داستان كوتاه discussion

20 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
نگاهم را به جاده دوخته ام
به خطهاي سفيدي كه از هم دورند
ديگر خيالِ سبقت گرفتن ندارم
!!!بيا به هم بپيونديم


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
می خواهم اوج بگیرم
باد مخالفی بایدم


message 3: by Sal (last edited Jan 31, 2009 03:59AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هی دیوونه
به اون نصفیت که اینا رو اینجا می نویسه بگو که از این نوشته ش خوشم اومد.

البته این به هم پیوستن تو سرعت بالا خسارت زیادی رو موجب میشه.
که گفته اند:

عشق مث تصادف می مونه.
وقتی پیش اومد، پیش اومده دیگه
فقط معلوم نیست کی باید خسارت بده.


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Mojgan wrote: "دیوونه wrote: "می خواهم اوج بگیرم
باد مخالفی بایدم"

فقط کافیه خلاف جهتی که هستی بایستی.."


باد موافقي هم نيست مرا


back to top