میرا میرا discussion


97 views
Mortelle in 1984

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Fatereh (new)

Fatereh شباهتهای خیلی زیادی بین هزار و نهصد و هشتادوچهار اورول و میرا وجود داره. میشه گفت میرا تا حد خیلی زیادی 1984 بازنویسی شده است تو یه فضای مدرنتر. به نظر شما فرانک تحت تاثیر اورول ننوشته این کتاب رو؟


Gaya دقیقا منم همین طور فکر می کنم. بعد از سه سال هنوز موفق نشدم یه مقاله ی درست حسابی راجع به این قضیه پیدا کنم ولی.


Maryam میرا برای من کاملن تداعی کننده ی فضای حاکم بر کتاب1984 است.


Ehsan Sharei این مشخصه بارز کتاب‌های "پادآرمانیستی" هست که دنیایی ویران شده رو توصیف و عرضه می‌کنند. به نظر من میرا در بسط این ایده و شاخ و برگ دادن به چنین دنیایی نادیده‌ای در سطح پایین تر از کتاب 1984 یا کتاب "دنیای قشنگ نو" از آلدوس هاکسلی قرار دارد. داستانی کوتاه تر و با جزئیات بسیار کمتر و مثلاً در مقایسه با دنیای قشنگ ِ نو، ایده‌ای نه چندان نو و خلاقانه در مقایسه با 1984.


Sahar Makaremy این کتاب واقعا عالیه
صحنه هایی رو در ذهنم خلق کرده ک هرگز فراموش نمیکنم


Zahra این کتاب یه تفاوت بارزبا 1984 داره و اون هم اینکه سیستم حاکم در 1984 قادر به نابود کردن عشق در انسانها و تغییر کامل اونها به نفع خودشه ولی در این کتاب عشق قابل تغییر و نابود شدنی نیست و نوعی امید به ادامه حیات انسانیت در این کتاب دیده میشه


back to top