reviews   Send Message | Compare Books


ภูมิไท’s Recent Updates

66026708
65217653
บททดลองเสนอว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมในแง่วัตถุนิยามประวัติศาสตร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
ภูมิปัญญามูซาชิ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
3168330
มูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์ by สุวินัย ภรณวลัย
Rate this book
Clear rating
สายน้ำและทางช้าง by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
Rate this book
Clear rating
3354
Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach
Rate this book
Clear rating
เข็มทิศชีวิต by ฐิตินาถ ณ พัทลุง
Rate this book
Clear rating
More of ภูมิไท's books…
“The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly.”
Bukkyo Dendo Kyokai, The Teaching of Buddha

Albert Camus
“Don’t walk in front of me… I may not follow
Don’t walk behind me… I may not lead
Walk beside me… just be my friend”
Albert Camus

Allen Saunders
“Life is what happens to us while we are making other plans.”
Allen Saunders

Abraham Lincoln
“Folks are usually about as happy as they make their minds up to be.”
Abraham Lincoln

Bob Dylan
“Play it fuckin' loud!”
Bob Dylan

1278 Thailand — 493 members — last activity Sep 29, 2016 09:41AM
Thai bookworms, Thai readers, Thai writers, Thai stalkers(?), Thai "pass by"-ers, Thai lit nerds, Thai consumers, this is the place for you. Pretty mu ...more
35468 Thailand Book Lover — 62 members — last activity Aug 31, 2016 08:57AM
Thai Book Lover - ชมรมคนรักหนังสือประเทศไทย กอตังขึนเพือรวบรวมกลุมคนทีรักการอานในทุกๆ รูปแบบ เขามาแบงปันและแนะนำหนังสือดีๆ ใหกันและกัน นอกจากนีพวกเราจ ...more
101356 Thai Librarians Group — 302 members — last activity Feb 14, 2018 01:00AM
ชุมชนผูใชงาน Goodreads ในภาษาไทย สำหรับสอบถาม / ชีแนะ / หาขอสรุปรวมกัน ในการใสขอมูลหนังสือ สมาชิกชาวไทย สามารถแนะนำ/รองเรียน ใหมีการผสานหนังสือทีแปลจา ...more
See your year in books badge
Athena ...
240 books | 61 friends

Christi...
1,526 books | 516 friends

Pumsish
1,580 books | 71 friends

Apatt
864 books | 757 friends

Natt Cham
2,322 books | 75 friends

Fernenanda
745 books | 76 friends

Ning
1,710 books | 130 friends

Nui
Nui
1,932 books | 35 friends

More friends…


Polls voted on by ภูมิไท

Lists liked by ภูมิไท