داستان كوتاه discussion

16 views
پرواز- نغمه رضايئ

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by S.Parisan (last edited Jan 28, 2009 02:56AM) (new)

S.Parisan

غزل(*)،نگاه كن ببين كه شهر زير پائ ماست
نگاه كن از آسمان زمين چقدر بئ بهاست

ببين صداي بوق ها ، محله شلوغ ها
برائ ارتفاع ما چقدردور و بئ صداست

تمام شهر روشن است، زمين پراز ستاره هاست
ببين كه ان ستاره ها چراغ تنگ كوچه هاست

ببين كه خانه هائ ما چه جعبه هائ كوچكي ست
تماممان عروسكيم ، بخند ، خنده ات رهاست

غزل ، مگر خدائ خوب ميان ابرها نبود ؟!
به او سلام كن ، بگو اتاق تازه ات كجاست

ميان قلب آسمان چقدر من شبيه توست
جدا از آن دروغ ها ،جدا از آنچه زير پاست

ببين چه خوب مئ پريم ، ببين كه بال مي زنيم
ولي عزيز نازنين ، زمين به انتظار ماست

عروسك قشنگ تو ، ميان شهر مانده است
به او دوباره ميرسئ،كه خاك سخت باوفاست

به خاطر دويدنت ، نفس نفس كشيدنت
برائ نغمه هائ تو ، زمين تر از زمين كجاست؟غزل(*) : دختر برادرم ، نازنين نازدانه ها


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
شعر زيبايي بود.


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments پريسان عزيز
ممنون. لطيف بود


back to top