داستان كوتاه discussion

19 views
معنای ِ معانی

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نبي جان مضمون شعرت خيلي خوب بود اما برادر همه چيز كه مضمون نيست بايد در شعر حركت طولي و جلوگيري از حشو اضافات رو هم در نظر گرفت.
ابتداي شروع شعر تو با اواسط و انتهاي اون از لحاظ ريتم و كلام هم همخوني نداره.
برادر اگه بيشتر دقت كاري كارهاي بسيار پخته تري رو ازت خواهيم ديد.

موفق باشي.


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
بهتر شد ولی شعر نشداااااا

دستت درست به هر حال.


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
از اون حرفا زدی ها.
به من چه
د بیا
حالا بیا و درستش کن

وا .....


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments جالب تر از شعر شما کاميابي خان... کامنتهاي شما و جناب معلم هستش :)

آقاي کاميابي...کارت رو خودت تمام کن... معناي شعرت زيباست... ظاهر شعرت ناموزون... معناش رو دوست دارم...ولي نوع بيانت ...دوستش نداشم.

تعارف نداريم..داريم؟!ا

message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ایرانسل از کجا یوهو پیداش شد؟

گور بابای چی چی؟


تعارف هم نداریم چون اومد نیومد داره.

مهتابی خانم معلم هم خودتی.


back to top