داستان كوتاه discussion

27 views
نوشته هاي ديگران > به كه بايد گفتن؟

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 31, 2009 07:22AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod

قصه ي ديدهً تر رابه كه بايد گفتن؟
نالهً شام و سحر را به كه بايد گفتن؟
سالها رفت و غم از سينهً من پا نكشيد
اين غم دير گذر را به كه بايد گفتن؟

از تو پنهان چه كنم؟؟
ديدگان دخترك در دم مرگ
نگهي داشت كه مي سوخت مرا
نگهش غم زده بود
مات و ماتم زده بود

...دخترك رفت

واي از لحظه ي درد
غم اين داغ بزرگ
،جگرم را خون كرد

شرح اين خون جگر را به كه بايد گفتن؟

داغ ها بسيار است
دردها سرشار است
وقت تنها شدنت
كه همه از غم تو بي خبرند
و به سردابه ي تنهايي خويش
هق و هق مي گريي
،دم به دم مي سوزي

اوج اين اشك و شرر را به كه بايد گفتن؟
رنج اين ديده ي تر را به كه بايد گفتن؟
به من اي هم دم همدرد بگو
اين همه درد بشر را به كه بايد گفتن؟


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ظاهرا به هیشکی


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خودت مي گي خودتم جواب مي دي؟


message 4: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 28, 2009 08:11AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
لطف دوستان ديوونه رو مجبور ميكنه اينجا هم خودش با خودش حرف بزنه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دیوونه ... همه با خودشون...یا بهتر بگم با منشون حرف میزنن


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ولي "من" ترجمه خيلي بدي هستم از يك انسان خوب


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments از این هم خوشم اومد.

"ماتم و ماتم زده بود"
فکر کنم منظورت:
"مات و ماتم زده بود"
آره؟
با توجه به اینکه مشخصه وزن رو خوب میشناسی گفتم.
این مصرعت از وزن خارجه
و از معنی هم


message 8: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
اشتباه لپي بوده صالح جان
ممنون از توجه دوستان


message 9: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments ممنون
شعر زیبایی بود


message 10: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments این درد را به جناب اقای میم - الف بفرست که به گمانم می تواند به خاطر دریافت بیشترین نامه هااز نظر کمی و کیفی در طول تاریخ اسمش را در رکوردهای گینس ثبت کند و به ایشان پیشنهاد می کنم بعد از اتمام پست ر...ج...شان اوقات فراغتشان را با خواندن این نامه ها پر کنند در ضمن من خودمم نفهمیدم که چرا بعضی جا ها رمزی نوشتم؟!ا


back to top