داستان كوتاه discussion

39 views
نصيحت متاهلانه

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بخشيد ميشه کمي هم خانوما رو نصيحت کنين؟ :D

اين جماعت مونث که سرشون بره شوهر موهر تو کارشون نيست!!!ا


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
دبیا

اینا که گفتی گیر می آد؟

بی خیال عذب اغلی های عزیز به این چیزها توجه نکنید.

زن بگیرید اما اونی رو که فکر می کنید به دردتون می خوره.

این خط کش های جناب شاعر هم به درد شعر فقط می خورد و قافیه.


message 3: by [deleted user] (new)

شعر مثل پشمك بود

شيرين بود و دورم پيچيد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :)) :)) :))


message 5: by Rose (new)

Rose | 449 comments یاد شعرمهدی سهیلی افتادم خطاب به پسرش اما قشنگ بود موفق باشیback to top