داستان كوتاه discussion

30 views
گفتگو و بحث > ت ل ا ش- نی چه

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

نیچه میگه:

در هر فرو شدنی خود خواسته ، فرا شدنی بزرگ در پیش خواهد بود . پس از دره ها نباید ترسید چرا که اگر دره
ها نبودند وجود قله ها معنایی نداشت
message 2: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments روزگاری است در اين گوشه پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است
دست جادويی شب
در به روی من و غم می‌بندد
می‌كنم هر چه تلاش،
او به من می خندد.

(سهراب)


message 3: by Sal (last edited Feb 11, 2009 06:08AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments صالح میگه:
در هر فرا شدنی خود خواسته ، فرو شدنی بزرگ در پیش خواهد بود . پس از قله ها باید ترسید چرا که اگر قله
ها نبودند وجود دره ها معنایی نداشت
نقطه

البته چیزی که مشخصه نیچه از روی نوشته من نوشته ش رو نوشته
!


message 4: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments اعتماد بنفس سرشار
نه؟!

به هر حال هر دو تا جمله آدمو بفکر وادار میکنه.
دست شما هم درد نکنه آقای صالح
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments خرسندم از حضور اندیشمند بزرگ این گروه...آقای صالح عزیز :)
بله ترنادو جان...هر دوتاش قبل تامله


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "خرسندم از حضور اندیشمند بزرگ این گروه...آقای صالح عزیز :)
"


متشکرم
بله
خودم هستم


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments فراز و فرود؛
بلندي و پستي؛
.من و هيچ
کجاي اين معادله ايستاده ام؟


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments جای بحث زیادی ندارد. از آن دست حرف هایی است که درستی اش بدیهی است


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments مهتابی خانم عزیز شکل نگارش عنوان این بحث بسیار جالب بود و من را به یاد مادر بزرگم و خاطراتی جدولی انداخت منظورم جدا جدا نوشتن واژه تلاش است


back to top