داستان كوتاه discussion

33 views
دوست ِ نابینا

Comments Showing 1-15 of 15 (15 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments دوستی می‌خواهـم؛ نابـیـنا
کـه خــط بـریـل بـدانــد
...و فصل به فصل تنـم را بخوانــد

دستش را بگیرم؛ بازو به بازو
چشمش شــوم و عـصایــش
دنیا را برایـش تعریف ‌کنـــم

و تمام زشتی‌ها‌ی جهــان را
...برای او از قلــم بینـــدازم


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خیلی قشنگ بود

اما به نظر من از ترکیب خط بریل صرف نظر کن و به همان بریل تنها قناعت، چون وقتی می گی بریل منظور همان خط بریل هست.

خیلی خوب بود.


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نبی جان کور یا نابینا؟


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments آقا مِهدي عزيز

برايم مايه سرور شد که خوانديد
و برتر از آن تصحيحتان که بجاست و روانتر
بسيار ممنونم
........
مي توانم خواهش کنم، نوشته هاي ديگرم را هم نقد کنيد؟
نظرتان درخصوص شعر يا شعرگونه هايم باارزش خواهد بود
message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments نبي جان
از تو هم ممنون

ولي فکر نمي کني واژه ئي که بکار بردي
اندکي حس ضعف و ناتواني القاء کند، آنهم براي يک دوست؟
و درک تمام وجود توسط دوست، آيا هديه ي کمي ست
!که فزونتر خواستي؟ و ما چه داريم بيشتر تا ببخشيمش؟


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
به چشم ماریای گرامی.

من صاحبنظر نیستم اما سعی می کنم اگر چیزی به ذهنم رسید اگر کمکی کند حتما بگویم.


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments منت بر من داريد
تشکر

اگر شما صاحبنظر نباشيد، مرا چه گويند؟
که نه فن آن را مي دانم و تحصيلاتش
.فقط حس مي کنم، مي نويسم، وقتي پُر مي شوم
!و واژه ها ريزان روي کاغذ


message 8: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
یعنی می خوای بگی من فن یا تحصیلاتشو دارم؟

نه ندارم.


message 9: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !من تسليم
با اين وجود نقطه نظرهايتان درخصوص شعر اصولي و منطقي ست
اطلاعات و مطالعاتتان بيشترست
...
تاپيک فلسفه ي شعر را مي گويم
که واقعاً برايم مفيد بود بحثهايتان

بهر روي از توجه و وقتي که صرف مي کنيد، ممنونم


message 10: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments شعرت خيلي قشنگ بود

ممنون


message 11: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments حمید عزیز
الناز جان

ممنون از اظهار نظر و لطفتون


message 12: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :)‌تو دوست خوبي هستي...که زشتي هاي دنيا رو جمله قلم ميگيري و زيبايي تقديم ميکني


message 13: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments دوستی می‌خواهـم؛ نابـیـنا
کـه خــط بـریـل بـدانــد

...


message 14: by Maria (last edited Feb 04, 2009 04:03AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments MahtaBi KhaNooM wrote: ":)‌تو دوست خوبي هستي...که زشتي هاي دنيا رو جمله قلم ميگيري و زيبايي تقديم ميکني"

اگر باشم که دیگر چیزی نمی طلبم
از همان دنیائی که با همه زشتیهایش
!هنوز دوستش دارم
ممنون مهتابی عزیزم


message 15: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments saleh wrote: "دوستی می‌خواهـم؛ نابـیـنا
کـه خــط بـریـل بـدانــد

..."


:دوستی در جواب برایم نوشته بود
!کمی بریل می دانم و تظاهر به نابینائی

:برایش گفته بودم
،بدون بریل و بی تظاهر
!در بست مخلص همه دوستانم
*
و متشکرم صالح عزیز


back to top