داستان كوتاه discussion

36 views
نوشته هاي كوتاه > با تو حرف میزنم حقیقت تلخ

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kourosh (last edited Jan 19, 2009 06:14AM) (new)

Kourosh | 389 comments بس است تمامش کن نفسم بند آمده دردم می آید عقده ها و غده هایم در بدنم زادو ولد می کنند بگذار نفس بکشم آخر بگو مرا با تو کاری نیست یا که هست؟دستانم از دندانهای تیز تو خونین است و دستان نوازشگرم که خواهان نوازش موهای بلوند است با شاخ تازه رونمایی شده ات بیگانه است وای صورت سفیدت چرا پراز جوشهای چرکی شده؟چرا چشمان سبزت حفره هایی پر خون گشته؟ای حقیقت تلخ من تاب رویارویی با تو ندارم تو را جدت جان فرزندانت خودت را محکم ببند من جرواجر برادرانتم به من رحم کن ولی به من بگو...با تو حرف میزنم ...خود را کجا می بندی؟من لحظه ای غافل نمی شوم از این که تو هستی و من میان بودن و نبودن معلق و سر گردانم...با توام کجا فرار میکنی نجاست تلخ؟حرفهایم تمام نشده مرا تنها مگذار...با تو حرف دارم...چرا تو تنها نابود میکنی و پا به فرار می گذاری هوی حقیقت تلخیت گوارای وجودم ...مرا رها مکن...


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments هر چند که زیاد متوجه نشدم ولی از متنت خوشم اومد
نمی دونم عمدی داری متنتو خاص میکنی ؟ یا نه همینطوری که مینویسی فکر میکنی؟ یا شاید دوست داری اینطوری فکر کنی به هر حال نمیدونم


message 3: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments گاهی فکری حرفی نظری احساسی در ذهن وول می خوره وبد نیست به وسیله قلم رو کاغذی یا فضایی اونو اوق بزنیم شاید عمدی هم نباشه تو کارم ولی چون چنین سوالی کردین الان عمدی جوابی دادم که خاص باشه یعنی اوق زدن فکر رو کاغذی چیزی به هر حال ممنون که نظر دادیدامیدوارم متنام افرادرو خوش خوشان کنه یا اگه هم نمی کنه حداقل حالشونو خراب نکنه


message 4: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 20, 2009 11:54PM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ای خاطره ات پونس
نوک تیز ته کفشم
این صندل رسوایی
این صندل رسوایی


فکر می کنم منظورت یه چیزی تو همین مایه ها بود نه ؟


message 5: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments آره تقریبا دیوونه جان ولی مساله خیلی هم خاطره شاید نباشه بسیاری حقایق موجود و زنده و در حال حاضره یعنی ای وجودت یا نبودنت یا پیچیده بودنت پونز نمیدونم پونز درسته یا پونس؟ولی آره مساله شاید همین رسوا بودن خیلی چیزاس که خودش رسوا نمیشه ولی مارو رسوا می کنه و به دور از حق و انصاف


back to top